La mozzarella DOP? No, à vogghij’ mò

20 09 2014

Efèss l’àt iùrn ci abbiamo crepato dalle rìse accatèn!! Abbiamo andato dòò mariùll, quill che tèn il negozio du quaratìn che a Tonìn ci piace una che fatìg allà che si chiama Congetta che tèn i pròvl gigànd, cum se foss che stann a prssiòn e vonn ascì da fòr al grembiàle. Ma però stu fatt velò già accondato in quell’altra storia du latt cordisco. E inzò stèv natavòt u padr d Lilìn che quill ngapìsh nind e la muglièra l’aveva mannàto a accattare à muzzarèll che l’aveva mètt ind a kokkekkòs che aveva cucinà.muzzarell
Che tuu dicaffà: ha fatt n’ata fgùr d mmèrd come e quell’altra volta!! E inzò, mendr che stèmm parlànn è andata Congetta piglia e ha fatt imbaccia al padre di Lilìn: “Prego?
E quill ha fatt: “Signòrì m’avissa dà nu doi e tre muzzarèll” e stèv Tonìn che facèv: “at che muzzarèll, ì vulèss i pròvl! Mamm Giggì, vid vì, mò eshn p ffòr, ngulakkitekkopp e quand sò gròss!” E mi faceva ridere accatèn.
E inzò è andata Congetta piglia e ha fatto imbaccia al padre di Lilìn: “Le vuole D.O.P.?
Va il padre di Lilìn piglia e fà: “No, no, signorì… i vogghij mò che ce l’agghia purtà a migghièrm che adda cucinà
E Congetta piglia e si mette a ridere piglia e fà: “No ma io intendevo le mozzarelle D.O.P.
E quill: “Eh, signorì! ì muzzarèll! agghij capìt! i vogghij mò!
Va Congetta si mette a ridere piglia e fà: “Non ha capito! Io intendevo dire che la mozzarella esiste quella normale e quella D.O.P.!
Efèss e che fgùr d mmèrd!!! Ma quill ù padr d Lilìn è gnurànd e ngapish nind kiùppègg’ del figlio. Il figlio è pingone e il padre è kiù pingone assài. E u papanònn è angòr kiù strapingone! Avradda ghèss na còs d famìgl!!
E inzò quill non aveva capito angòr cum èij ù fatt e facèv: “Signorì che n sacc’ cumè sta cos dii muzzarèll prìm e dòp… ammè mi abbisogna mò, d sùbbt, pkkè mia moglie adda cucinà
Efèss Tonìn ki làcrm a l’ukkij tropp i rìs mò rimaneva indomacàto che ngia facèv kiù nemmang a rsprà!!! E Congetta che ci veniva da ridere pure a lei pkkè quill u padr d Lilìn è ndònd accatèn.
E inzò alla fine sò andato io e cioddètto: “Oh, quill è nu tip divers d muzzarèll che i fànn d n’ata manèr divèrs che è speciale! Eruè Congetta? Diccìll pur tu!” e Congetta ha fatt: “D.O.P. significa Di Origine Protetta, è cum se fòss il vino D.O.C.
E inzò è andato il padre d Lilìn, ha penzato p kokke secònd e pò ha fatt:
Signòrì ma i muzzarèll normale nì tìn?
Sì, ce le abbiamo
emmè e damm quill, che mò m facìt ascì mbaccèij daqquà!
Piglia e ho fatto io: “Oh Congetta! Mò ngiaddummannànn se vol i muzzarèll Cordisco che sinnò ascìm a burdèll cum e l’ata vòt pu fatt duu latt!
Efèss Tonìn e come s’è ingrippato da i rìs quann agghij ditt stu fàtt di Cordisco… mò murèv.

Ma però na cosabbòn è succìss, pkkè alla fine Congètt si è divertita che Tonìn rideva ki làcrm a l’ukkij e si hanno messo a parlare e qulu bastàrd sè fatt dà il numero del telefono da Congètta!! Mò saa vol purtà che se la vuole caricare!!! Beàt a ìss assì saa pòrt! Non ci serve kiù nemmàng l’airbègg ind à makn che ciu port Congètt!!!

Tand ogòrij a Freddimè

5 09 2014

-ogg è ù combleànn d Freddimè
-d ki?
-Freddimè!
-e chi cazz è? è un che send frìdd?
-ooohh! è u candànd dii Quìnn
-che amma fà k stì quìn’c’ e sìd’c’ k tutt i diciassètt da sòp…
-povrattè!!! efèss e quann sò tòg i canzùn
-kessò! vattì che è megghij Giannicelèst e Giggidalèss
-tu ngapish nind…
-mè e famm send qualè sta canzòn bell dii Quìnn?freddie
-eh sò assai…
-e dì, dì…
-ke n sà, peresèmbij “uiàr d cèmbio”
-e cum fc’?
-uiàr d uòòò, uìàr d cèmbio…
-ma quell è d Maicolgèccso nzimm a tutt l’ati candand, il cecato, i nìr, quell’àt ki capìll appittàti d rush shkattùs, che stavano tutt ki cuffiakkiùn nde rekkij cum e Devidghettà quann mett i disk…
-ah, sì, eruè… m’agghij mbrugghij’t
-efè nii canùsh nemmàng tu i canzùn
-aspì e sta quell’altra
-qualè?
-quell che fc’ “narannarannanna narannarannà nanna evribbàdi uììì uòòòò uììì uòòòò rràkkiu!!”
-ah sì, quest à canòsh
-e quell’at che fc’ “galilèio galilèio galilèio figarò o mamma mia mamma mia mamma mia”
-ah sì, quell è bell pur pkkè è umbò in italiano che fc’ mamma mia…
-evìst che ti piace, mè che ti piace!!
-sì vabbù ma però io mi sendo i canzùn napult’n
-e vabbù
-mè e inzò, è u combleànn? quand’ann fc’?
-no, è murt…
-è murt? e cum è? ciamma fà l’ogòrij a nu murt?
-kecciakkò
-cumè kecciakkò? è cum se fòss che m n veng e fazz “oh ogg’ è u combleann d papanonm che è murt vindànn fa”
-vabbù ma mìche papanòn’t ha fatt i canzun che ha fatt Freddimè
-Papanònm? Papanònm ièv a fadgà ingambàgn che s’agavzàvn e tre d nott p iè allappìd pnzìn e ò putèr che arrivavano quann facèv iùrn e cinghemmèzz daa matìn, fadgàvn tutt à iurn’t e pò s’arrtràvn quann facèv à scurèij p guadagnà quatt ranèll!! At che a fà i canzùn mbacciastucàzz! Sciaqq’t à vokk prim d parlà d papanònm!
-Mè vabbù, ma però l’ogòrij a Freddimè ci facìm ù stess!!!
-e facimacìll…

mè che pur i Quìnn sò tog, dà!