Tutti a LupaRòma!!!!

21 03 2015

-ciaccanì stìm facènn pareddìsp’r p vdè se amma iè a Ròm o no
-andoghè che avita iè?
-a Roma
-a fà che?
-a vdè ù Fogg’
-e quill iòkn a Aprìlij
-kessò! ke cazz dic’! iòkn mo ke domani
-sì ma iòkn a Aprilij
-oh vid che domani è angòr u vindidùij d Marz
-Aprilia!!! no Aprile!!!
-Aprilia? à motociclètt?
-Aprilia ù paès!!! Pngò!!! il Foggia gioca a Aprilia!
-ma che cazz dic’ che l’Aprilij è retrocess nde dilettànd Lannoscòrs
-seee, appòst!!
-ohhh! vid che u Fogg’ iòk condr la Lupa Roma no condr a l’Aprilij
-embè! à Luparòm andò iòk?
-a Ròm! cumè! ndo vòl iucà? a Milano? Si chiama Lupa Roma e iòk a Roma
-sì u cazz… e se s chiam’v Lupa Milano iuk’v a Milano
-eccèrt!
-necapìt nind! Lupa Roma è solo il nome ma quill iòkn a Apriliasegnale
-makkeveramè
-ecapìt bun!
-vattì ke neruè
-taaaaa ng crèd quist! allòr sì scèm! shkitt tu nu sapiv
-e lo stadio è quill ndo ke iòk l’Aprilia?
-Sì, è u stess stadij
-ma ke l’anm deeee kitammù…
-keghè
-là putìm iè tranguill
-pkkè?
-pkkè ng vol nind a fà ù scavalcamìnd
-eruè?
-evò! solamend che ciamma mnà nella pezzaràta accatèn…
-ah…
-oppure ce l’amma vdè da sop a l’albr che stann fòr ò murètt
-madò…
-oppur da sòp ò palazzòn, quill nùv che stc’ d rmbètt
-e cum e nghianà?
-tuzzulèij u citòfn e fazz: “volandiniii!!!
-i volandìn? e t’agàprn?
-èvò! Quann amm iùt indrasfèrt a Puteolana amm fatt accussì!
-vabbù ma a dumènkemmatìn se dici “volantini!” quill s penzn che sì tstmònij d genova e ndagàprn…
-à matìn? che s iòk à matìn?
-iokn a mizziùrn
-sang daa madòshk!
-keghè?
-è tard! mòòò ciamma abbià, uè… mòòòò proprij!!!
-aspè che quill…
mòòòòòòòò!!!!
-oh, bell bè…
mooooooooooooo!!!!!

kesimmalà, sò na mass d mattignùn!! Tutti a Lupa Roma!!!!

Caffè e vicilla

4 03 2015

– oh ciaccanè! ciamma pigghià nu cafè nzimm?
– sono fidanzata
– kecciakkò, i femmn ftanz’t nz vèvn u cafè?
– dai, hai capito
– kessò che agghij capit?
– il fatto
– che fatt?
– che non posso
– pkkè?
– perchè sono fidanzata!cafe
– angòr? agghij capit!
– e allora
– allor kessò? tuu vìv u cafè o no?
– non posso
– taaaa! e pkkè?
– perchè ho un ragazzo
– embè? e nd vìv u cafè?
– ma sì, non è per il caffè
– e p kessò?
– è che non si può fare
– kessò che nz pot fà?
– il caffè insieme
– e vabbù… statt bbòn…
– no ma lo dico per te, che magari ti facevi strani pensieri…
– ke pnzìr? nu cafè è nu strn pnzìr mò?
– no, no… il caffè no, ma il resto…
– ke rist?
– non so, magari volevi fare qualcosa
– kessò che aveva fà?
– non saprei…
– e se nuu sì tu u vogghij sapè èij?
– dai che hai capito
– no, nagghij capit nind
– portarmi a letto
– oh ciaccanè, che qua tagghij kist u cafè nzimm, mik tagghia mett à vicill mmòkk
– eddaiiiii!!! Che schifoooo!!!

Anè! se maa vulèv purtà mica ci addummannavo d iè a vèv nu cafè? Se maa vulèv purtà me la portavo e avàst! Che pò io sò òm d’onòr e se na uagliòn tèn già u uagliòn nz tokk. Sti cazz d fèmmn sò propij stubbt e ngapishn nind!