Serpente e kianìll

15 10 2013

– oh mammà, stanòtt agghij fatt nu sùnn allucinànd
– che ti sì sunn’t?
– no uè, stèmm qua a casa e a nu cert pund stèv nu srpènd che ièv fuiènn pii stànz e nui che u vulèmm ngappà
– ummadonnamùij!! ù srpènd è malamènd!Serpente
– è malamènd?
– sì, quann t sùnn ù srpènd sono le male gènde che t vànn trdkànn!!
– e chi è che m trdkèij?
– evogghij figghij mèij, evogghij e quand n stànn… i gènd sò cattìv, a mammà!
– chi cazz i pènz…
– tu t’aviva sviglià e aviva dà p ndèrr cu kianìll
– kessò?
– quando si sogna isserpènde, ti devi disciutàre, ‘e pigghià ù kianìll e ce mnà i bott p ndèrr
– makkeveramè, e pkkè?
– pkkè accussì si accìde i malelingui! La bonànm d nanònm, à màmm d mammà, u facèv semb, e noi da l’ata stànz a sndèmm che si svegliava e menava le kianellàte e capèmm che si aveva sognato ì srpìnd!
– sì ma cum facìv a capì che le kianellàte srvèvn a kokkekkòs?
– e pkkè pò quill che l’avèv trdk’r ù truàmm colla capa storta accussì, cum se foss che tnèv ù turcicùll, e capèmm che aveva stato lui a tridicare e l’avèmm fatt cu kianìll.
– madò, ma funziòn daveramènd allòr?
– funziòn, funziòn!! à prossma vòt che t sùnn ù srpènd te sviglià e lè mnà ku kianìll!
– eh ma cum cazz m fazz a sviglià da sùl? quill ù sùnn assummegghij che è vèr vèr…
– ma kessò, qual vèr vèr… makkeveramènd t pinz che stànn i srpìnd nella casa?
– e pkkè allòr quill che stc’ là ndèrr keghè? uì cum s mòv…
– uuuhhhh!! ummadonammùij!! andoghè?!? andòghè?!?
– e t stk pigghiànn p cul, stèv pazziànn!
– ma stu dsgrazzij’t! mè fat pigghià à gòcc’!!!

Mia madre è tropp tog!