Ferraùst annànz alla villa

16 08 2017

E inzò ieri amm iùt annànz à vill… anè nongivolevano fà passà, stèvn i post d blokk che nateppòk nemmàng quann anna bluccà a kokke assassìn che s vol fùij… Anè, “ragazzi si entra solo con il PASS“… ciagghij ditt: “mò se nd liv da nanz sò èij che t PASS p sop a te“.
Dìnn che si doveva prendere l’invito la mattina. Kesimmalà! Nui stèmm tandabbèll a Sipòndo, ci abbiamo arritiràto la sera iust iust p iè annànz alla villa, chi cazz aveva iè a pigghià l’invito? Anè l’invito, e che stì ò domùss o all’istuà?
E inzò, abbiamo trasuto u stèss, che se quill diceva kokkekkòs ci menavo kokke mafalon nde dind… E inzò ciabbiamo andato a send stu congèrt d Rònno, ma però stèv Lilìn che u sfuttev: “Ricchiò! mò s n zomb à parrùkk!” efèss e cum à cumbn’t ammòstr a cu povrill! Tonìn che faceva: “Oh! e candà na canzòn d Giannicelèst? Keghè sti canzùn d mmèrd!“.ferraust001
E inzò poi hanno fatto i fùk, ma però quistànn non erano cum e i fuk degli altri anni… stèv quill sop ò palk che cacava il cazzo semb a dic’ i stess fatt: “Foggia! Fate l’applauso! Foggia! Duemileddiciassètte! Quin’ciagòsto! Fate l’applauso! Splendidi fuochi! Fate l’applauso! Su le mani! Fate l’applauso! Piromania! Fate l’applauso! Fandasia piroteccnica! Fate l’applauso! E i landèrn! Fate l’applauso! E i fuk! Fate l’applauso! E u trumbettìst! Fate l’applauso!” A nu cert pund ho menato un lucculo: “Oooohhh! teeestacìtt o no? Ce cak’t u cazz tu e FATELAPPLAUSO!” piglia e va Tonino e dice: “Onèst, mò avita fà l’applaus!” e i gend tutt a ridere e mann fatt l’applaus ammè! Efèss i ris accatèn!
Pò stevn quill che tenevano u combressor cu bocchettòn che sparava i coriàndoli, che celà menati imbaccia alla signòr che stèv imbrìmafila, efèss à signòr ca voccapèrt s’avrà magn’t nu kinemmìzz di coriandoli e se ne iùt accaparrèt tropp à prssiòn!ferraust002
Pò stevn quill che ci davano i pallungìn colla luce da dendro che poi i gend l’avevna fà vulà… ma però Robbertìn che è nu zannìr selà frecato, ha sbucato u pallungìn e si ha frecato la lambedìna che stev da ind, at zannìr… che pò quell s scarkè à batterèij e si astùta, che cazz t ne fà…
E inzò stèvn sti fuk che avevna iè a rittmo di musica ma però ièvn pii cazz lor… è uscita pure la canzona del Foggia “demmasbillò! demmasbillò!” ma però pò l’hanno tolta e hann mis quella della scìgna di Frangescogabbiàno che quill assummegghij a Marcocolùmbr… i gend che si avevano cacato il cazzo che s n vulevn iè a kork.
Cenabbiamo tornato, ciamm sfunn’t d borghett e Peròn eppò ciamm fatt nu bell cannòn! Mè, onèst, ciabbiamo addivertìto.

Annunci
ù Festivàl dei mmèrd e dei tubi

7 05 2017

Efèss ieri mi hanno portato alla multisala che stèv nu festival che stava un amico d Tonìn che ciaddìtt che èr tog… e inzò abbiamo andato piglia e stèv à gend che diceva che er nu festival d mmèrd ma però nz capèv pkkè dicevano che è nu festival d mmèrd. Celokkièsto a uno e quill ha fatt: “Nerd! Si dice Nerd!“. Ma però noi nu sapèmm keghè stu Nerd e quello ciaddètto che i Nerd sò quill che ci piace à tecconologgèij, ci piace i giochi fàndasi, e cos… nzomm sò quill che sò brutt e ciaciutt e collocchiàle, che nzabbushkn nind dai femmn e perciò stann semb da sul e addvèndn cambiùn imbaccia al combiùte. E se vì a vdè s sfònn’n d man’k sòp a iupòrn.
E inzò abbiamo arrivato piglia e stèvn quill vstùt da carnevale ki parrùkk blu e fùschia, quill vstùt da robbinùdd oppur quillàt vstùt da Enzo Uditòr, quill duu videggiòk dell’assassin che lucculèij, assassingrìdo. Stava uno che tnèv à bangarèll colle spade, i curtill e i pstòl, piglia e ciagghij ditt: “oh cumbà ma quest quanda colp tèn da ind?” e quill ha fatt: “non ha colpi, è una riproduzione fatta con l’uso di stampa 3D“…. Taaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Anèèèèèèèèè!!!!!! E kenammafà? à pstòl a giocattl! Ciagghij ditt: “E cumè sta stambànd treddì?” E quill ha ditt: “Le stampanti utilizzano diversi tipi di materiali plastici che ricostruiscono fedelmente la forma dell’arma
Cioè inzòmm èrn i pstòl d plastk… Cioddètto “Mè, e allòr cela porto a nipòtm… quand cost?” Piglia e quello piglia e fa “questa 50 euro” kessò? Che cazz, se vk à bangarèll du cinès co cinghèur m’accàtt nu bazzùk!!! Kesimmalà! Oppur maa fazz fà da Giuliano u cartomànd che fc’ i stàmb treddì.nerd
E inzò l’amm mann’t affangul, e cenabbiamo andato dendro che stèvn l’ati fatt… stevn quill che vendevano i giurnalètt ma no quelli d paperìn e topolìn, l’ati giurnalett che chi cazz i canòsh… pò abbasciabbàsh piglia e stevn i combiùte e quill che iucàvn ai vidioggiòk d sparatòrij, tutt accanìt… che pò se a quist ciu mitt nu firr vèr immàno si cacano sotto. Cu vidioggiòk sò tutt bun a sparà. E inzò pò stèv pur ù vidioggiòk da makn da cors che ti mettevi proprio assettato sòp ò sedìl, e stèv ù stèrz, la celeratòra, à frizziòn e u frèn. E inzò mi volevo fare il giro ma però quill ha ditt che si pagava 3 eur!!! Ciagghij ditt: “Oh pngò vid che quarrèt sta la saletta ki vidioggiòk che mitt u gettòn e iùk u stess e si paga pur d mèn!
Anè!!
E inzò abbiamo andato da quill che teneva ù cask colla realtà virtuale che tuu mitt ngp e vid i zombi turn turn, e cum se foss che le sparà e pò si dovevano ricogliere i colp da sòp ò bangòn p ricaricà à pstòl, tutto per finda pkkè quello non teneva la pistola ma teneva nu giòstik cu bttòn come la nindendouì… e noi vedevamo da ind ò monitor tuttocòso quello che vdèv quill ndo cask… Er tog u fatt ma però pure là si pagava sei eur, kesimmalà! Lilìn Manuzzèll si aveva ingandato a vdè e facèv: “Maaa, vid a quill cum stc’ nguaij’t, nn riesh a sparà ai zombi, maaa vid che nn rièsh a recuperà u caricatòr, mò u ngàppn” efèss e che at tirapìd! E i zombi u ngappàvn e si finiva la partita, e Lilìn ù sfuttèv e saa rirèv!
E inzò piglia e cioddètto: “Oh Lilì ma tand che parl, ma se stìv tu cum aviva fà a ricaricà à pstòl ca manuzzèll offès?” Piglia e va Tonìn piglia e fa: “Quill Lilìn secondo me ci menava iggostikk apprèsso allo zombi e pò partèv ki cavc’ e ki pugn a mulinèll e si carriàva appresso tutt i fìl e u combiùter pkkè quill è stubbt e se ne scordava che stèv attakkt cu fìl…” Efèss e quanda rìs che ciàmm fàtt!
E inzò agghij ngundr’t pur a Tonin Rikìll e a Carlètt che è da mò che nuu vdèv! Ciagghij ditt: “Oh Carlè, avìv addvnd’t come il pisano, che nd truàmm kiù!“. Pò stèv pur Chiaggìnsàbbi, quell della storia del Gin e della Kia… efèss à vulèv chiamà ma però ù probblèm è che angòr n’agghij capìt cum cazz si chiama… kesimmalà!!!
E inzò pò stèv a na part dal lato di dietro della multisala, arrèt ò parcoggiòk che stavano tutt i uagliùn che guardavn fòr alla porta e stèvn i stattattìnd che i bluccàvn… ciocchièsto a uno: “Oh giovanè ma qua che fann?” e quill ha fatt: “In quella sala ci sono gli youtubers” e Lilìno piglia e fa: “kessò che stànn? I tubb? E tutt stu burdèll pii tubb?
Mi ho aggiràto e stèv Tonìn p ndèrr che ridèv ki lacrm a l’ukkij… Anè i tubb… Ciagghij ditt: “Lilìno, tu sì kiù stubbt duu tùbb
Stu fatt dei tubbi adda rumanè nda stòrij…

La badante del papanònno

21 11 2016

Stu fatt v l’agghia accundà perchè ciabbiàmo fatto le rìse accatèn quannè ke stèmm dal papanonno di Tonìn che è nu soggettòn da combattimènd.
E inzò stèvn natedduij vikkiarìll, Pipolètt e Mklòn Bombnzìr, e si stavano facendo la chiàcchiera. Va Pipolètt piglia e fa: “uagliù qua ciamm fatt vikkiarìll… vulit send nu fatt? stammatìn migghièrm makkìst d spustà nu shkatl da ind ò ripost’gll che u vulev èss mìs sòp ò bufè… kettudicaffà! m’agghsexy-colfij abbalìt a purtà nu shkatl… i vràzz nn sò kiù i stèss d tandànn fà!!
Piglia e va Michelone e fa: “Efèss, l’àt iùrn stèv alla fermata che aveva pigghià a circol’r e mi avevo assettato sòp à panghìn. E inzò, quannè che è arruv’t à circobbùss, piglia e nn m riuscèv kiù a agavzà allmbìd e agghij pers à circol’r! kettudicaffà, i gàmm nn sò kiù i stèss d tandànn fà…
Va il papanonno di Tonìn piglia e fa: “E vdè ammè kemmessuccìss… stèv caa badànd ndo soggiòrn, pigghij e quest anghiàna sop alla scala che aveva puluzzà il Lambedàrio… efèss e che cul… piglia e ciagghij ditt: “Oh, Irìna, efèss e che bell cul che tin… taa mnàss na bòtt!” piglia e s mett a rid e fc’ “Oggi abbiamo già fatto due volte scopare, poi tu stanca troppo“… kettudicaffà! à memòrij nn è kiù a stess d tandànn fà!!!

u zamàrr sòp alla gazzetta

25 10 2016

E inzò, è succìss nu burdèll… ho uscito sop à gazzètt duu mizziùrn!!

aab

Grazzij a tutt quill che hanno menato i condivisiòn accatèn e mann fatt arruà il vidio a tutt vànn! E grazzij pur ò giurnalìst che ha scrìtt u fatt imbaccia al giornale!
V vogghij bèn!

Questo è il video:

Bukkini o burkini?

18 08 2016

E inzò, stèmm ai giardinetti di Borgocrò, arrèt ò cappllòn ‘ì crùce, piglia e a nu cert pund viene Lilìn Manuzzèll piglia e fa: “maaaa oh! avit sndùt la notìzzia?” e noi ciabbiàmo addummannàto: “Che notizzia?” e quill ha fatt: “Dice che in Frangia vonn vietà i pumbìn sòp à spiàgg!“.
Efèss e quanda risate che ciamm fatt… Tonìn che nzammandnèv kiù e tnèv già i Lakrm imbaccia a l’ukkij! E inzò quill Lilìn inzistèva co sto fatto e ciabbiàmo addummannàto andoghè che l’aveva sendìto. Cioddètto: “Oh Lilì ma nn è che stu fatt telà accondato qulu pagghiòn d padt? Che quill s’anvènd i fatt accatèn, t’arrcurd quannè che ièv accundànn che l’apparècchia si aveva iut a sfrandumà sop a sandalfònz?“. Efèss i rìs accatèn, che quill u padr d Lilìn Manuzzèll è kiù stubbtòn duu figghij!!!
E inzò Lilìn ha fatto:
-No kessò, l’hann ditt al teleggiornàle
-Kessò? il teleggiornale? E a che canale? A Telefò? Che quill accondn nu sakk d strunz’t! Onèst, quill ognevvòt dinn che u Fogg’ s’accatt kokke iucatòr fort eppò neruè! Ati pagghiùn!
-No, no… l’agghij sndùt alla Rai
-Alla Rai? Makkeverame? E cum hann ditt?
-Dice che niendeppiù bukkìni sulla spiaggia in Frangia
-Daveramè? I bukkìni? hann ditt propiaccussè?
-Tuuuugiùr sopaamadò!!!
-Vattìnn che sì nu pagghiòn!!
E inzò, mendr che stèmm arraggiunann sop a stu fatt sono visto che la combagna nostra, quell che s’p tutt i cazz e tiene le squole fattizze, saa stèv rirènn… e cioddètto: “mè, burkciaccanè! keghè u fatt? che tu è capit già tuttocòso“. E quella piglia e fa: “Si chiama BURKINI ed è un particolare costume da bagno che usano le donne islamiche e copre tutto il corpo, lasciando scoperto solo il viso. E in pratica in Francia qualcuno ha proposto che venisse vietato“.
Ciagghij ditt a Lilìn: “Oh nzvù! è sndùt cumè u fatt? No i pumbìn! Sì semb ù sol’t pngòn! Capish semb nu cazz p n’àt“. E tutt quand s facevn i megghij rìs, pure la combagna nosta. Efèss e quandebbòn. Ciagghij ditt: “Oh ma tu quann rìr m fì nganià, nammafanìnd?
E quella facèv à part che diceva: “Ma tu pensi sempre a una cosa, ma sei incredibile“, ma però saa rirèv… pkkè u sacc’ che alla fine ci piace accatèna ù tangòn!
E inzò, melò portata nella 127, efèss e come ciabbiamo addicriàto!

Robb d appnèij all’isola e le lòffe d Lilìn

6 04 2016

E inzò aìressèr stèmm colla combagnìa vicìn ‘e giardinètt d borgocrò, piglia e va un’amica di Annarita dei gattarelli piglia e s mett a accundà i fatt d l’isola dii famùs. Che pò vulèss capì, appàrt a Simonavendùr chi cazz sò i famùs allà ind… Lellocàrta, quill’àt er patàta, Fiordalìs, à biònd che esh da Paolobbonòliss (che na bott cia mnàss, maa sfunnàss pròpij, bell a spìgol d scogl). Ma pò l’àt chi cazz sò? ù figghij du circotògn, à figghij d Evaènghe (che na bott s pòt pur mnà ma però se ièv à mamm èr semb megghij, che almèn stèv unabbòn e pork). Quill’àt che stann, nii canòsh, stèv kokke femmna bon ma però ànno già stato eliminato…
E inzò amm asciùt a parlà daa figghij d Evaènghe che lànn vulut caccià da sott a l’aqq che si penzavano che stev murènn affocàta ma però nn èr ruèr, e allòr cioddètto: “Questaqquà canòsh a Lilìn Manuzzèll e si ha abbituato a fars quattocìng mnùt in appnèij pkkè quannè che Lilìn allènd na Lòff nz pot rsprà! Specialmend quann allènd mendr che stc’ nda na makn. Che pò d’invèrn stann pur i fnstrìn akiùs, kettudicaffà!“.

La loffa di Lilìn

La loffa di Lilìn

E inzò ci abbiamo arricordàto quann quella vòt che Lilìn aveva allendàto una loffa nella 127 che stèmm murènn… efèss si aveva annebbiàto la vista tropp u fìt, ngia facèv nemmàng a guidà. A nu cert pund cioddetto a Tonìn: “Oh aprìm i fnstrìn sinnò amm murt!” e abbiamo acalàto i vetri di fùia di fùia, ma però siccòm che à makn è a treppòrt, nongistanno i vetri che si acalano pure dietro, e u fìt non se ne andava più, che fors Lilìn aveva menato robb d treoquàtt Lòff a congendrazziòn!!
Piglia e a nu cert pund Tonìn ha fatt: “Oh Giggì, qua m sa che amma aprì pur i spurtìll!” e ammo camminato ki spurtìll apirt, kesimmalà!
E inzò, siccome che fòr facèv fridd accatèn, stavano due imbaccia al portone andò che agabbita Mkèl ù kiarfùs piglia e va uno piglia e fà: “Ohhh, uagliù! E keghè à staggiòn dii krnùt? Keghè u tnìt mbuk’t?” e ciorrisposto: “Ma qual mbuk’t, che qua stèmm murènn tropp u fìt che i Loff d Lilìn Manuzzèll t’accìdn i sìnz!“.
Efèss e quanda rìs che ciàmm fatt! Ma però indand pò u fìt si aveva shkaffato nel sedile, che dopo di una settimana s sndèv angòr… e kekkàzz, assummegghij cum se foss che nda makn stèv l’albremmagìkk al gusto di Loffa di Lilìno… mamm duu carmn! Lilìn è nu mbestamàkn.

Cacatoni e telefoni

16 01 2016

Stu fatt ve lo devo accondare p ffòrz! Allòr stèmm a casa di Tonìn che avemma iucà ca pleistèscio, piglia e và Lilìn Manuzzèll e ci viene da cacare e se ne va nel bagno alla casa di Tonìn. Mò siccòm che stèmm da sùl che il padre e la madre d Tonìn non ci stavano, e siccòm che quill tiene la manozzella offèsa, non si ha chiuso da diètro (e meno male!!) e ha menàto nu cacatòn che èr quand è nù criatùr, cum se fòss che dal culo di Lilìno ha nato nu criatùr nìr nìr!!!
E inzò, qulu babbiòn d Lilìn, quannè che si ha agavizàto da sòp ò cess, ha visto il cacatòne e ci piaceva che èr rumàst allmbìd nda tazz e non se ne andava giù pkkè èr grùss grùss! Assomigliava a nu criaturill africano, cum e quill che stann l’estate sòp à spiagg’ a Margherìt!
E inzò, tand che ci piaceva che vulèv fà na fotografèij, piglia e prende il cellulare e vulev scattà, che poi ce la doveva far vedere a noi. E inzò, siccòm che quill Lilìn è nu poc ciammattòn e tiene pure la manozzèlla offèsa, è succìss che mendr che vulev scattà à cessfotografèij, cè scappato u telèfn e ha fatto u slittamènd dalla manozzella, piglia è caduto abbash e senè andato a fnèsh ndò buc duu cèss andò che stèv tutta l’aqq infètt d mmèrd. Piglia e Lilìn ha angumnz’t a lucculùà!! Piglia e faceva: “Nooooo!!! Noooo!!! Mannaggiakkitammùùù!!! ù telèfn!!!” e si ha menato che u vulèv ngappà e gastimava i murt e i stramùrt!
Noi stavamo giocando alla pleistèscio, al gioco del Callovdiùti ki fucìl a mitragliètt, bombammàno e trikkettràkk, e non sentivamo. Pò a nu cert pund è iùt Tonìn e si ha imbondàto e ha tolto la voce e amm sndùt i lucculi di Lilìn e abbiamo andato a vedere… kesimmalà! L’amm truv’t in ginokkij vicin ò cess colle mani da dendro che si aveva tutto inzivato pkkè quill ingappava u telèfn ma però ci scivolava pkkè quill tèn à manuzzèll offès e pò la mmèrd è tutta lippòsa cum se fòss il gràsso e allora ngia putèv fà! Efèss Tonìn e cum ridèv colle lacrime agli occhi! E quill cum ciavvìst faceva: “Oh aiutàtm a pigghià u telèfn”. Kessòòòò???? Camìn vattìnn vattupigghijngùl! Anè avemma mètt i m’n dendr alla merda sua, anè!
E inzò alla fine lè riuscìt a ngappà, ma però si aveva stutàto pkkè èr trasùt sicuramend l’aqq da ind! E’ andato Tonìn piglia e ha ditt: “Maaa, nn funziòn kiù… efèss e che telèfn d mmèrd che tìn!!” e mi ha fatto shkattare dalle rìse accatèn! ngia facèv kiù a parlà tropp i rìs, qulu bastàrd d Tonìn fa sembre le bettute che fann rìd!
E comunque u fìt èr ammòstr, nz putèv stà, assummigghij’v che stèmm nda cameraggàss! Abbiamo spruzzato u profùm accatèn ma però il cacatòne d Lilìn quann t mbèst ci vuole tempo p fà à decondaminazziòn!
Lilìn è tropp ciammattòn e mrdaiùl!

A Natale puoi, efèss ù burdèll

27 12 2015

E inzò, quistànn a Natale ciamm sfracan’t bùn bùn! Abbiamo accomingiàto dalla viggìglia che ci abbiamo disciutàto colladdòre dii pizz frìtt d mammà che stèv friènn tuttocòso già dalla mattina. Pò semmìs a fà allìt cu capitòn che quill se ne à zombato da fòr ò lavandìn e se ne andava fuiènno casacàsa, pigghij e pò è partìt l’inzeguimènd! ù capitòn che fuièv annànz, e mammà che ièv apprìss cu curtìll d rambo e ci lucculàva: “stuppagliùs! vinaqquà che mo m’allurd tutt ndèrr e addvènd tutt sciuuulùs!! eeehhh ma si t’agghij ngràmm tagghia fà fellafèll!!!“.
E inzò, poi mi ho ingondrato co Tonìn e ce ne abbiamo andato p Fogg’ che stèv u burdèll… efèss a tutt vànn che i gend si facevano i peritìvi accatèn che stevn tutti imbriacàti già daa matìn! Pure noi ciabbiamo sfracanàto d Peròn e borghètto. Stèv nu cumbàgn d Tonìn che si aveva fissato co stu cazz d Aperosprìzzo che a nu cert pund cioddètto: “oh fà poc u comblik’t e parl potàbbl… anè, àperosprìzz!! Fatt purtà nu grodìn o nu bittercamb’r e pass à paùr!“.
E inzò pò stèvn pur certi fmmnùn tutte aggiustàte che assummègghij che si avevna fà le sfilate della moda. A nu cert pund pass nu grupp d fèmmn che stèvn propij da combattimènd, efèss cu rossett roscio roscio e colle ògne tutt bell aggiustate che se stèv qulu rattùs d Robbertìn s’aveva affucà tropp à shkùm che ci doveva uscire da mmòkk. Piglia e questa tnèv nu cavzon d pèll tutto aderènd che s vdèv u cul tùnn tùnn e tust tust, e cioddètto: “oh, ciaccanè! efèss e quanzibbòn! e nammafanind?” piglia e questaqquà s mett a rìd colle amiche che quill stèvn tutte imbriacàte e mi dice: “grazie! grazie! ma sono fidanzata!“. Efèss, e chissà quanda còrn che tèn qulu povrìll!! ahahahah!! Atazò! Ma però non celò detto angòr che pò si ingazzava, che quill i femmn sò accussì, s vestn da buglie e pò saa pigghij’n affòrt se celo dici. E inzò quest stèv pur tutta mbrufum’t che quannè che passavannànz rimaneva à strish d profùm arrèt… efèss e quand è tog! Tonìn rirèv colle lacrime imbaccia a l’ukkij e mi sfotteva: “Và Giggì, và! Andùst! Andùst!“. Atubbastà!duetto1
E inzò alla fine ciabbiamo andato a strafocare le pizzefrìtte a casa eppò ciamm fatt natuggìr il pomeriggio, che stavano i diggèi caa mus’k a manètt annànz ò duètt e annànz ò barcairòl. Efèss e che imbiànd da settòttcìnd vàtt che tenevano mondàti… assummègghij che stèmm dendr alla 127 mia!! io mi volevo frecàre kokkekkòs ma però cum avemma fà, efèss u burdèll che stèv.
Alla fine abbiamo trovato cingue fèmmine che stèvn sfunn’t e ciamm fatt i rìs accatèn e abbiamo abballato à discodènz in mènzo alla strada, e mi ho fatto lasciare pure il numero da una che pò kokkevvòt maa fàzz!
La sera magghij fatt ù cenòn co tutt à sacrafamìgl, da papanònm pnzìn a nipòtm, efèss ù burdèll, abbiamo pure giocato e amm apìrt i regali ai uagliuttìll. Pò mi ho andato a fare la nottata a iucà ‘e cart ingambàgn da Giuànn ki cumbàgn, e ciamm fatt ammòstr coi cannoni, i borghetti e i limongèlli e tre o quatt cash d Peròn. La mattina ièmm accugghiènn ai gend che menavano i vomicatòni. Tonìn menava pure i sgurrùtt da vomicatone, e si sentiva ù rimbòmb nda cambàgn e i passarìll se ne scappavano.
Inzò ciabbiamo divertito accatèn. Angòr mò stk tutt stubbtìt. E voi che cazz avìt fatt a Natale?

La panchina è la nostra

26 10 2015

Anè, agghia ngappà semb i scèm p nanz: kokke settimana fa, abbiamo uscito co Tonìn, Lilìn, Robbertìn, Giuànn e umbò di amiche, e ci abbiamo andato a fare una camminata. E inzò, stevn sti uagliòn bellfàtt, che una era pure bona accatèn, e ci volevamo andare a bere na cusarèll da kokkeppàrt. E chi vulèv iè ò parksanfelìc’, e chi vulev iè a piazzapadrepèij, e chi vulèv iè a piazzitàlij, e chi vulèv iè ndo cul e ndo stracùl… e inzò alla fine è andato un amico nostro e ha fatt: “uagliù conosco un posto carino andò stann i giardìn e i panghìn, e stann pur i tavulìn d legn cum se fòss i còs duu pikknìkk quando si va in mezzo ai boschetti“.
Efèss e quand è tog!
Ma però kessuccìss? Che quannè che abbiamo arrivato stèvn già n’at grupp d uagliùn che si avevano frecato u tavulin nustr. E inzò un’amica nostra piglia e ha fatto: “maaa, i posti sono già occupati, vabbè andiamo da un’altra parte” e io cioddètto: “no kessò, mò sanna luà dallà“. E inzò abbiamo andato io e Tonìn e cioffatto imbaccia a quelli: “bonasèr! uagliù non mi dicète niende ma stu pòst è u nustr che amm vnùt appostappòst dalle Croci. Mè, mè!“. panchina
Piglia e quist ci guardano, pò pigghij e s guardano lor e lor… e si stann citt. Va Tonìno piglia e fà: “Mè uagliù! ciammamòv?“. Va uno che vulev fà u grùss piglia e fa: “Scusate ma questo posto mica è vostro? Noi siamo arrivati prima, era libero e ci siamo seduti“.
Maaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Efèss!! E t parèv che navemma ngappà a kokke cambiòn duu munn… Ma però siccòm che io tengo à paciènz che melà imbarato Samànd che dice che fazz semb allìt senza arraggiunà, mi ho mantenuto e ciagghij ditt: “uagliù, nn vogghij fà questiòn e nn vogghij fà allìt co nisciùn. Mò vu stk addummannànn p piacèr, e stk facènn ù brv… ma però nn facìt ngazzà… mè! vidit cum vavita mètt che qua u tavl ci abbisogna
Piglia e quist s ngazz e accummènz a fà: “e sì pkkè mo noi sim i strunz daa situazziòn che tamma fà assettà a te che sì vnut dop… semb a fà à mafij” e còs e còs… e patapìmm, e patapàmm… E inzò a nu cert pund mi ho fastidiato e ciagghij iùt a nzakkà nu mafalòn e cioddètto: “uè stubbtò! e allòr m vui fà addvndà cafòn! mò se nd n vì da qua tu e sti quatt pngùn e sti quatt zòkkl che v purt’t apprìss, v shkatt ngurp e fazz iè fuiènn scurrènn sang“. Piglia e quist cum se foss che s vulèv mnà e ha fatt à mòss. Efèss, non è stato cazz che ha putut fa, ciò inzaccato na capuzz’t mizz à crucevèij d l’ukkij e si è accappottato p ndèrr. Mi giro e ved che Lilìn èr già partit coi pugni a mulinèll… efèss l’amm fatt iè fuiènn. Pure Tonìn là ingastagnàto a uno!!
Sti cazz d uagliùn che anna semb cacà u cazz.

E inzò ciabbiamo messi assettati, piglia e dop d cing mnùt và l’amica nostra e fa: “Maaaa ragazzi però fc’ frìdd qua… ce ne andiamo da un’altra parte?“. E vabbù, sti cazz d fèmmn, dop tutt u burdèll che ciavevn fatt fà. E inzò alla fine ciagghij ditt: “tu sì na cacacàzz, me fatt pur palià a quill e pò dop cing mnut te ne hai voluto andare…” e quell ha ditt: “appàrt che avete fatto tutto voi co quelli… e comunque fa freddo, tu non senti freddo?“. Ciagghi rspùst: “Ma qual frìdd che io sò caliènd!” e quell ridèv… che cazz ridaffà! E inzò cioddètto: “Vui vdè quandè cavd? Mo t port a nu post che ti scàrfo bene bene“. E melò portata nella 127.
Mannaggia a sti cazz d femmn!

La fuga del cervello accatèna

23 06 2015

Efèss l’altra sera stemm ai giardinètt imbaccia alle Croci, piglia e stèv na uagliòn che questa è l’amica d kokke cumbàgn d Tonìn. E inzò questaqquà tiene le scuole fattizze assai e parl tutt aggarbato, e pò è pur tost accatèn: efèss e che provl e che cul che tèn! Meno male che non ci stava Robbertìn Ukkijstùrt che sinnò aveva ascì tutt à shkum da mmòkk troppo il rattosiamèndo.
E inzò questaqquà stèv parlànn cogli altri ma però nz capèv nind pkkè parlava difficile, sacc’ robb d politica e còs, i fatti delle leggi, u guèrn, u parlamènd, la grecia, ù sfrèdd che si alza e si abbassa (e io ci volevo dire “e keghè na ping che s’agàvz e s’avàsh?” ma però mi sono stato zitto). E inzò quest parlava difficile ma però maffàtt arrapà pkkè teneva la classe: secondo me quest è na uagliòn che ci piace a cumannà e a fà à femmn in carriera ma però se pò tròv a kokkeùn che ci mena i shkaff sop ò cul e ci tira i capelli ci piace accatèn pkkè adda èss pòp na pork!!
E inzò a nu cert pund, mendr che stèvn parlànn d fatìg, d raccumandazziùn e còs, piglia e va questa e fa: “e infatti qui in Italia abbiamo un grande problema che è quello della fuga dei cervelli“. E là non mi potevo mandenere più pkkè finalmènd s’avev arrivato a na cos che potevo parlare pure io che sò espert e li conosco.
– è vero! Stanno le fughe di cervelli accatèna! Pure io li conosco
– Ah, conosci anche tu persone che son dovute andare via? (e maffàtt nu sorrìs che ma vulèv stuprà tann stèss)
– No no, canòscio umbòco di persone che hanno fatto la fuga del cervello
– Eh, appunto…
– E sì, uì… peresèmbio tengo un amico che si chiama Pasquale ma però noi lo chiamiamo Lilìno Manozzèlla…
– Come?
– Manuzzèll! Pkkè tiene la manozzèlla offesa. E infatti è umbòco ciammattone accatena…
– Uh, poverino! E dov’è andato questo ragazzo?
– E nuu sacc’! potèss che è andato al bagno, che quill ognettànd tiene i probblèmi di panza perchè si mangia tuttocòso e tèn i scogl’ ngurp…
– ahahaha! ma io intendevo in quale città se n’è andato?cervellinfuga
– che città… quill agàbbita a candelaro
– ma non è emigrato?
– no no, è italiano… è foggiano! non è arabo
– ma gli emigrati non sono per forza arabi…
– cumè? fann pur u gran premio agli emigrati arabi
– ahahahah! sei troppo simpatico! Si chiamano EMIRATI arabi ed è un’altra cosa
– mè, e che ne saccio io… tu parli difficile
– allora ti spiego… l’emigrato è colui che lascia la propria città o il proprio paese per andare da un’altra parte. Come un foggiano che va al nord, o un italiano che va all’estero

(E inzò, mendr che stèmm parlànn, piglia e Lilìn Manuzzèll esce da rèt ò pizz della strada)

– Uì, quellollà è Lilìn Manuzzèll
– Quello? Ma non ha l’aspetto di un cervello in fuga
– No ciaccanè! Quill u cervèll nuu tèn propij!! Quello dendr alla capa non tiene niendeppiù
– Eh ma allora perchè dici che è un cervello in fuga?
– Perchè è da mò che il cervello se ne ha scappato dalla capa di Lilìno!
– Ahahahah! Ma che scemo che sei! E io che pensavo fosse davvero un cervello in fuga
– E sì, a quello la capa non lo accombagna più da nu sakk d timb… il cervello non ci sta più, s nè fuiùt da tandànn… kevvitruànn, kiù fug d’accussì!!
– Sei simpaticissimo però, lo sai?
– Grazzij ciaccanè e tu sì bellafàtt assai!
– Ma che gentile…
– E vdè angòr!!!
– Ah sì? E cosa dovrei vedere?
– Ehhhhhh!! Nonzidìce ciaccanè!
– Perchè non si dice?
– Pkkè mo che sarrà t fazz avdè bun bun!
– Mi incuriosisci…
– E tu m n fì ascì d kp…
– Nel senso che anche il tuo cervello va in fuga?
– E capìt bun ciaccanè!! E ammè mi sa mi sa che stu fatt ti piace pure!!! Accatèn!! Eruè?
– Ahahahahaha! Scemo!
– Mè che ti piace!

E inzò, questaqquà ammè maddafà murì. Ma però secondo me pure a lei ci piace accatèn!!