Ma stù CNEL, precisamend… ma che cazz è?

4 12 2016
-uagliù amma vutà SI pekkè accussè eliminano il CNEL
-stucà, ù CNEL! Ekkekkàzz è ù CNEL?
-boh…
-embè e allor kekkàzz parlaffà?cnel_2
-boh, e mann ditt accussè, sta scritto pur sop à sched
-e tu t n vì apprìss e fatt che ngapish? ma sì prop nu pngòn! E se tnìv a padt che fatg’v ò CNEL che aviva fà? L’aviva lassà mizz a na strd?
-vabbè ma hann ditt che è un enDe inutile…
-e pkkè u parlamènd keghè? secondo te s magn kiù sold u parlamènd o u CNEL?
-u parlamènd!
-e allòr pkkè nn vut per la bbolizziòna du parlamènd ò post du CNEL?
-onèst, tinarraggiòn
-teng semb arraggiòn, cumbà! emmò t vogghij dic’ pur n’atu fatt: papà mi ha imbaràto che quannè che nongapisco na còs, nagghia mett nisciuna firm… tu ciaa mittarriss na fimr sop a kokkekkòs che ngapìsh?
-no…
-appund!
-mè e allor che amma vutà?
-e vutà NO
-appò! è cassazziòn!