Quanda burdell p mett na cazz d crucètt

26 02 2013

Domenica sò andato a votare pure io, dop che abbiamo andato nzimm a Lilìn Manuzzèll che ha fatt a fgùr d mmèrd con lo squacciatone, siamo andato a prendere a Samànd e alla sorella che pò tnèmm appundamènd co Robbertìn Ukkijsturt per andare a votare andò vann lòr. Passo davanti a casa d sòr’m pigghij e angapp a mio nipote che stèv iucànn là. E s’è mis appriss cum e na zèkk che vulèv vnì pur ìss. E tand che s’è mis ngullangùll che ce lo abbiamo voluto portare apprìss. Che at cacacazz! Che pò quill è nu strunzulòn e ù cicìr mmòkk non se lo sa tenere, e cià ditt tutt i fatt a Samànd e ha fatt: “Samanta, ma tu e zio Gino fate le cose dei grandi? Le cose sporche?” e quell s’è fatt tutta rosh, cì cì che fgùr d mmèrd che mi fa fare mio nipote, che ci tiene, mannagg’ a iss!
E inzò abbiamo angappato pure a Robbertìn Ukkijsturt annànz alla scuola e sìamo trasùti dentro a votare. E stèv nu sakk d gend che quill s vann a fà la camminàta e s mettn ù vstit della domenica. Pure Dèbbora, à sòr d Samand, stev tostatòst, mamm e quand è bbòn. Tnèv na cazzd minigònn che ascèv tutt à kosh, e pò ten nu cul che è a fin du munn. Che pò stc’ Robbertìn che se n’è uscito di capa per Dèbbora e stc’ caaa shkùm mmòkk che saa vol fà. Ma quell nu penz proprij, e iss vol semb fà ù tust annanz a ess p fà avdè che èij ùn bùn. E s stev mttènn a fà allìt cu presidend perchè quando sono entrate a votare, quill cià dato due schede a Samand e una scheda a Dèbbora e ha ditt: “lei vota solo alla Camera”. E quell, che ngapish nind, ha fatt: “e perchè a me solo una?” e subbt qulu pngòn d Robbèrt s’è ficcato in mezzo, è trasut e ha fatt: “oh giovane, keghè stu fatt? dacc’ nata schèd aa uagliòn mè, kò kòò!” e inzò è succiss nu mizz burdèll perchè quill il presidente ha accumnz’t a fà “chi ha meno di 25 anni vota solo alla camera, e comunque lei chi è? E’ un elettore? altrimenti non può entrare, aspetti fuori!” e quill Robbertìn s stèv mnànn mbacc’… Robbertìn è nu mattignòn, nz pot arraggiunà, tuu pird da ind alle mani. Efèss io e Tonìn amm vulùt trasì p’ammandnirl e ce lo siamo portato fuori. Pò stevn vnènn pure quill daa viggilànz. E inzò mendr che arraggiunàmm co Robbertìn, che Tonino ci stava spiegando il fatto delle schede, tutt nzimm send nu rumòr… sbadabàààà!! Pigghij e ved a nipotm che stèv cummattènn imbaccia a na gràst e aveva fatto ammoccare il vaso che s’er sfrandum’t: efèss tutt u sabbiòn che s’era ittàto pendèrra. Kesimmalà, agghij vulùt iè a ngappà pur a iss mizz a tutt stu burdèll. Mio nipote è nu fatt allucinànd: cum u lass da sùl, vc’ facènn kokke dammàgg…
Cioddètt: “oh, ciaccanì, tu te stà attìnd che se te l’abbushkavi mbrond mò avemma pur iè fuiènn allo spedale”.elezioni2
Pigghij e agghij sndùt a duij stubbtùn arrèt a me che parlavn tropp e facèvn: “mamm che zannìr, già quann sò criatur ì mbàrn bun, e patapìmm e patapàmm” e là m’hann fatt vnì à sust. Sò andato e ciagghij ditt: “keghè giovane tin qualche probblèm? Vui ess scuffl’t a bott d castagnùn mbacc’?” e ciò menato nu leccamùss che s’è stato zitto zitto. I soliti vilakkiùn che parlano sempre e pò quann s’abbushkn i mafalùn s stann citt. Ormai ì teng fatt a tutt quand, sti vokkapirt.
E inzò, alla fine sò iùt a vutà pure io che qua agghij fatt nu sondagg’ e aveva vutà a Peppegrìll che me l’hanno detto pure quelli che hanno fatto le scuole fattizze, che pò hann ditt che esh na cos d sold p chi è che nn fatìg e allor vdìm nu poc che succèd e ho votato a Peppegrìll. Pure Tonìn dice che ha votato a Peppegrìll e Tonìn s’p tutt i cazz e ha ditt che Peppegrìll è ùn bùn. Invece Manuzzèll avrà fatt kokke ping sop à schèd. Samand e Dèbbora invece hanno vulùt vutà a Bers’n pkkè dice che stc’ un amico du padr che è sindacalìst e fors ci fann ascì na fatìg, sacc’… Speriamo, ma io non ci credo che quill sò quatt magnamagn pur lòr, ciggièll cisdleuìll e quand n tèn’n, mokk a lor e quili zokkl diii mamm lòr.
Dop che amm spicciato tutt sti fatt siamo andato alla scuola andò che aveva vutà Robbertìn. E mio nipote ha fatt natu dammagg, che stèv l’estindòr e quill già quando siamo trasùti l’avev pigghij’t a ukkij. Poi mendr che stèmm kiakkriànn che avemma fà la fila, qulu strunz è andato citt citt, ha pigghij’t l’estindòr e s vulev mett a pazzià e faceva imbaccia alle persone: “mirare, puntare, fuoco!”. E meno male che l’estindòr è p’sand e stèv pur à sicùr imbaccia alla maniglia che sinnò s’aveva mett pur a sparà daveramend à polvr sop ai gend… makkeveramè, nuu putim ammandnè kiù a stu cazz d criatùr.
Che pò mendr che ce ne stemm iènn a arrtrà, stava uno fuori che parlava con la fitanzata e facèv: “amore hai bagnato la punta della matita con la lingua prima di mettere la croce?” e ciagghij ditt: “cumbà avast a mett i crucètt, caa leng fatt abbagnà à matìt che tin aa vèij d sott, capisciammè!”.
Sti uagliù d’ogg’… poi si lamentano che i femmn ci fann semb i corn!

A vutà nzìmm a Lilìn

24 02 2013

E allòr stammatin ciamm fatt natavot i rìs. Amm fatt che quann amma iè a vutà andiamo tutt quand nzimm che accussì se sta un pò di gente e amma fà a fìl ci facìm doij kiakkij’r p fà passà u timb. E se angàpp’m a kokke femmn bòn ciamma sciaqquà pur l’ùkkij.  E allòr ci siamo accocchiato co Tonìn e Lilìn Manuzzèll che poi andiamo a prendere pur a Robbertìn Ukkijstùrt. E poi mokeddòp andiamo pure alla scuola andò che votn Samànd e la sorella.
E inzò stèv Lilìn Manuzzèll che vulèv p fòrz iè alla scuola ndò vòt iss. Efèss e cum stèv, tutt vstùt elegànd e cu profùm, che Tonìn ciaddìtt “oh Lilì, vid che e iè a vutà, mik e iè ò spusalìzzij!”. seggio E inzò siamo andato andò che vota lui e stèv poca gènd, però stev na bella signòr che putev tnè quarandànn ma er proprij bòn, k sta prmèr d luss che mò u fàtt assomigliava che doveva andare allo sposalìzzio, kesimmalà. E stev Tonìn che mi menava le gomitate e ciagghij ditt: “oh m stì struppiànn nu fiàng! L’agghij vist àà signòr!” e quell ha sentito e guardava, efèss e che facc’ da pork che tnèv. Che poi stèv pur u marìt, povrill chissà quanda korn che putèv tnè. Quello è entrato a votare e ess che guardava a me e Tonìn, poi s’è mis a fà pùr à smbàtk coi scrotatori, e Tonin che facèv imbaccia a me: “mamm Giggì, a quell ma sfunnàss a spigòl d cabbìn, allà arrèt”.
E inzò poi è arrivato che er u tùrn d Lilìn Manuzzèll e quill è trasut tutt cundènd… è andato il presidente e ha ditt: “prego, la tessera elettorale, il documento, se ha un cellulare lo lasci qui” e Lilìn: “keghè che vui tu? Kessò che t’agghia lassà? Io nd lass proprij nind” e già s vulèv mnà condr ò presidènd. Che quill è permalùs, come ci dici un fatto saa pigghij semb a fort. E il presidente che ci vulèv fà accapì che il cellulare nzu pot purtà… e s stevn mttènn a fà allìt. Ma fors secondo me si penzava che quill u telefonìn ciu vulèv proprij sequestrà p semb. Ahahahah, mammekkeppngòn!
Allora è andato Tonino e ha ditt: “mè Lino, tu teng eij ù telèfn!” e quill facèv: “oh bastardòn, aspì famm stutà che angòr tu pò t mitt a legg’ i messagg’ che teng ndo telèfn” e inzò efèss abbiamo arribbellato la stanzetta.
E inzò alla fine Lilino cià dato il telefono a Tonìn e facèv: “oh, nuu ppicciànn! nuu picciànn! T paliè!” e se ne voleva andare a votare d fuij… ha preso le schede e s’è mis a fuij verso la cabbina però er à cabbìn sbaglij’t che stèv già a signòr da ind e il presidente ha fatt: “Non lì! Non in quella cabina! Nell’altra!” e Lilìn cum se foss che s’è arravugghij’t mendr fuièv… s’è ingiambicato e ha putut pigghià nu squacciatòn che è andato a finire sop alla cabbìn andò stèv à signòr e l’ha fatt accapputtà. Mamm e che burdèll, a signòr che s’è shkandata e ha inzaccato i lucculi, co sti schèd angòr apèrt e la cabina che l’ha avut mbrònd. E io e Tonìn a rìr… efèss sò arrivate le guardie daa viggilànz, mamm e che fgùr d mmèrd. E u bell che vulèv mnà pùr a colp a Tonìn che dice che iss s’è mis a fuij perchè Tonino vulèv appiccià il telefono. E pò cià menato la colpa pur ò presidend pkkè ciavev ditt che nz putèv purtà ù telefonin appriss. Mammamà, io e Tonìn stèmm p ndèrr tropp i rìs… che poi Lilino tèn a manuzzèll offès e quann s ngàzz e s mett a fà i gest ca manuzzèll ci fc shkattà da i rìs.
Alla fine ha votato e s nè asciùt tutt sdrupàto e cu vstùt che s’era pure allordato… che Tonìn ha ditt: “oh Lilì, ma a stu spusalìzzij ti sei scatenato, efèss il vestito e cum stc’ mbrushn’t!!!”
Kesimmalà, Lilìno è tropp personagg’, se tu purt apprìss succèd semb kokkekkòs. E meno male che ngiamm iùt a Potènz a vdè à partìt du Fogg’! Sinnò chissà che cazz putèv cumbnà.

E tu a chi e vutà?

20 02 2013

urnaSiccome che ho visto che fann tropp brutt e si vann shkitt scannànn, e si menano i messaggi sop a feisbuc che arrivano a “chi sò èij e chi sì tu”,  allora vulev fà nu fatt nu poc kiù aggarb’t… votate qua sop accussì vdìm che robb che esh… che poi è anonimo, non v mttìt avvrgogn che nisciùn v ven a ngappà fin a ndo cazz st’t…

Sondaggio — ù personagg’ preferìt

15 02 2013

sondagg“Salutami a Lilìn!”,  “salùtm a Tonìn”,  “nu bacètt a nipòt’t che è tropp fort!”, oppure “io sono meglio di Samanta, sono più brava e più bella!”. Qua i messagg’ che m’arrivn sò assàij e vulèss capì chi è il vostro personaggio preferito. Semb dop d me, pkkìè arrèt a me ana fà semb secònd tutt quand! Mè, e mò fnish d rìr e vùt! Sinnò t’abbòtt i dind!

La figura d merd d Lilìn

4 02 2013

Efèss i fatt allucinand…
Tonino era venuto a casa e ha ditt: “oh Giggì, amma iè a Battipagl?” e io mi ero penzato che avemma iè in cambagn da Giuànn ù cambagnùl che tiene ì ball d pagl’ e avemm sbatt da sop colla mazza da bèsbo di mio nipote… efèss e come sto arribbosciato.
Quill invece vulev iè a Battipagliese p vdè a partìt du Fògg. Però cioddett: “mazz e ùn, se agghia vnì èij non deve venire qulu pngòn du cumbagn tuij… e mazz e duij ciamma purtà a Samànd, accussì tu t vì a vdè a partìt e io m vk a mbuskà k èss che maa vogghij car’cà!”
E inzò ciamm mis daccòrd accussì e che pò Tonino s’è purt’t pur a Lilìn Manuzzèll pkkè ha ditt che non voleva stare da sul a mandnè à cannèl per il viaggio e nn vulèv stà da sul alla partita…
Che pò sacc’ cum cazz aveva scavalcà Lilìn Manuzzèll che è na mundàgn d cindcinguanda kìn e tèn pùr a manuzzèll offès… ahahah e vabbù sò cazza lòr.
E inzò ci siamo abbiàto, e stèmm per la strada che stavòt ciagghij ditt che avemma iè daa vèij d Candèl e pò arrìtt arrìtt pnzìn a Putènz, che pò da là stèv l’autostrada aggratìss fin e Salèrn, che poi dice che p’arruà a Battipagliès è vicino a Salèrn.
Oh, e mendr che stèmm per la strada, va Lilìno a accummèzz a strptià che tnèv da cacà… kesimmalààà!!! e mò ndo amma iè a sbatt mizz à cambàgn a cacà? E inzò, ammandìn che t’ammandèng, Tonìn che fuièv cum e nu pacce e quist che allendava certi loff allucinand che amm vulùt cammnà fino all’autostrada cu finestrin tutt apìrt!!! Pò, quann ciamm mis sop a l’autostrada, ò prim autogrill ci siamo menato da ind fuiènn fuiènn, che Lilìn s’er pur fatt tutto sudato pu sforz d mandnè… efèss io e Tonino e Samànd quanda risate che ciamm fatt.autogrill
Che pò sò andato pure io ò cèss che aveva fà nu piasciatòn, e Lilìn ha fatt a fgùr d mmèrd. S’è ficcato nel cesso e s’è mis a cacà e io sò rumast fòr.

A un certo punto s send na voce: “CIAO!” e subbt dop send a Lilìn che rspònn “cià!”. Va questo piglia e fa: “dove stai?” e và Lilìn, tutt fastidiùs e fc: “stk ind ò cess affiàng a te!”. Va quello e fa: “ah! e che cosa stai facendo?” e Lilìn giustamènd: “e che agghia fà, stk cacànn!”. Va quello piglia e fa: “senti, scusami, sono nel bagno dell’autogrill, ti richiamo io tra cinque minuti perchè c’è un deficiente nel bagno accanto che mi risponde a ogni domanda che ti sto facendo”. E là sò shkatt’t a rid mendr che Lilìn da ind ò cess accumnz’v a fà: “uè stubbtò, a chi è che cè ditt deficiènd? Mo che t’angapp! Aspìtt nu poc a me che fnèsh d cacà! Stat pngòn d mmèrd, t fikk ca kp ndo cess…” e non la finiva più.
E inzò quist è asciùt do cèss e l’ho guardato e ciagghij ditt: “cumbà, lè scusà, Lilìn è nu poc accussì… però mò vavattìnn da qua prima che esce sinnò s mett e fc’ brutt! Però fai a tempo che tand tèn pur a manuzzèll offès e ci mett nu quart d’or p puluzzàrs u cùl” e quello se n’è andato ma secondo me èr nu poc polendòn e n’ha capìt nind.
Onèst, i trasfèrt co Lilìn sò nat e tànd! E pò ù Fogg’ ha pure vinto! Vui mett?