La frecata nella 127 cò Samànd

29 12 2012

L’altra sera ciamm fatt na passatèll in campagna da Giuànn ù cambagnùl. Efèss e come abbiamo fatto brutto, stèv Tonìn cum e na pezz. Ciamm purt’t quattord’c cash d bìrr e settòtt buttigl d borghètt. Poi ognun ognun ha portato qualche cos dalle case loro. Onèst Samànd ha purt’t à pizz che ha fatt ess, mamm e quand èr bòn, ciagghij vulut tagghià i m’n a tutt quand pkkè s frkàvn i pizz cum e tanda accialang’t, cioddetto: “oh, facìt shkif, i mamm vostr nn v fann magnà ai ks vostr, sti purk d merd e che tnìt à cialàng e ù sdllùvij!!”
E inzò poi abbiamo giocato alla stòpp, a tressètt, a n’s e prmèr, a cors d cavàll, ò piàtt, a settemmìzz, tutt sti iùk qua. Che pò stèv qulu pngòn du cumbagn d Tonìn, quello che ciaffàtt perd a Grottaglij, semb iss, che vulev fà ù grùss e ha ditt: “ragazzi ho portato i giochi di società, se volete possiamo giocare con quelli” e ciagghij ditt: “ma quala società, vatt accàtt nu tòm tòm, angòr t pird pur qua mizz à cambàgn d Giuànn” efèss s’hann mis tutt quand a rìd. Ma io non lo sò, ma quist è proprij nu pngòn.
E inzò, mendr che iucàmm alla passatella ciagghij ditt a Tonìn: “oh Tonì, mo l’agghia fà mbriacà a qulu pngòn du cumbagn tuij” e Tonino che rideva pkkè avèv già vippt ù borghètt e stèv già nu pok imbriacato. Vìv da qua e vìv da là, a nu cert pund l’agghij pers a tutt quand: chi stubbtiava a destr e chi a sinistr, Tonino che ha ditt che ascèv a fumars na sigarett e non è tornato più. Agghij iut dopo mezz’or e menava i vomicatoni in mezzo alla pezza arata alla scurìa che si sndèvn shkìtt i sgurrùtt con l’eco e i canagghioni che ù rspunnèvn da l’ati cambagn, kesimmalà!

Poi stava Lilìn Manuzzèll che fuièv apprìss ai gallucc’ insieme a Giuànn ù cambagnùl con la mazza e lucculàvn: “kikkirikììì!!”

La frecata co Samànd nella 127

E inzò, in mezzo a tutt stu burdèll agghij ngapp’t a Samànd che stèv pur ess nu poc vìppt e me la sò portata. Ciagghij ditt: “Samà immicìnn a fà nu gir con la 127” e quell facèv: “Luigi sto ubriaca non te ne approfittare, io lo so che tu vuoi solo quella cosa” e ciagghij ditt: “e pkkè tu na vuij? teng na terza gàmm che vott cum e nu martìll pneumàtk” e lei che rideva, mamm e cum r’rèv, sta pork.
Nzomm siamo andato nella 127 e girava tutto, che pure io stèv nu pok imbriàco, agghij fatt nu pok d sgumm’t e mi sono menato arrèt a nu casòtt che stèv qualche animale da ind, che n sacc’. E inzò quell vulèv fà i cos romandk di criaturìll, il mio cuore batte per te, il cielo è bello con le stelle… makkeveramè! ciagghij ditt: “samà, calam’c i cavzùn e che n ven ven!” e m l’agghij mis sott… efèss e che è asciùt, mamm du carmn m’ha fatt addcrià. Solo che stèmm nu poc sfracanati e n’agghij capìt nind e mang èss e ciamm pur addurmùt. Forse ciò pure menato qualche sgurrùtt mmòkk a Samànd però n’agghi fatt appòst. Efèss ù fridd, a Samànd cè venuta pure la tosse, mannaggiakkitammù!
Cmq poi ce ne siamo tornato che ù scaldìn da cindvindisètt nn funziòn bun e nz putèv stà kiù allà ind. I vetr s’ern tutt appann’t e Samand ha ditt che sembrava come alla scena du cìnm d Titanic, che pò sacc’ chi cazz è mò stu titanic. Che m n frek a mè d ìss, bast che m’agghij fatt a Samànd.

Natale a mnà fuk à munnèzz

24 12 2012

Ieri sera co Tonìn ciamm fatt nu sakk d rìs. Vulèv iè a fadgà ma invece Lilìn Manuzzèll ha ditt che è Natale p tutt quand e allor ha ditt che c’ putemm iè a divrtì. Efèss io e Tonìn in piazzetta. Stèvn nu sakk d ciànn e abbiamo incontrato un sacco di amiche di Tonino che quill secondo me s l’ha fatt a tutt quand, ati zokkl.
E inzò alla fine ho incontrato pure a Samànd che ciagghij pur dìtt che ciamma fà nu gìr che m’adda fà assaprà na cosa bell e io ci faccio assaprare il mio. E amma vdè quann cazz s mòv Samànd, che pò stanno quell’altre e due che amma vdè che amma fà.
Madò, ciamm sfunn’t d borghett e d peròn e poi abbiamo menato nu poc d sgurrùtt imbaccia ai gènd. Che poi Tonìn sa menare certi sgurrùtt che fc spavènd, assummègghij ù subbvùfer daa cindvindisètt a trecìnd vàtt, fc’ trmlà pùr ì vetr du paratì, ahahah… Che poi al Dancàn s’hann mis a fà allìt pur lòr e lòr, makkedè…
Inzò alla fine stèmm squacciati e amm sndùt nu fit di robba abbruciata e Tonìn ha dìtt: “mè, qua hanno menato fuoco a cocche bdòn” e amm accumnz’t a arraggiunà d stu fatt da munnèzz e io ho detto: “uagliù, a abbrucià à munnèzz non è la soluzione giusta pkkè teng na cumbagna mèij che ha fatt ì scòl fattizz che ha ditt che non va bene però n’agghij capìt pkkè, ma adda ess un fatto chimico” e allora è andato Tonìn e ha ditt: “diccìll a sta cumbagna tuij che ngapish nind, che se mìn fuk à mnnèzz sparish pkkè s’abbruc’!”

à munnèzz annànz a Mario ù cacagghij

à munnèzz annànz a Mario ù cacagghij

E onèst, pure Tonìn tenarraggiòn. Però n’agghij vulùt prfidià e allora ce ne siamo andato che siccome tenevo la 127 parcheggiata vicìn a nu bdòn mi sono messo appaùra angòr che ma facevn pigghià fuk. E siamo andato e stèv à camionètt di pumbìr che stèv stutànn nu mundòn d munnèzz vicino alla pizzeria d Mario ù cacàgghij.
Efèss e cum ftèv, mammamà, allora abbiamo preso la macchina e ce n’amm iùt ai giardinetti alle croci però pur allà stèv natu bdòn mìs a fuk e Tonino ha fatt: “oh ma qua s’hann mìs a fà i mmacul’t ca munnèzz, makkèghè” e abbiamo trovato a Robbèrt Ukkijstùrt che quill guardammè e neruèr e stèv gastmànn i murt e i stramùrt pkkè ha ditt che a casa sua nz pot stà che è trasut tutt ù fit e si stavano affocando.
Ciagghij ditt: “oh ma nind nind tropp ù fit l’ukkij s’avessr sturt angòr d kiù?” però quill n’ha capìt nind che stèv tutt ngazz’t a gastmà.
Poi alla fine mi sono cacato il cazzo tropp ù fit e me n vulèv iè e Samànd m’ha chiesto se l’accompagnavo a casa sua. Ciagghij ditt: “evò che t’accumbagn però me fa fà nu gir?” e quell s’è mis a rir e ha ditt: “Luigi, un giro piccolo piccolo, va bene? Che domani mi devo alzare presto”
Mamm quand è togh sta uagliòn!
M’agghij fatt nu acciaffatòn che ciagghij luv’t tutt ù rossètt da mmokk che assummegghij che ero diventato ricchione con il trucco imbaccia a me. Efèss à leng e cum ièv a mulinèll, ma vulev magnà a Samànd, m’ha fatt adustà. E ciagghij ditt: “la prossima volta me fà fà nu gìr kiù allùng” e quell ha ditt: “ma poi tu non mi pensi più”.
E’ una bastardona, è tropp furbacchiòn! Però a vogghij bèn a Samànd.

Traffico, taccarate e pesciocùl a Beppegrìll

24 12 2012

Dumèn’k e matìn nz putèv cammnà. Ho preso la 127 che io e Tonìn avemma iè a pigghià a Samànd che ciavemma fà na cammn’t pu cendr. Mammammà, na còs che nz pot avdè. Stèvn tutt pàà strd che vulev dic’ ma ndo cazz avita iè cammnànn statv alle case vostre.
E inzò siamo andato dai part daa vìll, mamm ù burdèll. Stèvn tutte le macchine antiche parcheggiate annanz à vill e tanda babbiùn che s ngandàvn a guardà cum e tanda pandàsm. Agghij vulut acalà i finestrìn che ciò menato nu pok d kitestramù p farl arrassà sinnò l’aveva passà p sòp a sti balèng. Pò stèv u semàfr verd e sò passato ma stèv à fil d makn e m’hann rumast mizz all’ingroc’. Allòr mendr che stèv accuss è scatt’t ù rush e pò è asciùt ù verd agli altri! E quili bastard s’hann mis a sunà a me pkkè io er rumast incastrato e lor nn putèvn passà. Efèss io e Tonìn quanda risate che ciamm fatt. E stev nu stubbtòn che luccul’v cum a nu scèm e m dicèv i paròl. Oh inzò sono sceso e ciagghij ditt: “oh stubbtò, ke tìn i probblèm? Tii vogghij fà passà a bott d shkaff?” e quello s’è mis appaùr, che qua sò tutt vlakkiùn, cum vedn che i vui palià s cakn sott, e ha fatto: “no ma tu ti dovevi fermare prima di occupare l’incrocio perchè poi scatta il rosso scatta il verde e blocchi il traffico e patapìmm e patapàmm”. Ciagghij ditt: “uè pngò, quann sò pass’t stèv angòr ù vèrd, kekkazz maveva frmà a fa? paa bella faccia tuij e d quella bugl che t purt affiang?” E quell che stèv affiang s’ha fatt vnì i shkanèij e ha fatt: “amore andiamocene che questo è un cafone ignorante”.

Beppe Grillo cu megàfn a Foggia

Beppe Grillo cu megàfn a Foggia

E ciagghij ditt: “e mò se nd stì cìtt ù cafòn t’azzòpp pur d kp ndò bloccastèrz”. E inzò ù uagliòn s vulev mnà k mè p fa vdè alla uagliòna che iss l’aveva difènd. Ciò menato un castagnone e l’agghij stut’t. Pò vabbè Tonìn m’è vnut a ngappà pkkè stèmm in mezzo all’incorcio a fà tropp burdell e ce ne siamo andato.
Che pò stèv ù burdèll pur a piazza giord’n che Tonino ha chiesto a uno: “oh ma qua che è succìss?” e quello ha ditt: “C’è Beppe Grillo”. E io ho risposto: “Ekkak’ciu càzz!”, ho cacciato la testa dal finestrino della 127 e ho menato un lucculo: “Beppegrì! Vattupigghijngùl! E purt’t nu pok d mnnèzz che qua stìm kìn kìn”, efèss Tonino stèv murènn dai rìs.
Che poi ha ditt che tiene un amico che cià ditt che Beppegrìll è ùn bùn che vol fà i fatt bùn per la politica e che amma vutà a ìss mo che sarà.
Ciagghij ditt: “Tonì, diccìl au cumbagn tuij che Beppegrìll, se nn m fc’ ascì à fatìg e nu post da kokkèppàrt, ù vòt mij s l’adda vdè da ind al cannocchiale!”
Anè, iss m’adda pighià p cul a me…

La biodegradabilità spiegata da mio nipote

12 12 2012

Anè mio nipote… è tropp tog stu uagliuttìll! Lo sono andato a prendere à scòl e quann è asciùt m’ha fatt fà nu sakk d rìs… ha fatto imbaccia a me: “zio Gino! oggi a scuola mi ho imparato una cosa bella per l’ambiente”
Stucà! E mò che vol quist? E ciò detto: “bravo a zio, bravo”
E quill ha fatt: “la maestra ci ha spiegato il biodegradabile. Lo sai che cos’è?”
Appòst! E cheghèj mò stu bbiogradàbbl? Però nn putèv fà à fgùr d mmerd annànz a npòtm e allora ciò detto: “sì a zio, io lo so checcosè però vogghij vdè se lo sai pure tu cum ù sacc’ èij!” E l’agghij frkt pkkè quill nn vdèv l’or che m l’aveva accundà iss a me!
E inzò ha accumnz’t: “un oggetto è biodegradabile quando lo puoi lasciare nell’ambiente e non inquina. Per esempio, se lasci la buccia di banana per terra che succede?” E io ciò detto: “ù prim babbiòn che pass, squacc’ p ndèrr!”
E lui ha fatto: “noooo!!! se lasci la buccia di banana per terra, dopo un po’ sparisce perchè è biodegradabile!”
Graziocàzz, pass qualche canagghiòn oppur pass nà scìgn e sa magn. O no?
Però quill, nipòtm, mu vulèv spiegà bùn bùn ù fatt: “invece se lasci una bottiglia di vetro o di plastica e vai dopo un po’ di giorni la trovi sempre là perchè non è biodegradabile!” E p fòrz!biodegradabile
Ciò detto: “à scorz della banana saa magn’n i canagghiùn, à buttiglij nza magn nisciùn!”
E quello rideva: “nooo! non è così! La buccia di banana sparisce da sola perchè è biodegradabile invece la bottiglia non sparisce e allora non è biodegradabile! hai capito?”
Allora ho fermato la 127, l’agghij guard’t mbacc’, ho cacciato na vind èur do portafògl e ciagghij ditt: “quest chè è? è biogradàbbl o no?” E lui ha fatto: “nooo!!!” e io ciò fatto: “e mò secondo te, se ì lass na cos d sold p ndèrr e veng tra na settim’n, a vogghij truà angòr p ndèrr andò che l’agghij lass’t? oppùr agghia truà capòkkij?”
E allor a stu pund è rumast senza parlà, e pensava e pensava, pkkè avèv capìt che tenevo arraggione che i sold andò i lass ni truv kiù, però nn capèv cum cazz aveva fà a rspònn a me, e alla fine ha ditt: “zio Gino tu sei imbroglione!” Stucà! Io sò mbrugghiòn? E à maestr che ciaccond sti stubbtarèij che ghèij? Makkedè…
Alla fine ciò comprato natavot ì fònzi e ciagghij ditt: “mò à bust na mnànn sop ò tappetìn da cindvindisètt cum e l’ata vot, che quest se à lass qua non sparisce pkkè non è gradàbbile, ièttl fòr!”
E qulu strunzulòn che ha ditt? “Noooo!! zio!! non si butta fuori perchè non è biodegradabile e non sparisce!”
Quandebbè!! Mio nipote è angòr nu criatùr d’aqqua dolc’ e non capisce bene i fatti. Ciò detto: “nd ngaricànn, vid che là pàss ù scupatòr à matìn e cing e pulìzz tutt cos, se er pi strunz’t che t’accond à maèstr, mo co tutt i bust d ciccipolènd che ho buttato io da quann er criatùr finammò, avemm stà kìn kìn d munnèzz”
A mio nipote u vogghij tropp bèn!!

Il freddo, la mmacolàta e i pugn mbacc’

10 12 2012

Onèst, sti cacacazz k sti legn mi hanno proprio sfrandum’t i kgghiùn, semb a fà rumòr quann vogghij dorm. L’altro giorno s’hann mis a mundà sta mmacul’t arrèt a casa mia e hanno fatto daveramend tropp burdell. Stèv nu babbiòn che sbattev k stu martill sbam sbam sbam, ciagghij ditt: “kitammù che e fà t ne iè da qua? o agghia ascènn ca pistòl?” e quill s’è st’t ferm pkkè er shkitt nu vlakkiòn.
Però dopo un poco s’è mis natavòt a fà burdèll cu martìll e m’ha fatt vnì à sust e ho lucculato: “ooohhh! mò se ascènn abbash, i kiùv ti shkaff ngul a ùn a ùn nzimm ò martìll!”
Però non avev vist che quill s’er purt’t ù spallàgg’ e allor è iùt quill e ha fatt: “e mè ascìnn abbash che vdìm”
Maaaaaaaaaa!!!!!! Keghè? Iss aveva dic’ a me accussì? Cioddètto: “oh aspitt là, nd muvènn”, m’agghi mis nu cavzon e na magliett e agghij ascennùt direttamend chi scazzill mbaccialukkij, ca mazz da bbèsbo d nipòtm.
Quello cum ha vist à mazz s’è shkandato e ha pigghij’t na staièll d legn e s vulèv mnà k me. Stava il canagghione mio che facèv brutt, teneva la raggia e cacciava le vave a catèn. E inzò sò iùt da quist e ho fatto: “Keghè ù fatt qua? Chi è che vol ess assass’n’t?” E quill ca staièll ha accomenzato a fare: “no uì, quill ù uagliòn è piccinùnn, e stann facènn à mmacul’t, e patapìmm e patapàmm”
Cioddetto: “a me nn m n frek nind, mo v n’avita iè da qua” e stèvn tutt i ndracchìr affacciati ai finèstr a guardà, mammamà i gend nn ten’n nu cazz d nind da fà e stann semb a fars i cazz d l’at. Shkitt mammà è rumast a fà ì shkaròl che quell nz n frèk d nind, avash a kp e ambast.

la mmacolàta

la mmacolàta

E inzò, alla fine co Samànd e co Tonìn e co gli altri siamo andato a vedere le mmacolate dind a Fogg’ e amm iùt ò quartìr, à macchiaggiàll, a candelaro e pur a camboreàle: efèss e quand er tog hanno fatto l’elicott’r gigànd. Però facèv nu cazz d frìdd e ciàmm iùt a ndrnà ind ò discàund che stc’ d rmbètt, mi ero frecato pure le patatine, ì cingòmm e nu cos d ciuccul’t ma poi Samànd ha ditt che l’aveva pagà sinnò facemm allìt: quand è bell quann mi chiede d fà ù brv uagliòn, e mìche ci puoi dire che no? Che si quell s ngazz è capace che pò nn m’abbushk kiù nind.
Vabbù, alla fine ci ammo mangiato le patatine e pò ciamm vist i fuk e la mmacolàta, e m’agghij pur abbrazz’t a Samànd ca scus che facèv fridd. Che pò ù fridd er ruèr, efèss e che filìpp arrèt ò cuzzètt.
A nu cert pund stèv nu pngòn che facèv à ricòtt k Samànd, e m’ha fatt tuccà d nirv. Sò iùt e agghi fatt: “giovane, quell è a uagliona mij, cum t sì permèss? keghè sta cunvdènz?” e ciò menato un mafalone. E quill s’è menato e l’agghij vulut palià bùn bùn… efèss e quanda papagnùn che ciagghij nzakk’t, ciò fatto arricordare la mmacolàt, starrà angòr chiagnènn, è iùt pur a chiamà au cumbagn suij e sò vnut tuttedduij. Meno male che stèvn pur Tonìn e l’at, e quill hanno visto la malaparàta e se ne sò andati.
Che pò Samànd s’è pur angazz’t k mè pkkè dice che fazz semb allìt: e che cazz, m’aveva stà pur ferm k quill che facèv il ricottàre?
Sti cazz d fèmmn sò proprij stubbt ndò sang, mannaggiaggiùd!
Però è rumàst cundènd che agghij ditt che è la uagliona mia, ‘e capìt à bastardòn!

Giuànn ù cambagnùl

6 12 2012

Ieri sera mi sono fatto un sacco di risate, i cumbagn d Tonìn sò ùn kiù personagg d n’at. Siamo uscito ai giardinetti che stèv Samànd con gli altri amici e ci dovevamo sfondare con le birre e col borghetti. Io ero andato pure con la 127 angòr ascèv kokkekkòs k Samànd e me la portavo. Avev mìs pur à cassètt d Nino D’Angelo a rquèst, non si sa mai.
Però indand stèvn pur l’ati cumbagn d Tonìn, combrès qulu pngòn di Grottagl’ che tèn semb la faccia du ngand’t, mamm quanda shkaff c’ vulèss mnà. E stava pure Giuànn ù cambagnùl. Mamm e che personagg’, parl semb cum e na maknètt, tèn à tatanèll mmòkk che dopo un quarto d’ora ciagghij ditt: “ooohh, e sputà nu poc p ndèr? nzassèkk ngann?” però quill non ha capito pkkè stèv parlànn e ha continuato.
Che poi ridemm tutt quand p stu fatt, tranne l’amico di Tonìno che quill è proprij ndond… onèst!

à makn p'accogghij' ì pummadòr

à makn p’accogghij’ ì pummadòr

E inzò, mendr che parlavamo, è andato questo e s’è mìs a accundà che iss tèn la campagna e fatìg mizz à terr. Onèst, è tog, è un fatigatore, è nu brv uagliòn. E pò è simbàtk a catèn pkkè stubbtièij semb come facciamo io e Tonìn.
A un certo punto pigghij e ha ditt: “oh ma poi ù sapìt che per l’anno prossimo m’agghij accatt’t à makn p’accogghij’ i pummadòr?” Kessò? Kesimmalà! La macchina per cogliere i pommadori, stucà!
Va Tonino pigghij e dice: “Sì vabbù Giuà, ma sta makn ì fc’ i pumbìn?” e ciamm mis tutti a ridere, tranne quel pingone du cumbagn d Tonin, che pò ì vogghij dic’, almèn quando le battute le fa Tonino che è l’amico tuo, rìd nu poc! Pur se sì ingandato e pngòn e ne capìt nind, fà à part che hai capito e fatt na rs’t! E invece no.
Comunque quill, Giovanni, ha ditt: “mè vabbù, Tonino, kecciakkokkij mò stu fatt di pumbìn?”
E Tonino ha fatto: “Ciakkokkij, ciakkokkij!!! Pkkè se la macchina non fa i pombìni allor vuol dire che erano megghij’ i fèmmn polàkk che tnìv l’anno scors a fadgà in campagn!” Maaaaaaa!!! Efèss, stubbastard d Tonìn, troppo le rìse m’ha fatt ndurzà che mi stavo bevendo la perona e m’ha fatt sputà tutt cos che ho inzivato pure a Samànd. E m’agghij abbushk’t pur i paròl, kesimmalà…
Si sono messi a ridere tutti quanti, pur Giuànn e l’unico pingone che non rideva ù sapìt pur vuij’ chi è…
Che ci sta, ma stu uagliòn stc’ proprij nguaij’t, stc’ accìs ki frucciùn…

A grottaglie nzimm a nu babbiòn

3 12 2012

Io lo sapevo che ngiaveva iè appriss a qulu pngòn del compagno di Tonino. Anè, quist vonn organizzà i trasfert e nzò bun mang a squagghià l’aqq… Mi volevo stare a casa a dorm che à sera prim ciavemm sfunn’t d borghetti e ciavemm fatt nu cannon, ma però Tonìn è tropp cacacàzz e mi ha venuto a disciutà fino a dentro a casa, mendr che mammà stèv facènn ù sùg e i trùkkl.
Ha ditt che stèv nu cumbagn suij’ che vulèv iè a Grottàglij’ a farsi la camminata. Quala cammn’t che ciamma sfunnà! Allora ho preso il borghetti e m’agghij fatt fà nu panìn colla parmiggiana da mammà.
Appundamend e tre ark, ndo spiàzz dii parchègg’, ci siamo fatti una peroni da treqquart pdùn e pò ciamm mis nda makn. Però questo qua è nu pok accussì e allora ha ditt che se prendiamo la 16 sparagnamm l’autostrada. Efèss n’arruamm kiù, e già p stu fatt m’agghi mis nrvùs. E vabbù, amm fatt ritt ritt fin a na part che si chiama Torre Canne e ciagghij ditt: “oh ma qua stann semb fatt?” ma quill n’ha capit, si vede che non fuma o stev concentrato che stèv guidann.
Poi si è menato per la campagna e amm pass’t p nu sakk d paisott che stèvn peggio di Carapèll e Sturn’r mis nzimm, mamm e cum stann arribbellati da quili part.
E inzò alla fine amm arruv’t a Grottaglij’ e io tnèv i pall che arruavn ndèrr e quando sono sceso agghij vulut bacià nderr come il papa. A Grottaglie stànn i bell uagliòn, abbiamo visto due o tre che avevna ess proprij buglij! Tonìn ha fatt pur à part che s vulèv mnà da ind, però quelle non se lo hanno cacato a spruzz.
Alla fine siamo andati al campo e non ci stava nessuno. E siccom che quill er vilacchiòn siamo andato a mangiare i panini vicino alla chiesa che stc’ arrèt ‘o camb.

ù cambètt d Grottaglij'

ù cambètt d Grottaglij’

Poi Tonino s’è mis a rullà na cann che ha ditt: “ù megghij post p rullà i cann è ind a na kis che nisciun t ven a cacà ù cazz” e poi ce la siamo pure fumata. E pò ciamm sfunn’t cu borghett!
Alla fina quill vulev iè alla biglietteria p fà ù bigliètt e ciagghij ditt a Tonìn: “oh ma stu cumbagn tuij è doi vot pngòn che ciamm fatt ù viagg’ da speranz pkkè s vulèv sparagnà i sold dell’autostrada e mò vol pagà ù bigliètt? Ma l’ha vist ù murìll quand è vash che t pui mnà a  scavalc k nu zumb?” e inzò io e Tonino ce ne siamo andato da l’at quàrt che stev ù murill bell bell. Efèss p anghianà, le risate che stèmm nu poc sfracanati di canne e borghetti e Tonino scivolava, nateppoc a facèv squaccià pur a buttigl du borghett. E inzò alla fine ciamm mis a cavàll.
Solo che stèv nu baleng che tnèv da guardà e cioddetto a Tonìn: “Se vèn qulu stùart a cacà ù cazz facìm pur allìt che teng i m’n che m pròdn e agghia mnà kokke papagnòn, che u cumbagn tuij m’ha fatt vnì a nirvatùr”
Però quello non è venuto pkkè la partita s’era accomenzata. E inzò, Tonìn che stèv semb a parlà: “e padalìn da qua, e l’arbitro dallà, e quill adda iucà Lapòrt, e agostinàkkij è bdòn, e patapìm e patapàmm” e mendr che iss dicèv, io mi frecavo ù borghètt.
A nu cert pund Tonìn accummenz a gastmà i murt e i stramurt al portiere del Foggia: “Mormì, quela bugl d mammt, stì accìs ki pret, vafammokk a te e sor’t, quela zokkl” efèss e come stava. Io non ho capito niente pkkè stèv abbruciato però Tonìn ha detto che quill s’avev fatt ù gol da sùl. Comunque mang u timb d calmars e amm vist a Mormìl che ci menava un mafalone a un’altro e l’arbitro che l’ha espuls! Mamm du carmn, agghij vulut ammandnè a Tonìn che stev cum a nu dmònij’ che vulev ascènn abbash e s vulev mnà ndo camb p iè a palià ò purtìr du Fogg’… kesimmalà!! Ciaddìtt: “kitestramù, mo ke ish for t’agghia sfracanà!!!” Io però nagghij capìt nind, che stk sfunn’t d borghett…
Nzomm alla fine s’è finito il primo tempo e p farl calmà ciagghij fatt vev il borghetti e qulu bastard se l’ha finito tutto!! Mamm au second timb n’amm capit kiù nind, dice che il Foggia ha pareggiato ma pò amm vist che stevn i polizziòtt che venivano e ciagghij ditt: “oh Tonì, mo ce n’amma iè da qua che sinnò quill ci cacano il cazzo”
E inzò abbiamo andato natavot alla chiesa vicino allo stadio e poi Tonìn ha chiamato all’amico suo che chissà ndo cazz è iùt… sarà trasut cu bigliètt, ù pngòn. Inzò alla fine è vnùt e ha ditt che il Foggia ha perso 4-2 e Tonìn s’è ngazz’t e ha cominciato natavòt a fà brutt.
Ciamm mis ind à makn e ce ne siamo tornati, sol che nu poc la scurìa, nu poc che quill è pngon e nn capish nind, ha sbagliato strada. Ciamm pers mmìzz a nà cambàgn… p sparagnà i sold d l’autostr’d qulu pngòn du cumbagn d Tonìn s’è arravugghij’t senza Tòmm Tòmm. Andò cazz stemm? Pò dic’ che nn m’adda vnì a sùst e nn l’agghia ngastagnà. Ci volevo menare un mafalone però quill era capace che se ne andava a finire proprij mizz alla pezza arata.
Ci siamo fermati vicino a na stradunnèll e stèv nu vicchiarìll che s’ammandnèv allmbìd p opr du spir’t sand, mò s n ièv ndèr k na sputàkkij’t. Ci abbiamo chiesto: “capo, per la sedici da ndo amma iè?” e quill ha cumnz’t a parlà in dialètt giargianès come i leccesi e nz capèv nind. Ciagghij ditt: “seee vabbù, t’amm capìt purattè. Statt bun e a madònn t’accumbagn, ogneppass è na cadùt” e ce ne siamo andati. Nzomm alla fine vut e gir e siamo arrivati vicino a Brindisi e ciamm mis sop alla 16, kesimmalà! I sold che s’è sparagnato di autostrada s lè magn’t d benzìn.
Efèss e che pngòn da combattimend! M’ha fatt pur fà tard che aveva ascì co Samànd.