L’autografo in tedesco

19 01 2018

E inzò stammatìn abbiamo andato allo stadio che stèvn iggènd accatèn che iffòggia facèv l’allenamenDo di rifinitura eppò se ne andavo al ritìro cu pullmànn che pò mo ke domani sta la partita condr al Pescara.
Piglia e stèvn tutt i tfùs fòr daa tribbùn che si facevano la chiacchiera, e stèvn i giurnalìst che avevna fà à conferenzastàmb a Stroppa. Stèv pur quill che l’altro giorno s vulev palià con uno fuori alla tribbuna pkkè quill ciavev ditt i paròl e s stèvn pigghiànn a taccaràte ma però pò è vnùt Fares nzimm a Linozzingarè e ciaffàtto fare la pace che si sono dati la mano. Anè se stavo io usì quanda papagnùn che s’aveva abbushkà u giurnalìst!
E inzò a nu cert pund si ha finita la conferenzastàmb d Stroppa, piglia e tutt quand stèvn ascènn, piglia e agghij vist a Robbertìn Ukkijstùrt che si aveva abbiàto cum e nu robbottìn e ci usciva à shkum da mmòkk, e agghij subbt capìt che aveva visto a kokke fèmmn e ci era partito ù skizz duu rattusiamìnd, e infatti si aveva fatta già la schiuma mmòkk… e inzò l’agghij vulut inzeguì p frmarl perchè quill è cum e nu gatt ingalòr che se ne scappa quann vèd a na gattafèmmn e la inzègue! Che quill nn vèd nu cazz pkkè tèn gli occhi storti che guardammè e neruèr, ma però quann s tratt d ciànn tiene i radar che i vèd pur da cindmètr! Eppò agghij vist che vulèv trasì dendro ai cangelli della tribbuna che stèvn due giornaliste femmine e ciagghij ditt: “Oh Robbertì nd facènn accanòsh pur qua che t n vì facènn semb fgùr d mmerd a tutt vànn, e pulizzt quela shkum da mmòkk che assummiggh n’epilèttk!“.
Efèss tutt quand si hanno fatto le rìse accatèn e quill p ammuccià tuttocòso vulev fà find che aveva andato che vulèv l’autografo, ma neruèr… quill avev vist a nateùn che stava là ca penn e cu fogl e ha trovato la scusa. E inzò a nu cert pund piglia e esce Kraggòl, u ainzvaiiucatòr nuv, quello tedesco che tèn ù uaglionabbòn che ha fatt iggrandefratello e ittaleqqualesciò, quill che tèn l’occhiale che angòr namm capìt se adda iucà coll’occhiale oppure ki lendaccundàtt oppur senza nind che accussè nn vèd nemmang u pallòn. Vabbù, che ce ne freca a noi, e inzò piglia e va sto ragazzo e ci chiede l’autografo e quill celo scrive imbaccia al foglio. Piglia e và Robbertìn piglia e fà: “Oh ma l’autogrf quist cum u scrìv? in italiano o in tedèsk?“. Efèss Tonìn già stèv nderr colle lacrime imbaccia a l’ukkij, tutto indomacàto tropp i rìs… io nongelafacevo nemmang kiù a parlà, kesimmalà… e quill Robbertìn che ngapèv e ci guardava e facèv: “Oh che cazz ridete a fare? Che agghij ditt d malamènd?
Ngia pot fà, ngia pot fà!!!! Anè  l’autogrf in tedesk…
Mè, dai, ciamm fatt i rìs pur sta vòt.

Ferraùst annànz alla villa

16 08 2017

E inzò ieri amm iùt annànz à vill… anè nongivolevano fà passà, stèvn i post d blokk che nateppòk nemmàng quann anna bluccà a kokke assassìn che s vol fùij… Anè, “ragazzi si entra solo con il PASS“… ciagghij ditt: “mò se nd liv da nanz sò èij che t PASS p sop a te“.
Dìnn che si doveva prendere l’invito la mattina. Kesimmalà! Nui stèmm tandabbèll a Sipòndo, ci abbiamo arritiràto la sera iust iust p iè annànz alla villa, chi cazz aveva iè a pigghià l’invito? Anè l’invito, e che stì ò domùss o all’istuà?
E inzò, abbiamo trasuto u stèss, che se quill diceva kokkekkòs ci menavo kokke mafalon nde dind… E inzò ciabbiamo andato a send stu congèrt d Rònno, ma però stèv Lilìn che u sfuttev: “Ricchiò! mò s n zomb à parrùkk!” efèss e cum à cumbn’t ammòstr a cu povrill! Tonìn che faceva: “Oh! e candà na canzòn d Giannicelèst? Keghè sti canzùn d mmèrd!“.ferraust001
E inzò poi hanno fatto i fùk, ma però quistànn non erano cum e i fuk degli altri anni… stèv quill sop ò palk che cacava il cazzo semb a dic’ i stess fatt: “Foggia! Fate l’applauso! Foggia! Duemileddiciassètte! Quin’ciagòsto! Fate l’applauso! Splendidi fuochi! Fate l’applauso! Su le mani! Fate l’applauso! Piromania! Fate l’applauso! Fandasia piroteccnica! Fate l’applauso! E i landèrn! Fate l’applauso! E i fuk! Fate l’applauso! E u trumbettìst! Fate l’applauso!” A nu cert pund ho menato un lucculo: “Oooohhh! teeestacìtt o no? Ce cak’t u cazz tu e FATELAPPLAUSO!” piglia e va Tonino e dice: “Onèst, mò avita fà l’applaus!” e i gend tutt a ridere e mann fatt l’applaus ammè! Efèss i ris accatèn!
Pò stevn quill che tenevano u combressor cu bocchettòn che sparava i coriàndoli, che celà menati imbaccia alla signòr che stèv imbrìmafila, efèss à signòr ca voccapèrt s’avrà magn’t nu kinemmìzz di coriandoli e se ne iùt accaparrèt tropp à prssiòn!ferraust002
Pò stevn quill che ci davano i pallungìn colla luce da dendro che poi i gend l’avevna fà vulà… ma però Robbertìn che è nu zannìr selà frecato, ha sbucato u pallungìn e si ha frecato la lambedìna che stev da ind, at zannìr… che pò quell s scarkè à batterèij e si astùta, che cazz t ne fà…
E inzò stèvn sti fuk che avevna iè a rittmo di musica ma però ièvn pii cazz lor… è uscita pure la canzona del Foggia “demmasbillò! demmasbillò!” ma però pò l’hanno tolta e hann mis quella della scìgna di Frangescogabbiàno che quill assummegghij a Marcocolùmbr… i gend che si avevano cacato il cazzo che s n vulevn iè a kork.
Cenabbiamo tornato, ciamm sfunn’t d borghett e Peròn eppò ciamm fatt nu bell cannòn! Mè, onèst, ciabbiamo addivertìto.

ù Festivàl dei mmèrd e dei tubi

7 05 2017

Efèss ieri mi hanno portato alla multisala che stèv nu festival che stava un amico d Tonìn che ciaddìtt che èr tog… e inzò abbiamo andato piglia e stèv à gend che diceva che er nu festival d mmèrd ma però nz capèv pkkè dicevano che è nu festival d mmèrd. Celokkièsto a uno e quill ha fatt: “Nerd! Si dice Nerd!“. Ma però noi nu sapèmm keghè stu Nerd e quello ciaddètto che i Nerd sò quill che ci piace à tecconologgèij, ci piace i giochi fàndasi, e cos… nzomm sò quill che sò brutt e ciaciutt e collocchiàle, che nzabbushkn nind dai femmn e perciò stann semb da sul e addvèndn cambiùn imbaccia al combiùte. E se vì a vdè s sfònn’n d man’k sòp a iupòrn.
E inzò abbiamo arrivato piglia e stèvn quill vstùt da carnevale ki parrùkk blu e fùschia, quill vstùt da robbinùdd oppur quillàt vstùt da Enzo Uditòr, quill duu videggiòk dell’assassin che lucculèij, assassingrìdo. Stava uno che tnèv à bangarèll colle spade, i curtill e i pstòl, piglia e ciagghij ditt: “oh cumbà ma quest quanda colp tèn da ind?” e quill ha fatt: “non ha colpi, è una riproduzione fatta con l’uso di stampa 3D“…. Taaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Anèèèèèèèèè!!!!!! E kenammafà? à pstòl a giocattl! Ciagghij ditt: “E cumè sta stambànd treddì?” E quill ha ditt: “Le stampanti utilizzano diversi tipi di materiali plastici che ricostruiscono fedelmente la forma dell’arma
Cioè inzòmm èrn i pstòl d plastk… Cioddètto “Mè, e allòr cela porto a nipòtm… quand cost?” Piglia e quello piglia e fa “questa 50 euro” kessò? Che cazz, se vk à bangarèll du cinès co cinghèur m’accàtt nu bazzùk!!! Kesimmalà! Oppur maa fazz fà da Giuliano u cartomànd che fc’ i stàmb treddì.nerd
E inzò l’amm mann’t affangul, e cenabbiamo andato dendro che stèvn l’ati fatt… stevn quill che vendevano i giurnalètt ma no quelli d paperìn e topolìn, l’ati giurnalett che chi cazz i canòsh… pò abbasciabbàsh piglia e stevn i combiùte e quill che iucàvn ai vidioggiòk d sparatòrij, tutt accanìt… che pò se a quist ciu mitt nu firr vèr immàno si cacano sotto. Cu vidioggiòk sò tutt bun a sparà. E inzò pò stèv pur ù vidioggiòk da makn da cors che ti mettevi proprio assettato sòp ò sedìl, e stèv ù stèrz, la celeratòra, à frizziòn e u frèn. E inzò mi volevo fare il giro ma però quill ha ditt che si pagava 3 eur!!! Ciagghij ditt: “Oh pngò vid che quarrèt sta la saletta ki vidioggiòk che mitt u gettòn e iùk u stess e si paga pur d mèn!
Anè!!
E inzò abbiamo andato da quill che teneva ù cask colla realtà virtuale che tuu mitt ngp e vid i zombi turn turn, e cum se foss che le sparà e pò si dovevano ricogliere i colp da sòp ò bangòn p ricaricà à pstòl, tutto per finda pkkè quello non teneva la pistola ma teneva nu giòstik cu bttòn come la nindendouì… e noi vedevamo da ind ò monitor tuttocòso quello che vdèv quill ndo cask… Er tog u fatt ma però pure là si pagava sei eur, kesimmalà! Lilìn Manuzzèll si aveva ingandato a vdè e facèv: “Maaa, vid a quill cum stc’ nguaij’t, nn riesh a sparà ai zombi, maaa vid che nn rièsh a recuperà u caricatòr, mò u ngàppn” efèss e che at tirapìd! E i zombi u ngappàvn e si finiva la partita, e Lilìn ù sfuttèv e saa rirèv!
E inzò piglia e cioddètto: “Oh Lilì ma tand che parl, ma se stìv tu cum aviva fà a ricaricà à pstòl ca manuzzèll offès?” Piglia e va Tonìn piglia e fa: “Quill Lilìn secondo me ci menava iggostikk apprèsso allo zombi e pò partèv ki cavc’ e ki pugn a mulinèll e si carriàva appresso tutt i fìl e u combiùter pkkè quill è stubbt e se ne scordava che stèv attakkt cu fìl…” Efèss e quanda rìs che ciàmm fàtt!
E inzò agghij ngundr’t pur a Tonin Rikìll e a Carlètt che è da mò che nuu vdèv! Ciagghij ditt: “Oh Carlè, avìv addvnd’t come il pisano, che nd truàmm kiù!“. Pò stèv pur Chiaggìnsàbbi, quell della storia del Gin e della Kia… efèss à vulèv chiamà ma però ù probblèm è che angòr n’agghij capìt cum cazz si chiama… kesimmalà!!!
E inzò pò stèv a na part dal lato di dietro della multisala, arrèt ò parcoggiòk che stavano tutt i uagliùn che guardavn fòr alla porta e stèvn i stattattìnd che i bluccàvn… ciocchièsto a uno: “Oh giovanè ma qua che fann?” e quill ha fatt: “In quella sala ci sono gli youtubers” e Lilìno piglia e fa: “kessò che stànn? I tubb? E tutt stu burdèll pii tubb?
Mi ho aggiràto e stèv Tonìn p ndèrr che ridèv ki lacrm a l’ukkij… Anè i tubb… Ciagghij ditt: “Lilìno, tu sì kiù stubbt duu tùbb
Stu fatt dei tubbi adda rumanè nda stòrij…

La badante del papanònno

21 11 2016

Stu fatt v l’agghia accundà perchè ciabbiàmo fatto le rìse accatèn quannè ke stèmm dal papanonno di Tonìn che è nu soggettòn da combattimènd.
E inzò stèvn natedduij vikkiarìll, Pipolètt e Mklòn Bombnzìr, e si stavano facendo la chiàcchiera. Va Pipolètt piglia e fa: “uagliù qua ciamm fatt vikkiarìll… vulit send nu fatt? stammatìn migghièrm makkìst d spustà nu shkatl da ind ò ripost’gll che u vulev èss mìs sòp ò bufè… kettudicaffà! m’agghsexy-colfij abbalìt a purtà nu shkatl… i vràzz nn sò kiù i stèss d tandànn fà!!
Piglia e va Michelone e fa: “Efèss, l’àt iùrn stèv alla fermata che aveva pigghià a circol’r e mi avevo assettato sòp à panghìn. E inzò, quannè che è arruv’t à circobbùss, piglia e nn m riuscèv kiù a agavzà allmbìd e agghij pers à circol’r! kettudicaffà, i gàmm nn sò kiù i stèss d tandànn fà…
Va il papanonno di Tonìn piglia e fa: “E vdè ammè kemmessuccìss… stèv caa badànd ndo soggiòrn, pigghij e quest anghiàna sop alla scala che aveva puluzzà il Lambedàrio… efèss e che cul… piglia e ciagghij ditt: “Oh, Irìna, efèss e che bell cul che tin… taa mnàss na bòtt!” piglia e s mett a rid e fc’ “Oggi abbiamo già fatto due volte scopare, poi tu stanca troppo“… kettudicaffà! à memòrij nn è kiù a stess d tandànn fà!!!

u zamàrr sòp alla gazzetta

25 10 2016

E inzò, è succìss nu burdèll… ho uscito sop à gazzètt duu mizziùrn!!

aab

Grazzij a tutt quill che hanno menato i condivisiòn accatèn e mann fatt arruà il vidio a tutt vànn! E grazzij pur ò giurnalìst che ha scrìtt u fatt imbaccia al giornale!
V vogghij bèn!

Questo è il video:

Bukkini o burkini?

18 08 2016

E inzò, stèmm ai giardinetti di Borgocrò, arrèt ò cappllòn ‘ì crùce, piglia e a nu cert pund viene Lilìn Manuzzèll piglia e fa: “maaaa oh! avit sndùt la notìzzia?” e noi ciabbiàmo addummannàto: “Che notizzia?” e quill ha fatt: “Dice che in Frangia vonn vietà i pumbìn sòp à spiàgg!“.
Efèss e quanda risate che ciamm fatt… Tonìn che nzammandnèv kiù e tnèv già i Lakrm imbaccia a l’ukkij! E inzò quill Lilìn inzistèva co sto fatto e ciabbiàmo addummannàto andoghè che l’aveva sendìto. Cioddètto: “Oh Lilì ma nn è che stu fatt telà accondato qulu pagghiòn d padt? Che quill s’anvènd i fatt accatèn, t’arrcurd quannè che ièv accundànn che l’apparècchia si aveva iut a sfrandumà sop a sandalfònz?“. Efèss i rìs accatèn, che quill u padr d Lilìn Manuzzèll è kiù stubbtòn duu figghij!!!
E inzò Lilìn ha fatto:
-No kessò, l’hann ditt al teleggiornàle
-Kessò? il teleggiornale? E a che canale? A Telefò? Che quill accondn nu sakk d strunz’t! Onèst, quill ognevvòt dinn che u Fogg’ s’accatt kokke iucatòr fort eppò neruè! Ati pagghiùn!
-No, no… l’agghij sndùt alla Rai
-Alla Rai? Makkeverame? E cum hann ditt?
-Dice che niendeppiù bukkìni sulla spiaggia in Frangia
-Daveramè? I bukkìni? hann ditt propiaccussè?
-Tuuuugiùr sopaamadò!!!
-Vattìnn che sì nu pagghiòn!!
E inzò, mendr che stèmm arraggiunann sop a stu fatt sono visto che la combagna nostra, quell che s’p tutt i cazz e tiene le squole fattizze, saa stèv rirènn… e cioddètto: “mè, burkciaccanè! keghè u fatt? che tu è capit già tuttocòso“. E quella piglia e fa: “Si chiama BURKINI ed è un particolare costume da bagno che usano le donne islamiche e copre tutto il corpo, lasciando scoperto solo il viso. E in pratica in Francia qualcuno ha proposto che venisse vietato“.
Ciagghij ditt a Lilìn: “Oh nzvù! è sndùt cumè u fatt? No i pumbìn! Sì semb ù sol’t pngòn! Capish semb nu cazz p n’àt“. E tutt quand s facevn i megghij rìs, pure la combagna nosta. Efèss e quandebbòn. Ciagghij ditt: “Oh ma tu quann rìr m fì nganià, nammafanìnd?
E quella facèv à part che diceva: “Ma tu pensi sempre a una cosa, ma sei incredibile“, ma però saa rirèv… pkkè u sacc’ che alla fine ci piace accatèna ù tangòn!
E inzò, melò portata nella 127, efèss e come ciabbiamo addicriàto!

Robb d appnèij all’isola e le lòffe d Lilìn

6 04 2016

E inzò aìressèr stèmm colla combagnìa vicìn ‘e giardinètt d borgocrò, piglia e va un’amica di Annarita dei gattarelli piglia e s mett a accundà i fatt d l’isola dii famùs. Che pò vulèss capì, appàrt a Simonavendùr chi cazz sò i famùs allà ind… Lellocàrta, quill’àt er patàta, Fiordalìs, à biònd che esh da Paolobbonòliss (che na bott cia mnàss, maa sfunnàss pròpij, bell a spìgol d scogl). Ma pò l’àt chi cazz sò? ù figghij du circotògn, à figghij d Evaènghe (che na bott s pòt pur mnà ma però se ièv à mamm èr semb megghij, che almèn stèv unabbòn e pork). Quill’àt che stann, nii canòsh, stèv kokke femmna bon ma però ànno già stato eliminato…
E inzò amm asciùt a parlà daa figghij d Evaènghe che lànn vulut caccià da sott a l’aqq che si penzavano che stev murènn affocàta ma però nn èr ruèr, e allòr cioddètto: “Questaqquà canòsh a Lilìn Manuzzèll e si ha abbituato a fars quattocìng mnùt in appnèij pkkè quannè che Lilìn allènd na Lòff nz pot rsprà! Specialmend quann allènd mendr che stc’ nda na makn. Che pò d’invèrn stann pur i fnstrìn akiùs, kettudicaffà!“.

La loffa di Lilìn

La loffa di Lilìn

E inzò ci abbiamo arricordàto quann quella vòt che Lilìn aveva allendàto una loffa nella 127 che stèmm murènn… efèss si aveva annebbiàto la vista tropp u fìt, ngia facèv nemmàng a guidà. A nu cert pund cioddetto a Tonìn: “Oh aprìm i fnstrìn sinnò amm murt!” e abbiamo acalàto i vetri di fùia di fùia, ma però siccòm che à makn è a treppòrt, nongistanno i vetri che si acalano pure dietro, e u fìt non se ne andava più, che fors Lilìn aveva menato robb d treoquàtt Lòff a congendrazziòn!!
Piglia e a nu cert pund Tonìn ha fatt: “Oh Giggì, qua m sa che amma aprì pur i spurtìll!” e ammo camminato ki spurtìll apirt, kesimmalà!
E inzò, siccome che fòr facèv fridd accatèn, stavano due imbaccia al portone andò che agabbita Mkèl ù kiarfùs piglia e va uno piglia e fà: “Ohhh, uagliù! E keghè à staggiòn dii krnùt? Keghè u tnìt mbuk’t?” e ciorrisposto: “Ma qual mbuk’t, che qua stèmm murènn tropp u fìt che i Loff d Lilìn Manuzzèll t’accìdn i sìnz!“.
Efèss e quanda rìs che ciàmm fatt! Ma però indand pò u fìt si aveva shkaffato nel sedile, che dopo di una settimana s sndèv angòr… e kekkàzz, assummegghij cum se foss che nda makn stèv l’albremmagìkk al gusto di Loffa di Lilìno… mamm duu carmn! Lilìn è nu mbestamàkn.

Cacatoni e telefoni

16 01 2016

Stu fatt ve lo devo accondare p ffòrz! Allòr stèmm a casa di Tonìn che avemma iucà ca pleistèscio, piglia e và Lilìn Manuzzèll e ci viene da cacare e se ne va nel bagno alla casa di Tonìn. Mò siccòm che stèmm da sùl che il padre e la madre d Tonìn non ci stavano, e siccòm che quill tiene la manozzella offèsa, non si ha chiuso da diètro (e meno male!!) e ha menàto nu cacatòn che èr quand è nù criatùr, cum se fòss che dal culo di Lilìno ha nato nu criatùr nìr nìr!!!
E inzò, qulu babbiòn d Lilìn, quannè che si ha agavizàto da sòp ò cess, ha visto il cacatòne e ci piaceva che èr rumàst allmbìd nda tazz e non se ne andava giù pkkè èr grùss grùss! Assomigliava a nu criaturill africano, cum e quill che stann l’estate sòp à spiagg’ a Margherìt!
E inzò, tand che ci piaceva che vulèv fà na fotografèij, piglia e prende il cellulare e vulev scattà, che poi ce la doveva far vedere a noi. E inzò, siccòm che quill Lilìn è nu poc ciammattòn e tiene pure la manozzèlla offèsa, è succìss che mendr che vulev scattà à cessfotografèij, cè scappato u telèfn e ha fatto u slittamènd dalla manozzella, piglia è caduto abbash e senè andato a fnèsh ndò buc duu cèss andò che stèv tutta l’aqq infètt d mmèrd. Piglia e Lilìn ha angumnz’t a lucculùà!! Piglia e faceva: “Nooooo!!! Noooo!!! Mannaggiakkitammùùù!!! ù telèfn!!!” e si ha menato che u vulèv ngappà e gastimava i murt e i stramùrt!
Noi stavamo giocando alla pleistèscio, al gioco del Callovdiùti ki fucìl a mitragliètt, bombammàno e trikkettràkk, e non sentivamo. Pò a nu cert pund è iùt Tonìn e si ha imbondàto e ha tolto la voce e amm sndùt i lucculi di Lilìn e abbiamo andato a vedere… kesimmalà! L’amm truv’t in ginokkij vicin ò cess colle mani da dendro che si aveva tutto inzivato pkkè quill ingappava u telèfn ma però ci scivolava pkkè quill tèn à manuzzèll offès e pò la mmèrd è tutta lippòsa cum se fòss il gràsso e allora ngia putèv fà! Efèss Tonìn e cum ridèv colle lacrime agli occhi! E quill cum ciavvìst faceva: “Oh aiutàtm a pigghià u telèfn”. Kessòòòò???? Camìn vattìnn vattupigghijngùl! Anè avemma mètt i m’n dendr alla merda sua, anè!
E inzò alla fine lè riuscìt a ngappà, ma però si aveva stutàto pkkè èr trasùt sicuramend l’aqq da ind! E’ andato Tonìn piglia e ha ditt: “Maaa, nn funziòn kiù… efèss e che telèfn d mmèrd che tìn!!” e mi ha fatto shkattare dalle rìse accatèn! ngia facèv kiù a parlà tropp i rìs, qulu bastàrd d Tonìn fa sembre le bettute che fann rìd!
E comunque u fìt èr ammòstr, nz putèv stà, assummigghij’v che stèmm nda cameraggàss! Abbiamo spruzzato u profùm accatèn ma però il cacatòne d Lilìn quann t mbèst ci vuole tempo p fà à decondaminazziòn!
Lilìn è tropp ciammattòn e mrdaiùl!

A Natale puoi, efèss ù burdèll

27 12 2015

E inzò, quistànn a Natale ciamm sfracan’t bùn bùn! Abbiamo accomingiàto dalla viggìglia che ci abbiamo disciutàto colladdòre dii pizz frìtt d mammà che stèv friènn tuttocòso già dalla mattina. Pò semmìs a fà allìt cu capitòn che quill se ne à zombato da fòr ò lavandìn e se ne andava fuiènno casacàsa, pigghij e pò è partìt l’inzeguimènd! ù capitòn che fuièv annànz, e mammà che ièv apprìss cu curtìll d rambo e ci lucculàva: “stuppagliùs! vinaqquà che mo m’allurd tutt ndèrr e addvènd tutt sciuuulùs!! eeehhh ma si t’agghij ngràmm tagghia fà fellafèll!!!“.
E inzò, poi mi ho ingondrato co Tonìn e ce ne abbiamo andato p Fogg’ che stèv u burdèll… efèss a tutt vànn che i gend si facevano i peritìvi accatèn che stevn tutti imbriacàti già daa matìn! Pure noi ciabbiamo sfracanàto d Peròn e borghètto. Stèv nu cumbàgn d Tonìn che si aveva fissato co stu cazz d Aperosprìzzo che a nu cert pund cioddètto: “oh fà poc u comblik’t e parl potàbbl… anè, àperosprìzz!! Fatt purtà nu grodìn o nu bittercamb’r e pass à paùr!“.
E inzò pò stèvn pur certi fmmnùn tutte aggiustàte che assummègghij che si avevna fà le sfilate della moda. A nu cert pund pass nu grupp d fèmmn che stèvn propij da combattimènd, efèss cu rossett roscio roscio e colle ògne tutt bell aggiustate che se stèv qulu rattùs d Robbertìn s’aveva affucà tropp à shkùm che ci doveva uscire da mmòkk. Piglia e questa tnèv nu cavzon d pèll tutto aderènd che s vdèv u cul tùnn tùnn e tust tust, e cioddètto: “oh, ciaccanè! efèss e quanzibbòn! e nammafanind?” piglia e questaqquà s mett a rìd colle amiche che quill stèvn tutte imbriacàte e mi dice: “grazie! grazie! ma sono fidanzata!“. Efèss, e chissà quanda còrn che tèn qulu povrìll!! ahahahah!! Atazò! Ma però non celò detto angòr che pò si ingazzava, che quill i femmn sò accussì, s vestn da buglie e pò saa pigghij’n affòrt se celo dici. E inzò quest stèv pur tutta mbrufum’t che quannè che passavannànz rimaneva à strish d profùm arrèt… efèss e quand è tog! Tonìn rirèv colle lacrime imbaccia a l’ukkij e mi sfotteva: “Và Giggì, và! Andùst! Andùst!“. Atubbastà!duetto1
E inzò alla fine ciabbiamo andato a strafocare le pizzefrìtte a casa eppò ciamm fatt natuggìr il pomeriggio, che stavano i diggèi caa mus’k a manètt annànz ò duètt e annànz ò barcairòl. Efèss e che imbiànd da settòttcìnd vàtt che tenevano mondàti… assummègghij che stèmm dendr alla 127 mia!! io mi volevo frecàre kokkekkòs ma però cum avemma fà, efèss u burdèll che stèv.
Alla fine abbiamo trovato cingue fèmmine che stèvn sfunn’t e ciamm fatt i rìs accatèn e abbiamo abballato à discodènz in mènzo alla strada, e mi ho fatto lasciare pure il numero da una che pò kokkevvòt maa fàzz!
La sera magghij fatt ù cenòn co tutt à sacrafamìgl, da papanònm pnzìn a nipòtm, efèss ù burdèll, abbiamo pure giocato e amm apìrt i regali ai uagliuttìll. Pò mi ho andato a fare la nottata a iucà ‘e cart ingambàgn da Giuànn ki cumbàgn, e ciamm fatt ammòstr coi cannoni, i borghetti e i limongèlli e tre o quatt cash d Peròn. La mattina ièmm accugghiènn ai gend che menavano i vomicatòni. Tonìn menava pure i sgurrùtt da vomicatone, e si sentiva ù rimbòmb nda cambàgn e i passarìll se ne scappavano.
Inzò ciabbiamo divertito accatèn. Angòr mò stk tutt stubbtìt. E voi che cazz avìt fatt a Natale?

La panchina è la nostra

26 10 2015

Anè, agghia ngappà semb i scèm p nanz: kokke settimana fa, abbiamo uscito co Tonìn, Lilìn, Robbertìn, Giuànn e umbò di amiche, e ci abbiamo andato a fare una camminata. E inzò, stevn sti uagliòn bellfàtt, che una era pure bona accatèn, e ci volevamo andare a bere na cusarèll da kokkeppàrt. E chi vulèv iè ò parksanfelìc’, e chi vulev iè a piazzapadrepèij, e chi vulèv iè a piazzitàlij, e chi vulèv iè ndo cul e ndo stracùl… e inzò alla fine è andato un amico nostro e ha fatt: “uagliù conosco un posto carino andò stann i giardìn e i panghìn, e stann pur i tavulìn d legn cum se fòss i còs duu pikknìkk quando si va in mezzo ai boschetti“.
Efèss e quand è tog!
Ma però kessuccìss? Che quannè che abbiamo arrivato stèvn già n’at grupp d uagliùn che si avevano frecato u tavulin nustr. E inzò un’amica nostra piglia e ha fatto: “maaa, i posti sono già occupati, vabbè andiamo da un’altra parte” e io cioddètto: “no kessò, mò sanna luà dallà“. E inzò abbiamo andato io e Tonìn e cioffatto imbaccia a quelli: “bonasèr! uagliù non mi dicète niende ma stu pòst è u nustr che amm vnùt appostappòst dalle Croci. Mè, mè!“. panchina
Piglia e quist ci guardano, pò pigghij e s guardano lor e lor… e si stann citt. Va Tonìno piglia e fà: “Mè uagliù! ciammamòv?“. Va uno che vulev fà u grùss piglia e fa: “Scusate ma questo posto mica è vostro? Noi siamo arrivati prima, era libero e ci siamo seduti“.
Maaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Efèss!! E t parèv che navemma ngappà a kokke cambiòn duu munn… Ma però siccòm che io tengo à paciènz che melà imbarato Samànd che dice che fazz semb allìt senza arraggiunà, mi ho mantenuto e ciagghij ditt: “uagliù, nn vogghij fà questiòn e nn vogghij fà allìt co nisciùn. Mò vu stk addummannànn p piacèr, e stk facènn ù brv… ma però nn facìt ngazzà… mè! vidit cum vavita mètt che qua u tavl ci abbisogna
Piglia e quist s ngazz e accummènz a fà: “e sì pkkè mo noi sim i strunz daa situazziòn che tamma fà assettà a te che sì vnut dop… semb a fà à mafij” e còs e còs… e patapìmm, e patapàmm… E inzò a nu cert pund mi ho fastidiato e ciagghij iùt a nzakkà nu mafalòn e cioddètto: “uè stubbtò! e allòr m vui fà addvndà cafòn! mò se nd n vì da qua tu e sti quatt pngùn e sti quatt zòkkl che v purt’t apprìss, v shkatt ngurp e fazz iè fuiènn scurrènn sang“. Piglia e quist cum se foss che s vulèv mnà e ha fatt à mòss. Efèss, non è stato cazz che ha putut fa, ciò inzaccato na capuzz’t mizz à crucevèij d l’ukkij e si è accappottato p ndèrr. Mi giro e ved che Lilìn èr già partit coi pugni a mulinèll… efèss l’amm fatt iè fuiènn. Pure Tonìn là ingastagnàto a uno!!
Sti cazz d uagliùn che anna semb cacà u cazz.

E inzò ciabbiamo messi assettati, piglia e dop d cing mnùt và l’amica nostra e fa: “Maaaa ragazzi però fc’ frìdd qua… ce ne andiamo da un’altra parte?“. E vabbù, sti cazz d fèmmn, dop tutt u burdèll che ciavevn fatt fà. E inzò alla fine ciagghij ditt: “tu sì na cacacàzz, me fatt pur palià a quill e pò dop cing mnut te ne hai voluto andare…” e quell ha ditt: “appàrt che avete fatto tutto voi co quelli… e comunque fa freddo, tu non senti freddo?“. Ciagghi rspùst: “Ma qual frìdd che io sò caliènd!” e quell ridèv… che cazz ridaffà! E inzò cioddètto: “Vui vdè quandè cavd? Mo t port a nu post che ti scàrfo bene bene“. E melò portata nella 127.
Mannaggia a sti cazz d femmn!