L’autografo in tedesco

19 01 2018

E inzò stammatìn abbiamo andato allo stadio che stèvn iggènd accatèn che iffòggia facèv l’allenamenDo di rifinitura eppò se ne andavo al ritìro cu pullmànn che pò mo ke domani sta la partita condr al Pescara.
Piglia e stèvn tutt i tfùs fòr daa tribbùn che si facevano la chiacchiera, e stèvn i giurnalìst che avevna fà à conferenzastàmb a Stroppa. Stèv pur quill che l’altro giorno s vulev palià con uno fuori alla tribbuna pkkè quill ciavev ditt i paròl e s stèvn pigghiànn a taccaràte ma però pò è vnùt Fares nzimm a Linozzingarè e ciaffàtto fare la pace che si sono dati la mano. Anè se stavo io usì quanda papagnùn che s’aveva abbushkà u giurnalìst!
E inzò a nu cert pund si ha finita la conferenzastàmb d Stroppa, piglia e tutt quand stèvn ascènn, piglia e agghij vist a Robbertìn Ukkijstùrt che si aveva abbiàto cum e nu robbottìn e ci usciva à shkum da mmòkk, e agghij subbt capìt che aveva visto a kokke fèmmn e ci era partito ù skizz duu rattusiamìnd, e infatti si aveva fatta già la schiuma mmòkk… e inzò l’agghij vulut inzeguì p frmarl perchè quill è cum e nu gatt ingalòr che se ne scappa quann vèd a na gattafèmmn e la inzègue! Che quill nn vèd nu cazz pkkè tèn gli occhi storti che guardammè e neruèr, ma però quann s tratt d ciànn tiene i radar che i vèd pur da cindmètr! Eppò agghij vist che vulèv trasì dendro ai cangelli della tribbuna che stèvn due giornaliste femmine e ciagghij ditt: “Oh Robbertì nd facènn accanòsh pur qua che t n vì facènn semb fgùr d mmerd a tutt vànn, e pulizzt quela shkum da mmòkk che assummiggh n’epilèttk!“.
Efèss tutt quand si hanno fatto le rìse accatèn e quill p ammuccià tuttocòso vulev fà find che aveva andato che vulèv l’autografo, ma neruèr… quill avev vist a nateùn che stava là ca penn e cu fogl e ha trovato la scusa. E inzò a nu cert pund piglia e esce Kraggòl, u ainzvaiiucatòr nuv, quello tedesco che tèn ù uaglionabbòn che ha fatt iggrandefratello e ittaleqqualesciò, quill che tèn l’occhiale che angòr namm capìt se adda iucà coll’occhiale oppure ki lendaccundàtt oppur senza nind che accussè nn vèd nemmang u pallòn. Vabbù, che ce ne freca a noi, e inzò piglia e va sto ragazzo e ci chiede l’autografo e quill celo scrive imbaccia al foglio. Piglia e và Robbertìn piglia e fà: “Oh ma l’autogrf quist cum u scrìv? in italiano o in tedèsk?“. Efèss Tonìn già stèv nderr colle lacrime imbaccia a l’ukkij, tutto indomacàto tropp i rìs… io nongelafacevo nemmang kiù a parlà, kesimmalà… e quill Robbertìn che ngapèv e ci guardava e facèv: “Oh che cazz ridete a fare? Che agghij ditt d malamènd?
Ngia pot fà, ngia pot fà!!!! Anè  l’autogrf in tedesk…
Mè, dai, ciamm fatt i rìs pur sta vòt.

Justin Bieber a Sandànn che s’abbushk i salatìll mbrònd

5 01 2017

-oh, avit sndùt a chi s’accàtt ù Fogg?
-sì, a quill daa Paganès… Dèlio…
-no, kessò! nn stev dicenn a Dèli, quill è già vnùt… sta un altro
-nateùn? e chi è? Dipiàzz? Donnarùmm?
-no aspè, tèn nu nom umbòco strano… Bibberònn… sacc’…
-kessò? Bibberònn e che cazz è? ù ciucciòtt pii criatùr?
-ma ke n sacc’, l’agghij sndùt che stava uno che celo diceva a nu

bieber

Giastimbìbe annànz ò Cappllòn

cumbàgn d papà, che aveva vnì nu cert Bibberònn a Foggia
-scus ma chi è che celàdditt a padt? Dibbàri? Sannèll?
-no, no… nu cumbàgn d quill che organizzn i fèst d Libbàndo e còs…
-chi è, quill daa ProLòc?
-eh, m p’r che sì…
-ekkecciakkòkkij à ProLòc col Foggia?
-e quill dinn che adda vnì Bibberòn
-aaaaahhhh!!! mò agghij capìt!!! Quill è Giàstimbìberrr!!!
-Sì! Sì! Brv! è quill, è quill!
-ekkecciakkò! Quill Giastimbìbe è nu candànd, anè!
-è nu candànd?
-sì, è nu candànd kiarfusìll
-e pkkè u Fogg’ saddaccattà a nu candànd? ciadda fà un’altro ìnno ufficiàbbile?
-nonzelocòmbra iffòggia, pngò!!!
-e chi suuccàtt?
-nisciùn! quell èr na pigghij’t p cul che ciaffàtt u prsdènd daa ProLòc che ha ditt che u vulèv fà vnì a candà annànz à vill
-a ferraùst?
-boh, a ferraùst, a sandànn… kekkàzz n sacc’…
-se aveva candà a sandànn aveva èss annànz ò cappllòn, a FilìppCorridòr
-usì quanda salatìll saveva abbushkà da sott ò palk…
-ahahaahah! kesimmalà! eppò s mttèv Lilìn Manuzzèll da sott che u luccul’v apprìss e ci dicèva: “ooohhh!! rikkiòòòò!!! keeefààà? mee candà na canzòn d Giannicelèst?
-anè, Giastimbìbe… makkeveramè!

Ma stù CNEL, precisamend… ma che cazz è?

4 12 2016
-uagliù amma vutà SI pekkè accussè eliminano il CNEL
-stucà, ù CNEL! Ekkekkàzz è ù CNEL?
-boh…
-embè e allor kekkàzz parlaffà?cnel_2
-boh, e mann ditt accussè, sta scritto pur sop à sched
-e tu t n vì apprìss e fatt che ngapish? ma sì prop nu pngòn! E se tnìv a padt che fatg’v ò CNEL che aviva fà? L’aviva lassà mizz a na strd?
-vabbè ma hann ditt che è un enDe inutile…
-e pkkè u parlamènd keghè? secondo te s magn kiù sold u parlamènd o u CNEL?
-u parlamènd!
-e allòr pkkè nn vut per la bbolizziòna du parlamènd ò post du CNEL?
-onèst, tinarraggiòn
-teng semb arraggiòn, cumbà! emmò t vogghij dic’ pur n’atu fatt: papà mi ha imbaràto che quannè che nongapisco na còs, nagghia mett nisciuna firm… tu ciaa mittarriss na fimr sop a kokkekkòs che ngapìsh?
-no…
-appund!
-mè e allor che amma vutà?
-e vutà NO
-appò! è cassazziòn!
è murt Fidelcà, alànm d Cùbba!

26 11 2016

-uagliù avit sndùt chi è murt?
-no…
-è murt Fidelcàstr
-Fidelcàstr?
-Fidelcàstr, Fidelcàstr…
-e chi cazz è? Quill duu telefilm?
-che telefìlm?
-u telefilm daa dròg, dii narcòss
-kecciakkò!! quill è Pabblescobbàrr
-ah eruè… e che cazz n sacc’… sti num sò tutt i stess
-oh Fidelcàstr è quill d Cùbba!astalavist
-Avanaclèbb, alànm d Cùbba!
-Eh, quill daa rivoluzziòn
-ah, quill dii magliètt?
-che magliètt?
-à magliètt astalavista
-astalavìst?
-oh i magliètt rosh colla faccia nera disegnata
-kecciakkò, quill è Ceghev’r
-e vabbù semb quill è
-ma poi èr asta la victoria siempre, no astalavista
-e chi èr quill d astalavìst?
-astalavìst è ndo film d Terminètorr
-ah, Sfashnègr… quannè che si strafacciava e ascèv l’ukkij caa lambedìna ròsh da ind
-mè evìst, kokkekkòsa ròsh stassèmbre
-onèst!
-e comungue, astalavista sembre!
-seee, astalavista astucàzz!

ngia ponn fà, ngia ponn fà!!

La badante del papanònno

21 11 2016

Stu fatt v l’agghia accundà perchè ciabbiàmo fatto le rìse accatèn quannè ke stèmm dal papanonno di Tonìn che è nu soggettòn da combattimènd.
E inzò stèvn natedduij vikkiarìll, Pipolètt e Mklòn Bombnzìr, e si stavano facendo la chiàcchiera. Va Pipolètt piglia e fa: “uagliù qua ciamm fatt vikkiarìll… vulit send nu fatt? stammatìn migghièrm makkìst d spustà nu shkatl da ind ò ripost’gll che u vulev èss mìs sòp ò bufè… kettudicaffà! m’agghsexy-colfij abbalìt a purtà nu shkatl… i vràzz nn sò kiù i stèss d tandànn fà!!
Piglia e va Michelone e fa: “Efèss, l’àt iùrn stèv alla fermata che aveva pigghià a circol’r e mi avevo assettato sòp à panghìn. E inzò, quannè che è arruv’t à circobbùss, piglia e nn m riuscèv kiù a agavzà allmbìd e agghij pers à circol’r! kettudicaffà, i gàmm nn sò kiù i stèss d tandànn fà…
Va il papanonno di Tonìn piglia e fa: “E vdè ammè kemmessuccìss… stèv caa badànd ndo soggiòrn, pigghij e quest anghiàna sop alla scala che aveva puluzzà il Lambedàrio… efèss e che cul… piglia e ciagghij ditt: “Oh, Irìna, efèss e che bell cul che tin… taa mnàss na bòtt!” piglia e s mett a rid e fc’ “Oggi abbiamo già fatto due volte scopare, poi tu stanca troppo“… kettudicaffà! à memòrij nn è kiù a stess d tandànn fà!!!

4 anni di blog, bongombleànn!

26 10 2016

Uagliù, il blog dello zamarro compie 4 anni!!!
Efèss m’arrcòrd angòr quannè che s’è accumnz’t tuttocòso… stev nzimm a Tonìn che stèmm vdènn sop all’indernètt tutt sti siti dii gènd che facevano i blògghi che accondn tutt i cazzalòr.
E inzò cioddètto a Tonìn: “oh mo l’agghia fà pur èij!” e lui mi ha detto: “seee e tu che cazz e scriv sòp ò blogg?” e cioddètto: “evò!! co tutt i cazz che succèdn ogne iurn e co tutt i stubbtarèij che vann facènn Lilìn Manuzzèll e Robbertìn Ukkijsturt evogghij a anghiè ù blògg d stubbtarèij“.4anni
Piglia e l’agghij fatt!!
E inzò avemma nvndà nu nòm e Tonìn ha fatt: “oh, siccòm che scrìv semb indialètt, e scrìv i fatt da zannìr, chiamalo ù zamàrr“. E io poi cioddètto: “eruè! eggiùst! pkkè io sò nu zamàrr“.
Ma però pò, dopo del blòggo, agghij fatt pure la paggina sop a fèisbucc e nzeccapìt kiunnìnd!! Efèss, quand avvendùr co Tonìn, co Lilìn Manuzzèll, co Robbertìn Ukkijstùrt, co Giuànn u cambagnùl… i storij co Samànd, le frecàte, i trasfèrt duu Fogg’ quannè che stèmmangòr inzerieddì che ièmm a Puteolana e a Frangavìll… i fatti da ridere accatèn, e chi sì scord kiù!
Onèst, io non mi penzàvo che aveva succèd tutt stu burdèll ma però pò ndaqquattànn abbiamo arrivato a ottmileqquattcìnd “mi piace”… significa che stann ottmileqquattcìnd babbiùn che hann mis “mi piace” imbaccia alla paggina e s vann a legg’ tutt i stubbtarèij che scrivo sop ò blogg e sòp alla paggina, fann i condivisiòn, taggano i cumbàgn lòr.
Stann pur i kitemmùrt che invece d fà i condivisiùn si frecano le cose dalla paggina e i mettn sòp alle paggine loro… stibbastàrd v’agghij crisciùt e v’agghij perz!!
E inzò, alla fine agghij asciùt pur sòp al giornale che sta una giornalista che ha scritt l’articolo sòp à gazzètt du mizziùrn dop che agghij fàtt ivvidio di Donaltràmb e Illariclìndo che accòndn i fatt d Sandànn… kesimmalà!
Secondo me quell ha vist che facèv iccombleànno e mavvulùt fà irregalo!

Mè, vist che stìm, mi ho andato a vedere l’inizio del blog, quannè che agghij scritt le prime storie, a ottòbbr del 2012… Accumnz’t pure voi dallà e leggetevi tutt i storij da quelle kiù vekkij pnzìn a quelle più nuove, accussè capìt nu poc megghij chi sò i personagg’ e che vann facènn, che quassòp ci sta iffìlo conduttòre d tutt cos!

L’inizio del blog è questoqquà: https://sonuzamarr.wordpress.com/2012/10/

Buona lettura e grazie a tutt quand per il sostegno: ù zamàrr v vòl bbèn accatèn!

Bukkini o burkini?

18 08 2016

E inzò, stèmm ai giardinetti di Borgocrò, arrèt ò cappllòn ‘ì crùce, piglia e a nu cert pund viene Lilìn Manuzzèll piglia e fa: “maaaa oh! avit sndùt la notìzzia?” e noi ciabbiàmo addummannàto: “Che notizzia?” e quill ha fatt: “Dice che in Frangia vonn vietà i pumbìn sòp à spiàgg!“.
Efèss e quanda risate che ciamm fatt… Tonìn che nzammandnèv kiù e tnèv già i Lakrm imbaccia a l’ukkij! E inzò quill Lilìn inzistèva co sto fatto e ciabbiàmo addummannàto andoghè che l’aveva sendìto. Cioddètto: “Oh Lilì ma nn è che stu fatt telà accondato qulu pagghiòn d padt? Che quill s’anvènd i fatt accatèn, t’arrcurd quannè che ièv accundànn che l’apparècchia si aveva iut a sfrandumà sop a sandalfònz?“. Efèss i rìs accatèn, che quill u padr d Lilìn Manuzzèll è kiù stubbtòn duu figghij!!!
E inzò Lilìn ha fatto:
-No kessò, l’hann ditt al teleggiornàle
-Kessò? il teleggiornale? E a che canale? A Telefò? Che quill accondn nu sakk d strunz’t! Onèst, quill ognevvòt dinn che u Fogg’ s’accatt kokke iucatòr fort eppò neruè! Ati pagghiùn!
-No, no… l’agghij sndùt alla Rai
-Alla Rai? Makkeverame? E cum hann ditt?
-Dice che niendeppiù bukkìni sulla spiaggia in Frangia
-Daveramè? I bukkìni? hann ditt propiaccussè?
-Tuuuugiùr sopaamadò!!!
-Vattìnn che sì nu pagghiòn!!
E inzò, mendr che stèmm arraggiunann sop a stu fatt sono visto che la combagna nostra, quell che s’p tutt i cazz e tiene le squole fattizze, saa stèv rirènn… e cioddètto: “mè, burkciaccanè! keghè u fatt? che tu è capit già tuttocòso“. E quella piglia e fa: “Si chiama BURKINI ed è un particolare costume da bagno che usano le donne islamiche e copre tutto il corpo, lasciando scoperto solo il viso. E in pratica in Francia qualcuno ha proposto che venisse vietato“.
Ciagghij ditt a Lilìn: “Oh nzvù! è sndùt cumè u fatt? No i pumbìn! Sì semb ù sol’t pngòn! Capish semb nu cazz p n’àt“. E tutt quand s facevn i megghij rìs, pure la combagna nosta. Efèss e quandebbòn. Ciagghij ditt: “Oh ma tu quann rìr m fì nganià, nammafanìnd?
E quella facèv à part che diceva: “Ma tu pensi sempre a una cosa, ma sei incredibile“, ma però saa rirèv… pkkè u sacc’ che alla fine ci piace accatèna ù tangòn!
E inzò, melò portata nella 127, efèss e come ciabbiamo addicriàto!

Il referendum condr i trivellazziùn

16 04 2016

-oh uagliù mo ke domani s vòt ò referendum dii trivèll
-statt citt che l’ata sèr agghij fatt na trivèllazziòn a na femmn, efèss starà angòr shkamànn tropp che ceppiaciùto
-oh e tu pinz semb a frkà! Quist è nu fatt kiù serij…
-kiù serij daa ciaccanèll nongistanniènde, fà u sèrij
-no no, fà u serij tu… che qua se non andiamo a vutà, è trist u fatt
-e pkkè amma iè? quill nda televisiòn dinn tutt quand che ngiamma iè a vutà
-e tu appriss a Rènz e Napolitano te ne vai? Ma u vid che ognevvòt che t fann fà na cos, pò tuubbùshk semb ngul?
-eruè…trivelle
-e tu fà u cundràrij, và a vutà
-e che amma vutà?
-Devi votare SI
-SI alle trivelle?
-no no, kessò… i trivèll sò malamènd, si rovina il mare…
-Allòr amma vutà NO
-no no, e vutà SI
-oh m stì facènn stubbtì… agghia vutà SI o NO?
-SI
-e cum cazz? è a favòr dii trivèll? finemmò amm ditt che sò malamènd
-e sì… per dire NO alle trivelle devi votare SI
-madò… nz capish kiunnìnd…
-e lo so… ma però nd proccupànn, l’imbortànd è ke vì a vutà perchè si deve raggiungere il quorum
-ù còr?
-il QUORUM!!! No u còr che tin mbìtt!!!
-e keghè stu quorum?
-significa che va a votare più della metà dellaggènde
-ah… e se va di meno?
-allòr il referendum non vale più, pur che vince il SI
-e che succèd se non vale più?
-che le cose rimangono taleqquale, e tutt quili nzvùs ponn cundnuà a trivellà nel mare… ecco perchè t dinn che non ci devi andare a votare
-e vabbù, ma a noi che ce ne freca?
-cumè tu non vai al mare?
-sì ma ì vk a Mambrdònij, a Matn’t, a Vièst, a Sipònd, a Cambomarìn…
-e se succèd kokkekkòs e s romb à piattafòrm daa trivèll, esce tutto ippetròlio nel mare
-e arrìv pnzìn e Sipònd?
-arrìv a tutt vann…
-Tagghia iè ngùl!!! mo ke domani vk a vutà subbt subbt… e pò m n vk pur al mare!
-Bravo! ecapìt bun! E purt pur a l’ati gend a vutà

(Sarà anche che  sò nu zamàrr, ma però nn sò nu pngòn. VAI A VOTARE ANCHE TU AL REFERENDUM CONTRO LE TRIVELLE, E VOTA “SI”. Nd facènn frkà!)

L’amore zamarro

21 11 2015

-zamà! secondo te l’amore è un punto d’inizio o un punto di arrivo?
-kessòkevù?
-l’amore intendo! tu lo vedi come un punto di partenza per qualcosa che deve ancora venire, oppure è un traguardo da raggiungere?
-ciaccanè ù pund d partènz è quann accummìnz a acciaffà…ailoviu
-ma dai! quanto sei materiale!
-oh, e quill è u pund d’inìzzij, s’accummèzz semb da là…
-ah sì? e il punto di arrivo qual è?
-ù sgorgimènd!
-daiiii!!! sempre a quello pensi!
-e pkkè tu no? camìn, imicìnn a fà nu gir nda cindvindisètt!
-scemo!!
-mè che ti piace…

i femmn m fann allascianà troppassài che vonn fà semb i cos d sndmènd ma però pò ci piace ù màscul che fc’ i còs pràtk senza perd timb

sei simpatico? e allor ndabbushk nind!

31 10 2015

-oh, ma pò co quellallà? tuttappò? ke e fatt?
-sì, ciamm canusciùt
-embè?
-e nind, ciamm fatt nu gir, amm parl’t nu poc, mo vdìm se…
-aspì, fammaccapè nu fatt… kettaddìtt?
-ha ditt che sò smbàtk…
-e allòr lassaperd che ndabbùshk nind
-pkkè?
-quann t dinn che sì smbàtk, è p dirt che nongipiàci
-averamè?
-eccèrt! sinnò t dicèv che sì bell… taddìtt che sì bell?
-no
-e allòr!
-ma però non maddìtt nemmàng che sò brutt…
-e mik tuu dinn che sì brùttfatt… t dìnn che sì smbàtk
-e pkkè fann accussì?
-pkkè si mettono avvergogna di dire che nd vonn, angor che tu taa pigghij a fòrt… invece se t fann ù comblimènd che sei simbàtico è cum se foss che non ti trattano malamènd
-vabbù ma però a che serv stu fatt?
-serv che pò quann ci serve nu passagg o nu piacer, tuu ponn addummannà
-ah! e giustamènd se t dinn che sì brutt pò nd ponn addummannà kiù nemmang nu piacèr che sinnò pare bruttto
-brà! evìst che sei capito tuttocòso?
-stucà! ma tu vid nu poc a stizò! mo che à ngapp
-nongipuoi dire nind, pkkè èss attè non telà detto che sì brutt e nongipiàci
-mo u fatt… ma tu vid a stabbastàrd!
-eh, cumbà… i fèmmn sò accusì, te stà semb attìnd