Dolcett o scherzett

31 10 2012

Onèst, stavòt mi ho imbaràto un fatto nuovo.

Stavo a casa di Tonino che stemm iucànn ca pleistèscion a quel gioco di assassin grìd. Stemm sfatt perchè ciavèmm vìppt na buttigliemmèzz d rummeppèr e i puparill ind au scherm ì vdèmm a doppij.

Pigghij e a ungèrtopùndo sòn ù cambanìll. “Mamm e chi cazz èij mò?” Tonìn ngapèv kiunnìnd, stèv imbaranòij: “mamm si è vnut ù boss e m ved accussì m’accid d takkar’t”

halloween

i criatùr che ann vnut a tuzzulà

Cioddètto: “ooohhh stubbtò, si er padt avess apirt ki kij’v invec’ d sunà ù cambanill, ma sì proprij nu mongolò!”

“Maaaaa, eruè, tinarraggiòn, cì cì, mo t min ki mn… però uì angòr potèss à vicchiarèlla affiang, che quèll è na nvamòm d mmèrd… tandann fà m’ha fatt abbushkà nu paliatòn da papà pkkè ciaddìtt che m fum’v ì cannùn… atabbastà…”

E nzomm a fars ì paranòij, e accussì e accullì e patapìmm e patapà… m’ha fatt fastdià e agghij ditt: “Ooooh mò vk ì a aprì sta cazz d port e a vdè chi è”

Sò andato a aprire e stevn tre criatùr, che avevna ess un kiù pngòn d nat pkkè stèvn vstùt da carnv’l e ciu vulèv dic’ che carnevale è a febbraio, mamm e che ati mongospà… e allora come ho aperto pigghij e ann ditt: “Dolcetto o scherzetto!!!”

Kessò? E kevvonn mò sti tre balèng? Li ho guardati e ho visto che mi guardavano r’rènn r’rènn e sò rumast tuttettrè ferm colla mano aperta che aspttavn kokkekkòs. Ciagghij ditt: “oh ma che ìjt truànn?”

E quill natavòt: “doccettoschezzetto!!”

Mè, quist m stann pigghiànn p cul: “mè, giovane, vdit d iè a romb ù cazz a natapàrt!”

è andato quello e s’ha pigghij’t affòrt e ha detto tutt ngazz’t: “DOLCETTO O SCHERZETTO! CI DEVI DARE UN DOLCETTO OPPURE TI DOBBIAMO FARE LO SCHERZETTO!!”

E ciagghij ditt: “mo se nd n vìj da qua tuu fazz ì nu scherzett, t mèng nu skrzòn che t fazz fà tre kptògn, camìn vattinn!”

E quelli se ne sò scappati chiagnènn chiagnènn, ati stubbt.

Poi vabbè quando celoddètto a Tonìn ha fatt mbacciammè: “maaaaa!! vid che quill è à fèst d’allòuìnn!”

E keghè sta fest d’allouìnn? E allor Tonino mi ha spiegato che s’aùs a fà accussì, ma io non lo sapevo.

Che pò sti criatùr, scùs e ml’timb vann truànn p iè frikiànn ind ‘e ks dii crstij’n a romb ù cazz… e s’abbushkn pur i ciuccul’t aggratìss. E dice che se non ce le dai t spruzz’n k l’aqq… s’avevna shkitt azzardà i facev iè fuiènn e i facèv turnà ‘e ks lòr scurrènn sang, a iè a ricòrr ai mamm e ai padr…

Anè, dolcett e scherzett… camin vattìnn…

ù pilanghill

27 10 2012

Ieri ho mangiato un pilanghello.

Stavo con Tonino, il combagno mio, e abbiamo visto la bangarella della signora Cinzella che vende i pilanghelli.

Ciagghij ditt a Tonin: “Oh, Tonè, ciamma accattà nu pilanghìll?”

è andato Tonino e ha fatt: “Evò! i pilanghìll fann paùr! sò togh!”

e allora siamo parcheggiato la 127 annanz al tiellòne della signora e ciòddètto: “oh, Cinzè,  quand è nu pilanghìll?”

e Cinzella ha detto: “n’evr e cinguand”

Kessò??? Neureccinguà! Kesimmalà!! E allora cioddètto: “mèèèè ooohhh Cinzè! kemmafà mò? keghè neureccinguà p nu pilanghìll?”

Però quelabbastà nn vulev acalà ù prezz e ha fatt: “oh, vid che i pilanghill mèij sò kiù gruss”… ha cacciato un pilanghello e ha ditt: “uì! uì quand è bell… gruss gruss e tìs tìs”

E Tonino ha fatt: “sì vabbù, ma però un euro e cinguanda è tropp assaij… ma se cì pigghij’m duij pilanghill quand ci fì pagà?”

E Cinzella: “e quand i vui pagà… tre eVr! n’eVr e cinguand e n’eVr e cinguand quand sò? sò tre evr?”

E allor siamo scesi dalla macchina e ciamm mis a cundrattà…ì pilanghìll d Cinzèll

– mè facim dui eur tutteddùij

– no kessò, m’avita dà tre eVr

– mè dà… dui eur e cinguand e vììbbùn!

– vabbù, dui e cinguand

E finalmend ha cacciato sti due pilanghelli, ma mendr che li metteva dendrallabbusta, è iùt cubbastà d Tonìn e ha menato l’accendino sott à segg’ di Cinzella e ha fatt: “maaa, mè cadùt à tecconologgèij p nderr, Cinzè, pigghj nu poc, pigghj…”

E come Cinzella s’è acalàta per prendere l’accendino, m’ha fatt segn a me d pigghià natu pilanghill ààà micciùn. Agghij shkaff’t a mn da ind a quela tiell k l’aqquacàvd e ho cacciato naltreddùe pilanghelli e l’agghi mnt ind à makn pu finestrìn.

Alla fine ciamm pigghij’t quatt pilanghill e l’abbiamo pagati due euro e cinguanda. Sol che pò uno era caduto sott ò s’dìl e sie era sporcato. E quill se l’ha mangiato Tonìn che s’ha prim puluzz’t bun bun cu facciulètt.

Alla fine stemm cundend pkkè avemm frkt pur a Cinzèll… efess e quand è togh a frkà ai gend…

bonasèr a tutt quand!

25 10 2012

cià bell cià!

Quist è nubblògg che m’agghij fatt pkkè v vogghij accundà tutt quill che fazz, da quann m’agàvz à matìn fin a quann m vk a kork. Se vu vulit legg’ è bùn, e sinò pesh ò cul e caramell pàà toss. E ngul s’andòst. Eppùrtm assòr’t à gròss.

E nn facìt ì shk’fttùs che v mttìt a dic’:  “mààà quand è grèzz, mààà quand è zamà”… ì sò accussì e nn m n frèk nind d quill che dicìt!!

Mè, mò itvìnn affammòkk ‘e mamm vostr che ì agghia ascènn che m’agghia vdè k Tonìn ù cumbàgn mèij.

Statv bun!