La bomba, l’aereo e ù mur d Sand’Alfònz

22 06 2014

Nzomm qua è robb d’apparèkkij. L’altra mattina stèmm sottaccasa piglia e a nu cert pund nzè capit kiù nind, si ha sentito na bbomb allucinànd, efèss e che bòtt! E poi dopo si ha sentito cum se fòss una pparècchia che volava, ma quelle pparècchie della guerra, robb d toppgànn e còs e còs, che quelle ognettànd stànn alla Mèndola che fann i decòll e l’atterràgg’.
E inzò, sono asciùti tutti fuori dalle case loro e tutti si avevano penzàto che èr rròbb d bbòmb. Efèss, stèv Ngurnatèll che luccul’v cum e na màtt: “Madò, kessuccìss! Avìt s’ndùt e che buttakkiòn?” E Mariassùnd che facèv: “Ann mìs n’ata bòmb, efèss e che buttakkiòn che sè s’ndùt! Andò che lànn mìs, a candel’r? Efèss e cum s’è s’ndùt peslapèsl! Ummadò, ummadò! Mo cianna fà zumbà enàrij a tutt quànd!
Siccome che il bottacchione era forte, pure io e Tonìn ci abbiamo penzato che èr ròbb d bòmb, ma però no la bomb imbaccia ai negòzzi, pkkè quill si mettono la notte e no il giorno. Quill Robbertìn si penzàva che èr cum se fòss propio la pparècchia che aveva menàto la bomba da kokkeppàrt, cum se foss nu bumbardamìnd! Ma però ù fatt nn putèv èss accussì, makkeveramè!
E inzò è venuto Lilìn piglia e ha fatt: “Maaaaa! Avìt s’ndùt! Efèss e che bott! Che sarà st’t? Nabbòmb o n’ata fùg d hàss? Robb d shkuppiamìnd?“. Efèss Lilìn, foss p ghìss, ogneiùrn avessa scufflà kokke palàzz! Ekkekkàzz!
Cioddetto: “Oh Lilì ma tu fì semb i traggèdij! Quill sarà st’t nipòtm che ha spar’t na cipòll…” E quill ha fatt: “Seeeee!! U càzz!!! Anè à cipòll!! Efèss e che bumbakkiòn!sandalfonz
E inzò a nu cert pund stava nu cumbagn d Tonìn che quill tiene semb indernètt imbaccia al cellulare e ci abbiamo addomandato che cazz èr u fatt… E quill, che tiene le scuole fattizze e s’p tutt i cazz, ha fatt: “sicuramente si tratta di un aereo che avrà infranto il muro del suono, può capitare quando vanno talmente veloci da superare la barriera del suono e il risultato è un boato” Stuuucà!! N’amm capit nind, ma amm capìt che èr ròbb d pparècchia che ha rotto un muro.
E inzò a nu cert pund è arrivato pùr u padr d Lilìn che vulèv sapè tutt cos e Lilìn ciàdditt: “Nind, è na pparrèkkij che sè iùt a nzippà ind a nu mùr e l’ha sfunn’t!” E il padre ha fatt: “Madò! Na pparèkkij ndò mùr? Che mùr?” E noi ci abbiamo detto tutti inzieme: “il muro del suono!” ma però quill, siccome che è nu pok nghiummùs, ha capit nu cazz p n’àt!! E inzò, è passata una signora piglia e qulu pngòn duu padr d Lilìn piglia e ha fatt: “Signò! è s’ndùt? Na pparèkkij ha rùtt ù mùr a Sand’Alfònz!” e la signora: “Ussignòr! Gisicrìstmèij! è scufful’t à kkìs? Anno morto le persone assài?” E ù padr d Lilìn ha ditt: “No kessò, nn èr orarij d mèss, nn stèv nisciùn… al massm avrammùrt kokke prevt e u sagrst’n!
No vabbè, ma ù padr d Lilìn è kiù mattignòn duu figghij!

Siponto, mare e scherzetti

14 06 2014

Ieri abbiamo andato al mare a Sipòndo cu trèn. E inzò ci abbiamo portato tutt à robb da magnà, à borzafrigorìfr colle Peròne da dendro e i buttigl di acqua che l’avemm fatt fà aghiacciata ndo frìzzer, accussì le Peròne rimanevano frèshk frèshk.
Efèss Lilìn stèv ki zùkkl, cu pandalungìn e ca cannuttìr, e tnèv i pid che ftèvn accatèn! Teneva pure i tarzanìll mizz ai ditìll, che una signora nel treno lo guardava tutta shkfttòs! E inzò ciamm fatt u viagg’ ki finestrìn che i vulemm aprì pkkè tropp ù fit t n’aviva fùij! Qulu cazz d trèn èr na càmraggàss, Tonìn s l’ha fatt allmbìd imbaccia alla porta col naso attappàto. A Samànd cè venuto u ml d kp che nateppòk ci prendeva ù stòmk. Cioddetto a Lilìn: “Oh ma però mo che andiamo a Sipondo, come arriviamo vatt mìn nda l’aqq, zukkl e tutt, accussì s spònz nu poc tutt à shkfèzz che tìn allà mbàcc’! Stì assassnànn nu trèn indèr” Efèss le rise che ci abbiamo fatto.
Che pò Robbertìn sfuttèv e facèv: “oh ma pò se Lilìn si mena nel mare i pish s n fùin tutt quand?“.
E inzò abbiamo arrivato a Sipondo e abbiamo andato sòp à spiàggett, quella lìbbera, ma però stèv nu poc d shkfèzz imbaccia alla riva. Efèss stèmm tutt quand biang biang e Samànd mi ha messo la crema: efèss e quand è tog, ho indostàto accatèn!
E inzò stèv Robbertìn che la voleva essere messo pure lui la crema che quill è rattùs ma però ciagghij ditt: “Cumbà à crèm taa mitt da sùl, o sinnò fattìll mett da Lilìn” e Tonìn che facèv: “Lilìn la crema naa pot mett pkkè tèn à manuzzèll offès e nz spalm bun. E pò è ciammattòn, quill fc’ accapputtà tutt còs“. Efèss e quanda rise ci abbiamo fatto.abbronzatura_pingone
E inzò alla fine la crema celà messa Tonìn ma però ciaffàtt ù scherzètt che mendr ce la spalmava ciaffàtt ù disegn du pngòn e quill cum se foss che ha preso il sole nu poc di kiù e nu poc d mèn e si ha rimasto ù segn del pingone arrèt e spàll!! Maaaaa! Efèss quanda risate, kesimmalà!!!
Tutt i gend che passavano u guardàvn a Robbertìn Ukkijsturt e ridevano e quill nn capèv, ma però a nu cert pund sè ingazzàto e s stèv mttènn a fà allìt al bar coi uagliuttìll che lo ridevano appresso: cazz e Robbertìn a fà allìt ki criaturìll!!!
E inzò alla fine ci abbiamo fatto ròsci ròsci come ai peperòsci e ce ne abbiamo tornati a Foggia. Efèss u burdèll che ha fatt Lilìn nel treno: quill tèn i zukkl che sò nu poc rùtt e allora è trasùta tutta la sabbia da dentro e quill siccom che i vulèv puluzzà sè mis a cummàtt k nu zukkl che lo sbatteva p ndèrr e imbaccia al muro p fà ascì la sabbia, e i gend s ngazzàvn… efèss mo s mttèv a fà allìt pur iss ndo trèn!! Pur u condrollòr u vulèv caccià. Alla fine cià lasciato un inzivamèndo di sabbia nel treno che nz capìsh, assummègghij u desèrt andò che fann à parìggidacàrr.
Mè, però ci abbiamo divertito accatèn. E se pènz a Robbertìn con la bronzatura a fòrm d pngòn arrèt e spàll mi faccio le rise accatèn!!!

U cucuzzìll pornogràfk

10 06 2014

Madò stu fatt ve l’agghia accundà p ffòrz pkkè ciàmm fatt i rìs accatèn! E inzò, stavamo andando in mezzo per in mezzo alla cambàgna d Giuànn che ci eravamo andati a fare le ciràse che quill d Giuànn sò bon accatèn che tiene l’albr dei duroni cum e quill daa ferrovèij e ogne ciràsa è quand e a capòkkij d Roccosiffrèd!
E inzò avèmm fatt sti settòtt bùst d ciràse e ce ne stavamo arritiràndo alla via delle case nostre, quann piglia e a nu cert pund a Lilìno ci viene da fare il cacatòne e ci abbiamo voluto fermare in mezzo alla pezza aràta. E inzò, mendr che Lilìn s ièv a mbuscà arrèt a na gràst p cacà, Tonìn se ne andato pure lui a fare un pisciatone. Piglia e a nu cert pund amm sndùt a Tonìn che facèv: “oh Giggì! Vin a vdè! Vin a vdè che agghij truv’t aqquà!“. E inzò sono andato e l’agghij truv’t che rideva cum a nu matt colle lacrime imbaccia a l’ukkij. E qual èr il motivo perchè? Er che aveva trovato nu cucuzzìll vicino alla cunetta, e da sop ò cucuzzìll stèv nu copripìng!! Maaaaa! Kesimmalààà!!! efèss e quanda risate che ciamm fàtt!! coprip2Quill er robb d kokke cuppiètt che si aveva andato a imboscare e alla femmina ci piace ippingone grande grande e fors u uagliòn ù tnèv à vicilla piccinònn e allòr si avevano inventato sta specij’ d vibbratòr con la cocozzella tostatòst!!
Che pò andava Tonìn piglia e faceva: “Ma secondo te è robb d mascul e femmn col pingone piccolo o è robb d femmn e femmn che se lo appondavano ùn k n’àt? E se foss robb d rikkiùn? Che n putìm sapè!” e inzò a nu cert pund ha preso nu facciulètt e ha raccolto stu cucuzzìll e celà portato a Lilìn pigghij e facèv: “oh Lilì! Lilì! t serv nu cucuzzìll p stuiàrt ù cùl? Sind nu pòc, addùr, famm accapì, ma è robb d’inzerimènd anderiòr o posteriòr?” Efèss, m’ha fatt shkattangurp da i rìs, stubbastà!
E inzò stèv Tonìn che lo andava a scongiare cu stu cucuzzìll che ciu vulèv shkaffà ngul e  Lilìn che stèv cu cavzòn acalàto e facèv: “Statt fèrm che mo m fì ngiambkà e m’allòrd!” e piglia e si difendeva ca manuzzèll offès, che l’altra mano, quella sana, stava impegnata p’ammandnèrs.
No vabbè ma i cumbàgn mèij sò tropp mattignùn accatèn. Ma però stanno le gente angòr kiù mattignùn di loro: cum cazz i vèn ngp d fars nu vibbratòr cu cucuzzìll e u copriping da sop? Ngiaaafànn kiù!

Lo scherzetto della zoca!

6 06 2014

E inzò vi devo accondare stu fatt che è succìss kokkessèr fa. Stèmm alle croci nzimm a l’àt, Lilìn Manuzzèll, Robbertìn Ukkijstùrt, Giuànn u cambagnùl, Samànd, Dèbbora e gli altri amici nostri… e inzò ci avevamo vìppt le Peròne e ci avevamo fumato kokke cannòn, che piglia e amm accumnz’t a part ca ridarèll. E quannè che ci parte la ridarella nz capish kiù nind e sta l’amica di Samànd che ride cum e nu purk e Samànd che ride apprìss cum se foss che tèn il sillùzzo, che fa sempre “hi-hi-hi” cum e ù ciucciarìll.
Piglia e a nu cert pund Lilìn è partìt con gli spititiamèndi a rìttm d rìs… e quill facev “pr-pr-prr!” e quell’at facèv “hi-hi-hiii!” e ongettànd s sndèv quell’at che menava i scrufiamìnd duu purk e accumnzàvn natavòt a rìr tutt quand… efèss Tonìn chiagnèv tropp i rìs, e stèmm kiekàti p ndèrr.
Piglia e và Giuànn e fa: “oh uagliù ngia fazz kiù, facitm allundanà che m’agghia calmà nu poc pkkè sinnò m shkatt à panz, tropp i rìs!” e ce ne abbiamo andato pure noi appriss pkkè nn putemm stà kiù allammìzz che facevano troppo brutto a ridere. E inzò, mendr che ci stèmm calmànn, va Tonìn piglia e fà: “maaaa! amma fà ù scherzètt dàà zòk?“. Madòòòòò!!! Efèss u scherzètt daa zòk! Da quanda timb nu facèmm. E inzò ciamm mìs imbaccia ai marciappìd che stèmm due o tre a na vann e nat e due o tre d rmbètt e ci siamo acalati finghè che non ci è venuta una macchina. A nu cert pund pass nu signòr nda makn, va Tonino pigghij e lucculèij: “Và, và! Uagliù! Tirate! Agavz’m sta zòk!” e abbiamo fatto finta che tnemm la zoca daveramend e la tiravamo! E inzò siccome che stavamo alla scurìa, quill che stèv ind à makn si ha penzato che stèv daveramèmd à zòk e s’è shkandato e ha menato nu nghiummatòn che ha lass’t nu sort d sgummatòn! scherzo della zocaEfèss le rise accatèn! Che pò quelli ci dicevano le parole e pò s n ièvn. Un altro ha mbondàto la macchina e pò è vulùt ascènn p vdè se daveramend stèv à zok perchè Tonìn facèv find che facev i nùdk imbaccia ò titilìkkij e pò s n fuièv!
E inzò, pass ù prim, u secònd, u tèrz… pigghij e arriv nu stubbtòn che stèv ca uagliòn affiang: e inzò quist ci abbiamo fatto lo scherzetto e si è shkandato, ha menato l’inghiommata, e à uagliòn (che aveva ess na pandàsm ngandatòn magneddùrm) se nè andata a capa avanti e nateppòc e si andava a inzippare cu capacchion ndo vetr d nànz! E inzò è iut u uagliòn e s’è ngazz’t, piglia è sceso daa makn che vulèv fà u grùss e ha accumnz’t a dic’ i parol: “Ma siete dei deficienti, ma vi rendete conto che la gente può farsi male? Ma che razza di scherzi sono questi?” e patapìmm e patapàmm… e inzò cioddètto: “oh giovane, fà poc u smbàtk e poca cunvdènz, che se nn èr paa uagliòn che tin affiang mò aviv già abbushkt e stiv scurrènn d sàng shkitt puu fatt che sì ascennùt daa makn!
Piglia e quello inzistèv: “E sì perchè voi siete bravi solo in tanti contro uno“… ciagghij ditt: “uè facc’ d mmè, vid che avàst nu mafalòn solamènd e t fazz sta cìtt p nu mesemmìzz” e inzò sono andato imbaccia a quello piglia e ho fatto alla pazzèia che ci volevo menare nu mafalon ma non celò menato, pighhij e quill s’è shkandato e pò ha fatt imbaccia alla ragazza: “Andiamo và, che questi sono animali“. E m’ha fatt ngazzà che ci volevo menare daveramend nu papagnòn. Ma però ci abbiamo mis natavòt a rìd pkkè siamo visto a Lilìn che è andato imbaccia alla ruota della macchina di questo, si è acalato, ha ingappato il parafango e ha angumnz’t a mòv tutt à makn cum se foss che la voleva alzare! Kesimmalà!! à uagliòn sè mis a lucculà e nateppòc s mttèv a kiagn mendr che Lilìn facèv cum a nu mostr e lucculava: “mo ciamma accapputtà a makn a quist! và và! accapputtàml! Oh! Gino! Aiùtm! Aiùtm! Và và! Robbertì!! Tonì! kò kò!
E inzò quist sè avvilacchiato pigghij e se nè scappato, e Lilìn che si pigliava veleno che non l’avèmm aiutato… ma però nui stèmm rirènn pkkè èr tropp divertènd à scenètt: anè Lilìn che aveva accapputtà à makn ca manuzzèll offès che nn riuscev nemmang a nghiappà bun u parafàng!
Alla fine ce ne abbiamo tornato andò che stèvn l’at e li siamo trovati che stèvn angòr a shkattangurp dai rìs!! Kesimmalà!!
Gli amici miei sono troppo mattignòni.