Ferraùst annànz alla villa

16 08 2017

E inzò ieri amm iùt annànz à vill… anè nongivolevano fà passà, stèvn i post d blokk che nateppòk nemmàng quann anna bluccà a kokke assassìn che s vol fùij… Anè, “ragazzi si entra solo con il PASS“… ciagghij ditt: “mò se nd liv da nanz sò èij che t PASS p sop a te“.
Dìnn che si doveva prendere l’invito la mattina. Kesimmalà! Nui stèmm tandabbèll a Sipòndo, ci abbiamo arritiràto la sera iust iust p iè annànz alla villa, chi cazz aveva iè a pigghià l’invito? Anè l’invito, e che stì ò domùss o all’istuà?
E inzò, abbiamo trasuto u stèss, che se quill diceva kokkekkòs ci menavo kokke mafalon nde dind… E inzò ciabbiamo andato a send stu congèrt d Rònno, ma però stèv Lilìn che u sfuttev: “Ricchiò! mò s n zomb à parrùkk!” efèss e cum à cumbn’t ammòstr a cu povrill! Tonìn che faceva: “Oh! e candà na canzòn d Giannicelèst? Keghè sti canzùn d mmèrd!“.ferraust001
E inzò poi hanno fatto i fùk, ma però quistànn non erano cum e i fuk degli altri anni… stèv quill sop ò palk che cacava il cazzo semb a dic’ i stess fatt: “Foggia! Fate l’applauso! Foggia! Duemileddiciassètte! Quin’ciagòsto! Fate l’applauso! Splendidi fuochi! Fate l’applauso! Su le mani! Fate l’applauso! Piromania! Fate l’applauso! Fandasia piroteccnica! Fate l’applauso! E i landèrn! Fate l’applauso! E i fuk! Fate l’applauso! E u trumbettìst! Fate l’applauso!” A nu cert pund ho menato un lucculo: “Oooohhh! teeestacìtt o no? Ce cak’t u cazz tu e FATELAPPLAUSO!” piglia e va Tonino e dice: “Onèst, mò avita fà l’applaus!” e i gend tutt a ridere e mann fatt l’applaus ammè! Efèss i ris accatèn!
Pò stevn quill che tenevano u combressor cu bocchettòn che sparava i coriàndoli, che celà menati imbaccia alla signòr che stèv imbrìmafila, efèss à signòr ca voccapèrt s’avrà magn’t nu kinemmìzz di coriandoli e se ne iùt accaparrèt tropp à prssiòn!ferraust002
Pò stevn quill che ci davano i pallungìn colla luce da dendro che poi i gend l’avevna fà vulà… ma però Robbertìn che è nu zannìr selà frecato, ha sbucato u pallungìn e si ha frecato la lambedìna che stev da ind, at zannìr… che pò quell s scarkè à batterèij e si astùta, che cazz t ne fà…
E inzò stèvn sti fuk che avevna iè a rittmo di musica ma però ièvn pii cazz lor… è uscita pure la canzona del Foggia “demmasbillò! demmasbillò!” ma però pò l’hanno tolta e hann mis quella della scìgna di Frangescogabbiàno che quill assummegghij a Marcocolùmbr… i gend che si avevano cacato il cazzo che s n vulevn iè a kork.
Cenabbiamo tornato, ciamm sfunn’t d borghett e Peròn eppò ciamm fatt nu bell cannòn! Mè, onèst, ciabbiamo addivertìto.

Annunci
ù Festivàl dei mmèrd e dei tubi

7 05 2017

Efèss ieri mi hanno portato alla multisala che stèv nu festival che stava un amico d Tonìn che ciaddìtt che èr tog… e inzò abbiamo andato piglia e stèv à gend che diceva che er nu festival d mmèrd ma però nz capèv pkkè dicevano che è nu festival d mmèrd. Celokkièsto a uno e quill ha fatt: “Nerd! Si dice Nerd!“. Ma però noi nu sapèmm keghè stu Nerd e quello ciaddètto che i Nerd sò quill che ci piace à tecconologgèij, ci piace i giochi fàndasi, e cos… nzomm sò quill che sò brutt e ciaciutt e collocchiàle, che nzabbushkn nind dai femmn e perciò stann semb da sul e addvèndn cambiùn imbaccia al combiùte. E se vì a vdè s sfònn’n d man’k sòp a iupòrn.
E inzò abbiamo arrivato piglia e stèvn quill vstùt da carnevale ki parrùkk blu e fùschia, quill vstùt da robbinùdd oppur quillàt vstùt da Enzo Uditòr, quill duu videggiòk dell’assassin che lucculèij, assassingrìdo. Stava uno che tnèv à bangarèll colle spade, i curtill e i pstòl, piglia e ciagghij ditt: “oh cumbà ma quest quanda colp tèn da ind?” e quill ha fatt: “non ha colpi, è una riproduzione fatta con l’uso di stampa 3D“…. Taaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Anèèèèèèèèè!!!!!! E kenammafà? à pstòl a giocattl! Ciagghij ditt: “E cumè sta stambànd treddì?” E quill ha ditt: “Le stampanti utilizzano diversi tipi di materiali plastici che ricostruiscono fedelmente la forma dell’arma
Cioè inzòmm èrn i pstòl d plastk… Cioddètto “Mè, e allòr cela porto a nipòtm… quand cost?” Piglia e quello piglia e fa “questa 50 euro” kessò? Che cazz, se vk à bangarèll du cinès co cinghèur m’accàtt nu bazzùk!!! Kesimmalà! Oppur maa fazz fà da Giuliano u cartomànd che fc’ i stàmb treddì.nerd
E inzò l’amm mann’t affangul, e cenabbiamo andato dendro che stèvn l’ati fatt… stevn quill che vendevano i giurnalètt ma no quelli d paperìn e topolìn, l’ati giurnalett che chi cazz i canòsh… pò abbasciabbàsh piglia e stevn i combiùte e quill che iucàvn ai vidioggiòk d sparatòrij, tutt accanìt… che pò se a quist ciu mitt nu firr vèr immàno si cacano sotto. Cu vidioggiòk sò tutt bun a sparà. E inzò pò stèv pur ù vidioggiòk da makn da cors che ti mettevi proprio assettato sòp ò sedìl, e stèv ù stèrz, la celeratòra, à frizziòn e u frèn. E inzò mi volevo fare il giro ma però quill ha ditt che si pagava 3 eur!!! Ciagghij ditt: “Oh pngò vid che quarrèt sta la saletta ki vidioggiòk che mitt u gettòn e iùk u stess e si paga pur d mèn!
Anè!!
E inzò abbiamo andato da quill che teneva ù cask colla realtà virtuale che tuu mitt ngp e vid i zombi turn turn, e cum se foss che le sparà e pò si dovevano ricogliere i colp da sòp ò bangòn p ricaricà à pstòl, tutto per finda pkkè quello non teneva la pistola ma teneva nu giòstik cu bttòn come la nindendouì… e noi vedevamo da ind ò monitor tuttocòso quello che vdèv quill ndo cask… Er tog u fatt ma però pure là si pagava sei eur, kesimmalà! Lilìn Manuzzèll si aveva ingandato a vdè e facèv: “Maaa, vid a quill cum stc’ nguaij’t, nn riesh a sparà ai zombi, maaa vid che nn rièsh a recuperà u caricatòr, mò u ngàppn” efèss e che at tirapìd! E i zombi u ngappàvn e si finiva la partita, e Lilìn ù sfuttèv e saa rirèv!
E inzò piglia e cioddètto: “Oh Lilì ma tand che parl, ma se stìv tu cum aviva fà a ricaricà à pstòl ca manuzzèll offès?” Piglia e va Tonìn piglia e fa: “Quill Lilìn secondo me ci menava iggostikk apprèsso allo zombi e pò partèv ki cavc’ e ki pugn a mulinèll e si carriàva appresso tutt i fìl e u combiùter pkkè quill è stubbt e se ne scordava che stèv attakkt cu fìl…” Efèss e quanda rìs che ciàmm fàtt!
E inzò agghij ngundr’t pur a Tonin Rikìll e a Carlètt che è da mò che nuu vdèv! Ciagghij ditt: “Oh Carlè, avìv addvnd’t come il pisano, che nd truàmm kiù!“. Pò stèv pur Chiaggìnsàbbi, quell della storia del Gin e della Kia… efèss à vulèv chiamà ma però ù probblèm è che angòr n’agghij capìt cum cazz si chiama… kesimmalà!!!
E inzò pò stèv a na part dal lato di dietro della multisala, arrèt ò parcoggiòk che stavano tutt i uagliùn che guardavn fòr alla porta e stèvn i stattattìnd che i bluccàvn… ciocchièsto a uno: “Oh giovanè ma qua che fann?” e quill ha fatt: “In quella sala ci sono gli youtubers” e Lilìno piglia e fa: “kessò che stànn? I tubb? E tutt stu burdèll pii tubb?
Mi ho aggiràto e stèv Tonìn p ndèrr che ridèv ki lacrm a l’ukkij… Anè i tubb… Ciagghij ditt: “Lilìno, tu sì kiù stubbt duu tùbb
Stu fatt dei tubbi adda rumanè nda stòrij…

Justin Bieber a Sandànn che s’abbushk i salatìll mbrònd

5 01 2017

-oh, avit sndùt a chi s’accàtt ù Fogg?
-sì, a quill daa Paganès… Dèlio…
-no, kessò! nn stev dicenn a Dèli, quill è già vnùt… sta un altro
-nateùn? e chi è? Dipiàzz? Donnarùmm?
-no aspè, tèn nu nom umbòco strano… Bibberònn… sacc’…
-kessò? Bibberònn e che cazz è? ù ciucciòtt pii criatùr?
-ma ke n sacc’, l’agghij sndùt che stava uno che celo diceva a nu

bieber

Giastimbìbe annànz ò Cappllòn

cumbàgn d papà, che aveva vnì nu cert Bibberònn a Foggia
-scus ma chi è che celàdditt a padt? Dibbàri? Sannèll?
-no, no… nu cumbàgn d quill che organizzn i fèst d Libbàndo e còs…
-chi è, quill daa ProLòc?
-eh, m p’r che sì…
-ekkecciakkòkkij à ProLòc col Foggia?
-e quill dinn che adda vnì Bibberòn
-aaaaahhhh!!! mò agghij capìt!!! Quill è Giàstimbìberrr!!!
-Sì! Sì! Brv! è quill, è quill!
-ekkecciakkò! Quill Giastimbìbe è nu candànd, anè!
-è nu candànd?
-sì, è nu candànd kiarfusìll
-e pkkè u Fogg’ saddaccattà a nu candànd? ciadda fà un’altro ìnno ufficiàbbile?
-nonzelocòmbra iffòggia, pngò!!!
-e chi suuccàtt?
-nisciùn! quell èr na pigghij’t p cul che ciaffàtt u prsdènd daa ProLòc che ha ditt che u vulèv fà vnì a candà annànz à vill
-a ferraùst?
-boh, a ferraùst, a sandànn… kekkàzz n sacc’…
-se aveva candà a sandànn aveva èss annànz ò cappllòn, a FilìppCorridòr
-usì quanda salatìll saveva abbushkà da sott ò palk…
-ahahaahah! kesimmalà! eppò s mttèv Lilìn Manuzzèll da sott che u luccul’v apprìss e ci dicèva: “ooohhh!! rikkiòòòò!!! keeefààà? mee candà na canzòn d Giannicelèst?
-anè, Giastimbìbe… makkeveramè!

Ma stù CNEL, precisamend… ma che cazz è?

4 12 2016
-uagliù amma vutà SI pekkè accussè eliminano il CNEL
-stucà, ù CNEL! Ekkekkàzz è ù CNEL?
-boh…
-embè e allor kekkàzz parlaffà?cnel_2
-boh, e mann ditt accussè, sta scritto pur sop à sched
-e tu t n vì apprìss e fatt che ngapish? ma sì prop nu pngòn! E se tnìv a padt che fatg’v ò CNEL che aviva fà? L’aviva lassà mizz a na strd?
-vabbè ma hann ditt che è un enDe inutile…
-e pkkè u parlamènd keghè? secondo te s magn kiù sold u parlamènd o u CNEL?
-u parlamènd!
-e allòr pkkè nn vut per la bbolizziòna du parlamènd ò post du CNEL?
-onèst, tinarraggiòn
-teng semb arraggiòn, cumbà! emmò t vogghij dic’ pur n’atu fatt: papà mi ha imbaràto che quannè che nongapisco na còs, nagghia mett nisciuna firm… tu ciaa mittarriss na fimr sop a kokkekkòs che ngapìsh?
-no…
-appund!
-mè e allor che amma vutà?
-e vutà NO
-appò! è cassazziòn!
è murt Fidelcà, alànm d Cùbba!

26 11 2016

-uagliù avit sndùt chi è murt?
-no…
-è murt Fidelcàstr
-Fidelcàstr?
-Fidelcàstr, Fidelcàstr…
-e chi cazz è? Quill duu telefilm?
-che telefìlm?
-u telefilm daa dròg, dii narcòss
-kecciakkò!! quill è Pabblescobbàrr
-ah eruè… e che cazz n sacc’… sti num sò tutt i stess
-oh Fidelcàstr è quill d Cùbba!astalavist
-Avanaclèbb, alànm d Cùbba!
-Eh, quill daa rivoluzziòn
-ah, quill dii magliètt?
-che magliètt?
-à magliètt astalavista
-astalavìst?
-oh i magliètt rosh colla faccia nera disegnata
-kecciakkò, quill è Ceghev’r
-e vabbù semb quill è
-ma poi èr asta la victoria siempre, no astalavista
-e chi èr quill d astalavìst?
-astalavìst è ndo film d Terminètorr
-ah, Sfashnègr… quannè che si strafacciava e ascèv l’ukkij caa lambedìna ròsh da ind
-mè evìst, kokkekkòsa ròsh stassèmbre
-onèst!
-e comungue, astalavista sembre!
-seee, astalavista astucàzz!

ngia ponn fà, ngia ponn fà!!

La badante del papanònno

21 11 2016

Stu fatt v l’agghia accundà perchè ciabbiàmo fatto le rìse accatèn quannè ke stèmm dal papanonno di Tonìn che è nu soggettòn da combattimènd.
E inzò stèvn natedduij vikkiarìll, Pipolètt e Mklòn Bombnzìr, e si stavano facendo la chiàcchiera. Va Pipolètt piglia e fa: “uagliù qua ciamm fatt vikkiarìll… vulit send nu fatt? stammatìn migghièrm makkìst d spustà nu shkatl da ind ò ripost’gll che u vulev èss mìs sòp ò bufè… kettudicaffà! m’agghsexy-colfij abbalìt a purtà nu shkatl… i vràzz nn sò kiù i stèss d tandànn fà!!
Piglia e va Michelone e fa: “Efèss, l’àt iùrn stèv alla fermata che aveva pigghià a circol’r e mi avevo assettato sòp à panghìn. E inzò, quannè che è arruv’t à circobbùss, piglia e nn m riuscèv kiù a agavzà allmbìd e agghij pers à circol’r! kettudicaffà, i gàmm nn sò kiù i stèss d tandànn fà…
Va il papanonno di Tonìn piglia e fa: “E vdè ammè kemmessuccìss… stèv caa badànd ndo soggiòrn, pigghij e quest anghiàna sop alla scala che aveva puluzzà il Lambedàrio… efèss e che cul… piglia e ciagghij ditt: “Oh, Irìna, efèss e che bell cul che tin… taa mnàss na bòtt!” piglia e s mett a rid e fc’ “Oggi abbiamo già fatto due volte scopare, poi tu stanca troppo“… kettudicaffà! à memòrij nn è kiù a stess d tandànn fà!!!

4 anni di blog, bongombleànn!

26 10 2016

Uagliù, il blog dello zamarro compie 4 anni!!!
Efèss m’arrcòrd angòr quannè che s’è accumnz’t tuttocòso… stev nzimm a Tonìn che stèmm vdènn sop all’indernètt tutt sti siti dii gènd che facevano i blògghi che accondn tutt i cazzalòr.
E inzò cioddètto a Tonìn: “oh mo l’agghia fà pur èij!” e lui mi ha detto: “seee e tu che cazz e scriv sòp ò blogg?” e cioddètto: “evò!! co tutt i cazz che succèdn ogne iurn e co tutt i stubbtarèij che vann facènn Lilìn Manuzzèll e Robbertìn Ukkijsturt evogghij a anghiè ù blògg d stubbtarèij“.4anni
Piglia e l’agghij fatt!!
E inzò avemma nvndà nu nòm e Tonìn ha fatt: “oh, siccòm che scrìv semb indialètt, e scrìv i fatt da zannìr, chiamalo ù zamàrr“. E io poi cioddètto: “eruè! eggiùst! pkkè io sò nu zamàrr“.
Ma però pò, dopo del blòggo, agghij fatt pure la paggina sop a fèisbucc e nzeccapìt kiunnìnd!! Efèss, quand avvendùr co Tonìn, co Lilìn Manuzzèll, co Robbertìn Ukkijstùrt, co Giuànn u cambagnùl… i storij co Samànd, le frecàte, i trasfèrt duu Fogg’ quannè che stèmmangòr inzerieddì che ièmm a Puteolana e a Frangavìll… i fatti da ridere accatèn, e chi sì scord kiù!
Onèst, io non mi penzàvo che aveva succèd tutt stu burdèll ma però pò ndaqquattànn abbiamo arrivato a ottmileqquattcìnd “mi piace”… significa che stann ottmileqquattcìnd babbiùn che hann mis “mi piace” imbaccia alla paggina e s vann a legg’ tutt i stubbtarèij che scrivo sop ò blogg e sòp alla paggina, fann i condivisiòn, taggano i cumbàgn lòr.
Stann pur i kitemmùrt che invece d fà i condivisiùn si frecano le cose dalla paggina e i mettn sòp alle paggine loro… stibbastàrd v’agghij crisciùt e v’agghij perz!!
E inzò, alla fine agghij asciùt pur sòp al giornale che sta una giornalista che ha scritt l’articolo sòp à gazzètt du mizziùrn dop che agghij fàtt ivvidio di Donaltràmb e Illariclìndo che accòndn i fatt d Sandànn… kesimmalà!
Secondo me quell ha vist che facèv iccombleànno e mavvulùt fà irregalo!

Mè, vist che stìm, mi ho andato a vedere l’inizio del blog, quannè che agghij scritt le prime storie, a ottòbbr del 2012… Accumnz’t pure voi dallà e leggetevi tutt i storij da quelle kiù vekkij pnzìn a quelle più nuove, accussè capìt nu poc megghij chi sò i personagg’ e che vann facènn, che quassòp ci sta iffìlo conduttòre d tutt cos!

L’inizio del blog è questoqquà: https://sonuzamarr.wordpress.com/2012/10/

Buona lettura e grazie a tutt quand per il sostegno: ù zamàrr v vòl bbèn accatèn!

u zamàrr sòp alla gazzetta

25 10 2016

E inzò, è succìss nu burdèll… ho uscito sop à gazzètt duu mizziùrn!!

aab

Grazzij a tutt quill che hanno menato i condivisiòn accatèn e mann fatt arruà il vidio a tutt vànn! E grazzij pur ò giurnalìst che ha scrìtt u fatt imbaccia al giornale!
V vogghij bèn!

Questo è il video:

Bukkini o burkini?

18 08 2016

E inzò, stèmm ai giardinetti di Borgocrò, arrèt ò cappllòn ‘ì crùce, piglia e a nu cert pund viene Lilìn Manuzzèll piglia e fa: “maaaa oh! avit sndùt la notìzzia?” e noi ciabbiàmo addummannàto: “Che notizzia?” e quill ha fatt: “Dice che in Frangia vonn vietà i pumbìn sòp à spiàgg!“.
Efèss e quanda risate che ciamm fatt… Tonìn che nzammandnèv kiù e tnèv già i Lakrm imbaccia a l’ukkij! E inzò quill Lilìn inzistèva co sto fatto e ciabbiàmo addummannàto andoghè che l’aveva sendìto. Cioddètto: “Oh Lilì ma nn è che stu fatt telà accondato qulu pagghiòn d padt? Che quill s’anvènd i fatt accatèn, t’arrcurd quannè che ièv accundànn che l’apparècchia si aveva iut a sfrandumà sop a sandalfònz?“. Efèss i rìs accatèn, che quill u padr d Lilìn Manuzzèll è kiù stubbtòn duu figghij!!!
E inzò Lilìn ha fatto:
-No kessò, l’hann ditt al teleggiornàle
-Kessò? il teleggiornale? E a che canale? A Telefò? Che quill accondn nu sakk d strunz’t! Onèst, quill ognevvòt dinn che u Fogg’ s’accatt kokke iucatòr fort eppò neruè! Ati pagghiùn!
-No, no… l’agghij sndùt alla Rai
-Alla Rai? Makkeverame? E cum hann ditt?
-Dice che niendeppiù bukkìni sulla spiaggia in Frangia
-Daveramè? I bukkìni? hann ditt propiaccussè?
-Tuuuugiùr sopaamadò!!!
-Vattìnn che sì nu pagghiòn!!
E inzò, mendr che stèmm arraggiunann sop a stu fatt sono visto che la combagna nostra, quell che s’p tutt i cazz e tiene le squole fattizze, saa stèv rirènn… e cioddètto: “mè, burkciaccanè! keghè u fatt? che tu è capit già tuttocòso“. E quella piglia e fa: “Si chiama BURKINI ed è un particolare costume da bagno che usano le donne islamiche e copre tutto il corpo, lasciando scoperto solo il viso. E in pratica in Francia qualcuno ha proposto che venisse vietato“.
Ciagghij ditt a Lilìn: “Oh nzvù! è sndùt cumè u fatt? No i pumbìn! Sì semb ù sol’t pngòn! Capish semb nu cazz p n’àt“. E tutt quand s facevn i megghij rìs, pure la combagna nosta. Efèss e quandebbòn. Ciagghij ditt: “Oh ma tu quann rìr m fì nganià, nammafanìnd?
E quella facèv à part che diceva: “Ma tu pensi sempre a una cosa, ma sei incredibile“, ma però saa rirèv… pkkè u sacc’ che alla fine ci piace accatèna ù tangòn!
E inzò, melò portata nella 127, efèss e come ciabbiamo addicriàto!

Il referendum condr i trivellazziùn

16 04 2016

-oh uagliù mo ke domani s vòt ò referendum dii trivèll
-statt citt che l’ata sèr agghij fatt na trivèllazziòn a na femmn, efèss starà angòr shkamànn tropp che ceppiaciùto
-oh e tu pinz semb a frkà! Quist è nu fatt kiù serij…
-kiù serij daa ciaccanèll nongistanniènde, fà u sèrij
-no no, fà u serij tu… che qua se non andiamo a vutà, è trist u fatt
-e pkkè amma iè? quill nda televisiòn dinn tutt quand che ngiamma iè a vutà
-e tu appriss a Rènz e Napolitano te ne vai? Ma u vid che ognevvòt che t fann fà na cos, pò tuubbùshk semb ngul?
-eruè…trivelle
-e tu fà u cundràrij, và a vutà
-e che amma vutà?
-Devi votare SI
-SI alle trivelle?
-no no, kessò… i trivèll sò malamènd, si rovina il mare…
-Allòr amma vutà NO
-no no, e vutà SI
-oh m stì facènn stubbtì… agghia vutà SI o NO?
-SI
-e cum cazz? è a favòr dii trivèll? finemmò amm ditt che sò malamènd
-e sì… per dire NO alle trivelle devi votare SI
-madò… nz capish kiunnìnd…
-e lo so… ma però nd proccupànn, l’imbortànd è ke vì a vutà perchè si deve raggiungere il quorum
-ù còr?
-il QUORUM!!! No u còr che tin mbìtt!!!
-e keghè stu quorum?
-significa che va a votare più della metà dellaggènde
-ah… e se va di meno?
-allòr il referendum non vale più, pur che vince il SI
-e che succèd se non vale più?
-che le cose rimangono taleqquale, e tutt quili nzvùs ponn cundnuà a trivellà nel mare… ecco perchè t dinn che non ci devi andare a votare
-e vabbù, ma a noi che ce ne freca?
-cumè tu non vai al mare?
-sì ma ì vk a Mambrdònij, a Matn’t, a Vièst, a Sipònd, a Cambomarìn…
-e se succèd kokkekkòs e s romb à piattafòrm daa trivèll, esce tutto ippetròlio nel mare
-e arrìv pnzìn e Sipònd?
-arrìv a tutt vann…
-Tagghia iè ngùl!!! mo ke domani vk a vutà subbt subbt… e pò m n vk pur al mare!
-Bravo! ecapìt bun! E purt pur a l’ati gend a vutà

(Sarà anche che  sò nu zamàrr, ma però nn sò nu pngòn. VAI A VOTARE ANCHE TU AL REFERENDUM CONTRO LE TRIVELLE, E VOTA “SI”. Nd facènn frkà!)