Ciaccanè, isciallà!

27 07 2014

-che pò stc’ quellallà…
-chi è?
-quell che mett semb i “mi piace”…
-efèss e quand cennànn
-no, no… quell che tèn tre nùm…
-ah, aspè, agghij capìt!!!chiaginsaby
-cum cazz è u nòm…
-Chia?
-Eh, quell… ma che cazz d nòm tèn?
-ChiaGGinSàbbi
-efèss ma chi cazz cià mis stu nom
-sarrà nu nòm marukkìn
-marukkìn? che cazz dic’!
-Sì, cum e quill che fann semb “isciallà!”
-isciallà?
-sì sì, è sndùt kokkevvòt che i marukkìn e i neri dinn “isciallà”?
-mè vabbù, pur Mariassùnd ci dice ò figghij “isciallà” o “ish ghìnd” quann u vòl fà trasì dentro a casa
-kecciakkò…
-ciakkò, ciakkò… che quell Mariassùnd mik è marukkìn
-ma kecciakkokkij mò Mariassùnd? Stemm parlànn d quell’àt
-eh, ma tu è ditt che quèll è marukkìn puu fàtt d “isciallà”
-e sì, pkkè ChiaGGinSàbbi è cum se foss marukkìn
-ma che cazz signifk
-oppur fors tèn tre nùm… Chìa Gin e Sabbi
-e che cazz d nùm sò?
-e che n sacc’,.. “Chìa” è à màkn, la Chìa Rio, la Chìa Picanto, e còs… “Gìn” è u gìn che s vèv
-sarrà poc à mbriacòn
-e pò “Sabbi” che potèss…
-Sabbìna!!!
-Eruè! Sabbìna!
-mè allòr è na uagliòn che si chiama Sabbina, s vèv ù Gìn e tèn a Chìa… è tog!!
-onèst à Chia Rio è na makn spazziòs, à tèn pur nu uagliòn che è nu cumbagnòn che fc’ u karatè che quill è lung lung e allòr s’è vulùt accattà na makna gròss p guidà kiù aggarb’t… e pò tèn l’imbiànd a gippièll che nn knzùm nu cazz d nind
-sì ma i tèn i sedìl reclinàbbl cum e a cindvindisetta mèij?
-evò, kekkàzz…
-e mè, allòr mo che à ngapp a Sabbìna ce l’agghia dic’ che m vèn a pigghià èss caa Chìa…
-vid che se tèn à Chìa Picanto quell è piccinònn p frkà…
-e mannaggiaggiùd… vabbù maa pòrt ca cindvindisètt, che amma fà…
-oh ma tu isciallà ù sì che signifk?
-no…
-è cum se foss g’s’crìst… melà detto nu marukkìn che vènn i tappèt sop à spiagg’ a cambomarìn
-kessò?
-quann dinn “isciallà” è cum se foss Gesù
-seee, e quann dìnn “isciaqquà” keghè? à Madònn?
-ahahahahahah!! stubbastà!!!

Io e Tonìn ci facciamo sempre le rìse accatèn

Mio nipote e i drogati

4 07 2014

-Zio!
-Oh, ciaccanì!
-Ti posso domandare una domanda?
-Dimmammè, dimm tutt còs…
-Ma i drogati sono diversi da noi?
-Kessò che vù?drog
-I drogati!
-Che fann i drog’t?
-Sono uguali a noi?
-No, no… nziamài!
-E allora sono diversi?
-Evò!
-Ma perchè? Io mi pensavo che sono fatti come noi…
-No, kessò! Stann fatt d kiù!
-E come sono fatti allora?
-Dipènd… cocaìn, eroìn, cràc, èsts, funghètt, àcid…
-Che significa?
-Ehhh, a zio… è na cosa malamènd
-Vuol dire che sono fatti male?
-Sì, sì!
-E noi no? Non ciabbiàmo la cosa malamènda?
-No, a zio… noi solo le canne
-Le canne?
-Eh! i cann, i cann! I spnìll!
-Spinille?
-Spinelli, spinelli!
-E che cosa sono?
-Eeehhh… sapìss… sono una cosa dei grandi
-Una cosa brutta?
-No, no… è bell!
-Come le cose sporcaccione che fai co Samanda?
-Uèèè! nonZidìce! stunzulòn!
-E tu sei!! mè, che cosa sono?
-Quanda còs che vuoi sapè…
-Daiiii zio!!!
-Sono come le sigarette ma però sono speciali
-Speciali?
-Sì, è cum se foss che t fann stà tranguill accatèn
-Non ho capito
-E p fòrz, quist sò cos da grandi, telò detto, tu sì angòr criatùr
-E allora io sono fatto diversamente?
-No a zio, tu nn sì fatt p nind!!!
-Per niente? che significa?
-Che non ti fai le canne
-E che significa?
-Che non sei drogato
-E allora non sono malamèndo
-Brv!! tu sì ù megghij duu mùnn!!
-Sono bravo?
-Accatèn!
-Sono bravo assai assai?
-Assai assai!!
-E mi combri le fònzi?
-Ekk!!! Ma quand sì strunzulòn!

Mio nipote mi frega sempre quando vuole le fonzi.

La macchia di cecàpp e maionès

1 07 2014

No vabbè ma stu fatt ve lo devo accondàre p forz. E allòr stèmm ai giardinètt che ciavèmm sfunn’t d borghètt e ci avèmmo vìppito le Peròne accatèn e a nu cert pund Tonìn teneva fame accatèn e vulèv magnà kokkekkòse cià fatto venire lo sdillùvio pure a noi. E inzò, ndo amma iè, ndò n’amma iè, abbiamo andato da Mario che è da assai che ngièmm, e pò i panìn che fc’ Mario sò bùn accatèn. Efèss la folla che stèv, nz capèv nind. E pò stèvn certi ciannùn che s sndèv l’addòr fin a park sanfelìc’!! Stucà stava una che tnèv à minigònn aderènd e i provl a prssiòn che assomigliava che vulèvn ascì da fòr a quella cammsètt strettastrètt! Efèss Robbertìn mò murèv tropp àà shkùm che ascèv da mmòkk! Ma, uagliò, è troppo rapicone Robbertìn, ma però i femmn nu penzn propij pkkè tèn l’ukkij sturt e assummègghij semb che gardammè enneruè… è nu fatt allucinànd.
E inzò abbiamo entrato da Mario, e Lilìn stubbitiàva pkkè stèv nu poc accelerato che si aveva imbriacato un pò. E siccòm che tèn pur la manuzzèlla offesa, quando che ciaffàtt u panìn e se lo stava mozzicando, è uscita la maionese e ù cecàpp da fuori e si è allordato tutta la mano. Ma però siccom che stèv imbriaco non se ne accorto. Io ce lo volevo dire che si era allordato la mano ma però Tonìn ha fatt: “Cì cì, Gino, fò stà, fò stà, che mò adda cumbnà kokke dammagg!” E infatti Tonìn che è troppo saggio accatèn teneva arraggòne pkkè è trasùto uno che stèv nzimm colla uagliona sua, e quist s’aveva fafà u panìn, piglia e fà imbaccia a Mario: “Buonasera! Per me un panino con doppio ambùrghe, maionese, ketchup, funghetti, patatine” e la ragazza: “Amò sei affamato!“. macchia-di-ketchupPiglia e và Lilìn Manuzzèll, tutto mbriaco ridendo ridendo, e dice: “Maaa, onèst!! Stasèr qua stc’ kokkeùn che tèn à cialàng! Brv! Brv!” e ci dà un paio di botte sulla spalla con la mano tutta inzivata di maionès e cecàpp e ci lascia una macchia arrèt è spall a quist!!! Ma però nessuno se ne addònato, nemmango Lilìn che quill non ha capito niente. E inzò io e Tonìn che avèmm vist tutt còs ci stèmm shkattann dai rìs ma però nn putèmm dic’ nind!!! E Lilìn ci guardava e facèv: “keghè oh? pkkè rirìt? Kessuccìss?” e ci faceva ridere angòr d kiù. Io che facèvo: “Mò ce l’amma purtà fòr a Lilìn sinnò cumbìn kokke àt dammàgg!” E Tonìn che rideva. Ma uagliò, mo ci pisciàmm sòtt.
E inzò a nu cert pund va la uagliòna di questoqqua e vede la macchia sòp à cammìs duu uagliòn piglia e fa: “Amore! Ma ti sei sporcato! Dietro la spalla hai una macchia! Ma come caspita hai fatto? sembra maionese e ketchup! Coma hai fatto a sporcarti fin lì dietro? Sei un ciammattone” e ù uagliòn che facèv: “Madò amore e che ne sò! Forse mi sono appoggiato da qualche parte che era sporco…
E inzò piglia e và Lilìn e ci dice a quello: “Mamm cumbà, t dk cinguandèur se m dic’ cum cazz è fatt a allurdàrt arrèt à spàll! ahahahaah!!!” Kesimmalààà!!! Abbiamo shkattato a ridere accatèn che Tonìn non si ammandeneva più allmbìd!!! Quello era stato Lilìn a allordarlo e non se ne era addonato e poi a quello cià pure chiesto come aveva fatto a allordarsi!!! E inzò alla fine ce l’abbiamo voluto portare fuori fino alla macchina rirènn rirènn, che quill facèv imbaccia a noi: “oh ma pkkè stit rirènn? ma kessuccìss?” e alla fine ce l’abbiamo detto che era stato lui a cumbnà ù dammàgg!!! Efèss ha ngumnz’t a rìd pur Lilìn e naa fnèv kiù che un altro poco e si indorzava… kesimmalà è troppo mattignone accatèn!