La lite con Samanta

3 12 2014

Siamo fatto allìte io e Samànd. Efèss e quand è stubbt!
U fatt è accussì: stèmm che avemma iè a na part e l’ho andata a prendere ca cindvindisett. E inzò è inghianata e nzè mis à cind che io ce lo dico sempre pkkè siccome che fazz à guida sportìv sgummànn sgummàn, se la deve attaccare la cinta. E quell ognevvòt piglia e s n scord.
E inzò, mendr che stèmm iènn andò che avemma iè, piglia e esce na babbiòn che si mena a passare la strada che nn m’avèv vist… e non stava nemmàng sop ai strish!!! Efèss, ho menato un’inghiommata cu fren senza abbièss e senza nind!!! Piglia e quella pingona, siccòm che sta sempre ingandàta e nn guard mai annànz, naccapìt nind e pighhij è iùt a fnèsh di capa ndo vetr… efèss e che buttakkiòn, sbadabàmmm!
– Ahia!!! Ahia!!allite
– oh mannaggiaggiùd, u vetr mo s sfònn…
– aaaahhhhh e tu pensi al vetro? io mi sono fatta maleee!!!
– no ciaccanè, u fatt è che u vetr sì s romb sò sold
– ma che me ne frega del vetro!!! mo m rumbèv à kp!!
– no no, mò m rumbìv u vetr!!
– angòr k stu fatt? è kiù imbortand u vetr della mia testa?
– e se tu nd mitt à cind…
– eh, mo la colpa è mia? Tu che cazz fuij a fà? Semb fuiènn!
– ma kessò che fuij! quell è à guida sportìv… e vdè angòr quann fuij!!
– à guida sportiv u cazz! mang tnèss stu sort d maknon!!
– oh nd permettènn!!
– se no che fai? me palià?
– mè ciaccanè avàst, che tand nd stk shkaffiànn proprij pkkè sì tu…
– se lo dici un’altra volta m n vk
– e vavattìnn và, quill è u sportill
– maaaaaa!!! sicchè è kiù importand à makn d me?
– kecciakkikkij mò
– ciaccocchia!!! io mi sono fatta male e non mi hai nemmeno chiesto come sto
– stì bòn, stì bòn! Che se nn stìv bòn aviv già svnùt e mò stèmm già o prondsoccòrs sgumman sgummann
– ma quand sì stùbbt! Io mi sono fatta maleee!! a te non te ne frega niente di me
– eeehhh amm fatt…
– è vero!!
– mè oh, e angor qua stì? nd naviva iè?
– ancoraaa!?!?!?!
– e sì, che tu p na buttarèll e nu mizz b’bbòn mbrònd m sti cacànn u cazz! Mang ascèss u sang!
– ooooohhhhhh!!! stubbastà!!!
– Se t mttìv a cind nd facìv nind
– Ti odio!!!
– sì sì, evò!
– Ti odio davvero!!!
– Dimmìll mendr che t fazz shkamà!!
– Animale!!! non ti voglio più vedere! Trovati un’altra!
– Eruè? e ke t pinz che è diffic’l?
– oh Vafammòkkk!!
– a te e quand n tin

E inzò ha appirt u spurtìll e s ne iùt. Ma tand u sacc’ che pò mi chiama che vol fà la pace. Anè la pace: quell vol fà a guerr sop o sedìl reclinàbbl daa cindvindisètt a bott d martìll pneumàtk, at che pace!!! La tengo fatta a Samànd.
Che pò onèst: se si rompeva la capa, vì ò prondsoccòrs, mitt dui pund e camìn… la capa guarisce… ma se s rumbèv u vetr daa makn èrn sold!!!
Sti cazz d fèmmn non capiscono niente!