Justin Bieber a Sandànn che s’abbushk i salatìll mbrònd

5 01 2017

-oh, avit sndùt a chi s’accàtt ù Fogg?
-sì, a quill daa Paganès… Dèlio…
-no, kessò! nn stev dicenn a Dèli, quill è già vnùt… sta un altro
-nateùn? e chi è? Dipiàzz? Donnarùmm?
-no aspè, tèn nu nom umbòco strano… Bibberònn… sacc’…
-kessò? Bibberònn e che cazz è? ù ciucciòtt pii criatùr?
-ma ke n sacc’, l’agghij sndùt che stava uno che celo diceva a nu

bieber

Giastimbìbe annànz ò Cappllòn

cumbàgn d papà, che aveva vnì nu cert Bibberònn a Foggia
-scus ma chi è che celàdditt a padt? Dibbàri? Sannèll?
-no, no… nu cumbàgn d quill che organizzn i fèst d Libbàndo e còs…
-chi è, quill daa ProLòc?
-eh, m p’r che sì…
-ekkecciakkòkkij à ProLòc col Foggia?
-e quill dinn che adda vnì Bibberòn
-aaaaahhhh!!! mò agghij capìt!!! Quill è Giàstimbìberrr!!!
-Sì! Sì! Brv! è quill, è quill!
-ekkecciakkò! Quill Giastimbìbe è nu candànd, anè!
-è nu candànd?
-sì, è nu candànd kiarfusìll
-e pkkè u Fogg’ saddaccattà a nu candànd? ciadda fà un’altro ìnno ufficiàbbile?
-nonzelocòmbra iffòggia, pngò!!!
-e chi suuccàtt?
-nisciùn! quell èr na pigghij’t p cul che ciaffàtt u prsdènd daa ProLòc che ha ditt che u vulèv fà vnì a candà annànz à vill
-a ferraùst?
-boh, a ferraùst, a sandànn… kekkàzz n sacc’…
-se aveva candà a sandànn aveva èss annànz ò cappllòn, a FilìppCorridòr
-usì quanda salatìll saveva abbushkà da sott ò palk…
-ahahaahah! kesimmalà! eppò s mttèv Lilìn Manuzzèll da sott che u luccul’v apprìss e ci dicèva: “ooohhh!! rikkiòòòò!!! keeefààà? mee candà na canzòn d Giannicelèst?
-anè, Giastimbìbe… makkeveramè!

Annunci
Ma stù CNEL, precisamend… ma che cazz è?

4 12 2016
-uagliù amma vutà SI pekkè accussè eliminano il CNEL
-stucà, ù CNEL! Ekkekkàzz è ù CNEL?
-boh…
-embè e allor kekkàzz parlaffà?cnel_2
-boh, e mann ditt accussè, sta scritto pur sop à sched
-e tu t n vì apprìss e fatt che ngapish? ma sì prop nu pngòn! E se tnìv a padt che fatg’v ò CNEL che aviva fà? L’aviva lassà mizz a na strd?
-vabbè ma hann ditt che è un enDe inutile…
-e pkkè u parlamènd keghè? secondo te s magn kiù sold u parlamènd o u CNEL?
-u parlamènd!
-e allòr pkkè nn vut per la bbolizziòna du parlamènd ò post du CNEL?
-onèst, tinarraggiòn
-teng semb arraggiòn, cumbà! emmò t vogghij dic’ pur n’atu fatt: papà mi ha imbaràto che quannè che nongapisco na còs, nagghia mett nisciuna firm… tu ciaa mittarriss na fimr sop a kokkekkòs che ngapìsh?
-no…
-appund!
-mè e allor che amma vutà?
-e vutà NO
-appò! è cassazziòn!
è murt Fidelcà, alànm d Cùbba!

26 11 2016

-uagliù avit sndùt chi è murt?
-no…
-è murt Fidelcàstr
-Fidelcàstr?
-Fidelcàstr, Fidelcàstr…
-e chi cazz è? Quill duu telefilm?
-che telefìlm?
-u telefilm daa dròg, dii narcòss
-kecciakkò!! quill è Pabblescobbàrr
-ah eruè… e che cazz n sacc’… sti num sò tutt i stess
-oh Fidelcàstr è quill d Cùbba!astalavist
-Avanaclèbb, alànm d Cùbba!
-Eh, quill daa rivoluzziòn
-ah, quill dii magliètt?
-che magliètt?
-à magliètt astalavista
-astalavìst?
-oh i magliètt rosh colla faccia nera disegnata
-kecciakkò, quill è Ceghev’r
-e vabbù semb quill è
-ma poi èr asta la victoria siempre, no astalavista
-e chi èr quill d astalavìst?
-astalavìst è ndo film d Terminètorr
-ah, Sfashnègr… quannè che si strafacciava e ascèv l’ukkij caa lambedìna ròsh da ind
-mè evìst, kokkekkòsa ròsh stassèmbre
-onèst!
-e comungue, astalavista sembre!
-seee, astalavista astucàzz!

ngia ponn fà, ngia ponn fà!!

La badante del papanònno

21 11 2016

Stu fatt v l’agghia accundà perchè ciabbiàmo fatto le rìse accatèn quannè ke stèmm dal papanonno di Tonìn che è nu soggettòn da combattimènd.
E inzò stèvn natedduij vikkiarìll, Pipolètt e Mklòn Bombnzìr, e si stavano facendo la chiàcchiera. Va Pipolètt piglia e fa: “uagliù qua ciamm fatt vikkiarìll… vulit send nu fatt? stammatìn migghièrm makkìst d spustà nu shkatl da ind ò ripost’gll che u vulev èss mìs sòp ò bufè… kettudicaffà! m’agghsexy-colfij abbalìt a purtà nu shkatl… i vràzz nn sò kiù i stèss d tandànn fà!!
Piglia e va Michelone e fa: “Efèss, l’àt iùrn stèv alla fermata che aveva pigghià a circol’r e mi avevo assettato sòp à panghìn. E inzò, quannè che è arruv’t à circobbùss, piglia e nn m riuscèv kiù a agavzà allmbìd e agghij pers à circol’r! kettudicaffà, i gàmm nn sò kiù i stèss d tandànn fà…
Va il papanonno di Tonìn piglia e fa: “E vdè ammè kemmessuccìss… stèv caa badànd ndo soggiòrn, pigghij e quest anghiàna sop alla scala che aveva puluzzà il Lambedàrio… efèss e che cul… piglia e ciagghij ditt: “Oh, Irìna, efèss e che bell cul che tin… taa mnàss na bòtt!” piglia e s mett a rid e fc’ “Oggi abbiamo già fatto due volte scopare, poi tu stanca troppo“… kettudicaffà! à memòrij nn è kiù a stess d tandànn fà!!!

4 anni di blog, bongombleànn!

26 10 2016

Uagliù, il blog dello zamarro compie 4 anni!!!
Efèss m’arrcòrd angòr quannè che s’è accumnz’t tuttocòso… stev nzimm a Tonìn che stèmm vdènn sop all’indernètt tutt sti siti dii gènd che facevano i blògghi che accondn tutt i cazzalòr.
E inzò cioddètto a Tonìn: “oh mo l’agghia fà pur èij!” e lui mi ha detto: “seee e tu che cazz e scriv sòp ò blogg?” e cioddètto: “evò!! co tutt i cazz che succèdn ogne iurn e co tutt i stubbtarèij che vann facènn Lilìn Manuzzèll e Robbertìn Ukkijsturt evogghij a anghiè ù blògg d stubbtarèij“.4anni
Piglia e l’agghij fatt!!
E inzò avemma nvndà nu nòm e Tonìn ha fatt: “oh, siccòm che scrìv semb indialètt, e scrìv i fatt da zannìr, chiamalo ù zamàrr“. E io poi cioddètto: “eruè! eggiùst! pkkè io sò nu zamàrr“.
Ma però pò, dopo del blòggo, agghij fatt pure la paggina sop a fèisbucc e nzeccapìt kiunnìnd!! Efèss, quand avvendùr co Tonìn, co Lilìn Manuzzèll, co Robbertìn Ukkijstùrt, co Giuànn u cambagnùl… i storij co Samànd, le frecàte, i trasfèrt duu Fogg’ quannè che stèmmangòr inzerieddì che ièmm a Puteolana e a Frangavìll… i fatti da ridere accatèn, e chi sì scord kiù!
Onèst, io non mi penzàvo che aveva succèd tutt stu burdèll ma però pò ndaqquattànn abbiamo arrivato a ottmileqquattcìnd “mi piace”… significa che stann ottmileqquattcìnd babbiùn che hann mis “mi piace” imbaccia alla paggina e s vann a legg’ tutt i stubbtarèij che scrivo sop ò blogg e sòp alla paggina, fann i condivisiòn, taggano i cumbàgn lòr.
Stann pur i kitemmùrt che invece d fà i condivisiùn si frecano le cose dalla paggina e i mettn sòp alle paggine loro… stibbastàrd v’agghij crisciùt e v’agghij perz!!
E inzò, alla fine agghij asciùt pur sòp al giornale che sta una giornalista che ha scritt l’articolo sòp à gazzètt du mizziùrn dop che agghij fàtt ivvidio di Donaltràmb e Illariclìndo che accòndn i fatt d Sandànn… kesimmalà!
Secondo me quell ha vist che facèv iccombleànno e mavvulùt fà irregalo!

Mè, vist che stìm, mi ho andato a vedere l’inizio del blog, quannè che agghij scritt le prime storie, a ottòbbr del 2012… Accumnz’t pure voi dallà e leggetevi tutt i storij da quelle kiù vekkij pnzìn a quelle più nuove, accussè capìt nu poc megghij chi sò i personagg’ e che vann facènn, che quassòp ci sta iffìlo conduttòre d tutt cos!

L’inizio del blog è questoqquà: https://sonuzamarr.wordpress.com/2012/10/

Buona lettura e grazie a tutt quand per il sostegno: ù zamàrr v vòl bbèn accatèn!

Bukkini o burkini?

18 08 2016

E inzò, stèmm ai giardinetti di Borgocrò, arrèt ò cappllòn ‘ì crùce, piglia e a nu cert pund viene Lilìn Manuzzèll piglia e fa: “maaaa oh! avit sndùt la notìzzia?” e noi ciabbiàmo addummannàto: “Che notizzia?” e quill ha fatt: “Dice che in Frangia vonn vietà i pumbìn sòp à spiàgg!“.
Efèss e quanda risate che ciamm fatt… Tonìn che nzammandnèv kiù e tnèv già i Lakrm imbaccia a l’ukkij! E inzò quill Lilìn inzistèva co sto fatto e ciabbiàmo addummannàto andoghè che l’aveva sendìto. Cioddètto: “Oh Lilì ma nn è che stu fatt telà accondato qulu pagghiòn d padt? Che quill s’anvènd i fatt accatèn, t’arrcurd quannè che ièv accundànn che l’apparècchia si aveva iut a sfrandumà sop a sandalfònz?“. Efèss i rìs accatèn, che quill u padr d Lilìn Manuzzèll è kiù stubbtòn duu figghij!!!
E inzò Lilìn ha fatto:
-No kessò, l’hann ditt al teleggiornàle
-Kessò? il teleggiornale? E a che canale? A Telefò? Che quill accondn nu sakk d strunz’t! Onèst, quill ognevvòt dinn che u Fogg’ s’accatt kokke iucatòr fort eppò neruè! Ati pagghiùn!
-No, no… l’agghij sndùt alla Rai
-Alla Rai? Makkeverame? E cum hann ditt?
-Dice che niendeppiù bukkìni sulla spiaggia in Frangia
-Daveramè? I bukkìni? hann ditt propiaccussè?
-Tuuuugiùr sopaamadò!!!
-Vattìnn che sì nu pagghiòn!!
E inzò, mendr che stèmm arraggiunann sop a stu fatt sono visto che la combagna nostra, quell che s’p tutt i cazz e tiene le squole fattizze, saa stèv rirènn… e cioddètto: “mè, burkciaccanè! keghè u fatt? che tu è capit già tuttocòso“. E quella piglia e fa: “Si chiama BURKINI ed è un particolare costume da bagno che usano le donne islamiche e copre tutto il corpo, lasciando scoperto solo il viso. E in pratica in Francia qualcuno ha proposto che venisse vietato“.
Ciagghij ditt a Lilìn: “Oh nzvù! è sndùt cumè u fatt? No i pumbìn! Sì semb ù sol’t pngòn! Capish semb nu cazz p n’àt“. E tutt quand s facevn i megghij rìs, pure la combagna nosta. Efèss e quandebbòn. Ciagghij ditt: “Oh ma tu quann rìr m fì nganià, nammafanìnd?
E quella facèv à part che diceva: “Ma tu pensi sempre a una cosa, ma sei incredibile“, ma però saa rirèv… pkkè u sacc’ che alla fine ci piace accatèna ù tangòn!
E inzò, melò portata nella 127, efèss e come ciabbiamo addicriàto!

Il referendum condr i trivellazziùn

16 04 2016

-oh uagliù mo ke domani s vòt ò referendum dii trivèll
-statt citt che l’ata sèr agghij fatt na trivèllazziòn a na femmn, efèss starà angòr shkamànn tropp che ceppiaciùto
-oh e tu pinz semb a frkà! Quist è nu fatt kiù serij…
-kiù serij daa ciaccanèll nongistanniènde, fà u sèrij
-no no, fà u serij tu… che qua se non andiamo a vutà, è trist u fatt
-e pkkè amma iè? quill nda televisiòn dinn tutt quand che ngiamma iè a vutà
-e tu appriss a Rènz e Napolitano te ne vai? Ma u vid che ognevvòt che t fann fà na cos, pò tuubbùshk semb ngul?
-eruè…trivelle
-e tu fà u cundràrij, và a vutà
-e che amma vutà?
-Devi votare SI
-SI alle trivelle?
-no no, kessò… i trivèll sò malamènd, si rovina il mare…
-Allòr amma vutà NO
-no no, e vutà SI
-oh m stì facènn stubbtì… agghia vutà SI o NO?
-SI
-e cum cazz? è a favòr dii trivèll? finemmò amm ditt che sò malamènd
-e sì… per dire NO alle trivelle devi votare SI
-madò… nz capish kiunnìnd…
-e lo so… ma però nd proccupànn, l’imbortànd è ke vì a vutà perchè si deve raggiungere il quorum
-ù còr?
-il QUORUM!!! No u còr che tin mbìtt!!!
-e keghè stu quorum?
-significa che va a votare più della metà dellaggènde
-ah… e se va di meno?
-allòr il referendum non vale più, pur che vince il SI
-e che succèd se non vale più?
-che le cose rimangono taleqquale, e tutt quili nzvùs ponn cundnuà a trivellà nel mare… ecco perchè t dinn che non ci devi andare a votare
-e vabbù, ma a noi che ce ne freca?
-cumè tu non vai al mare?
-sì ma ì vk a Mambrdònij, a Matn’t, a Vièst, a Sipònd, a Cambomarìn…
-e se succèd kokkekkòs e s romb à piattafòrm daa trivèll, esce tutto ippetròlio nel mare
-e arrìv pnzìn e Sipònd?
-arrìv a tutt vann…
-Tagghia iè ngùl!!! mo ke domani vk a vutà subbt subbt… e pò m n vk pur al mare!
-Bravo! ecapìt bun! E purt pur a l’ati gend a vutà

(Sarà anche che  sò nu zamàrr, ma però nn sò nu pngòn. VAI A VOTARE ANCHE TU AL REFERENDUM CONTRO LE TRIVELLE, E VOTA “SI”. Nd facènn frkà!)

L’amore zamarro

21 11 2015

-zamà! secondo te l’amore è un punto d’inizio o un punto di arrivo?
-kessòkevù?
-l’amore intendo! tu lo vedi come un punto di partenza per qualcosa che deve ancora venire, oppure è un traguardo da raggiungere?
-ciaccanè ù pund d partènz è quann accummìnz a acciaffà…ailoviu
-ma dai! quanto sei materiale!
-oh, e quill è u pund d’inìzzij, s’accummèzz semb da là…
-ah sì? e il punto di arrivo qual è?
-ù sgorgimènd!
-daiiii!!! sempre a quello pensi!
-e pkkè tu no? camìn, imicìnn a fà nu gir nda cindvindisètt!
-scemo!!
-mè che ti piace…

i femmn m fann allascianà troppassài che vonn fà semb i cos d sndmènd ma però pò ci piace ù màscul che fc’ i còs pràtk senza perd timb

sei simpatico? e allor ndabbushk nind!

31 10 2015

-oh, ma pò co quellallà? tuttappò? ke e fatt?
-sì, ciamm canusciùt
-embè?
-e nind, ciamm fatt nu gir, amm parl’t nu poc, mo vdìm se…
-aspì, fammaccapè nu fatt… kettaddìtt?
-ha ditt che sò smbàtk…
-e allòr lassaperd che ndabbùshk nind
-pkkè?
-quann t dinn che sì smbàtk, è p dirt che nongipiàci
-averamè?
-eccèrt! sinnò t dicèv che sì bell… taddìtt che sì bell?
-no
-e allòr!
-ma però non maddìtt nemmàng che sò brutt…
-e mik tuu dinn che sì brùttfatt… t dìnn che sì smbàtk
-e pkkè fann accussì?
-pkkè si mettono avvergogna di dire che nd vonn, angor che tu taa pigghij a fòrt… invece se t fann ù comblimènd che sei simbàtico è cum se foss che non ti trattano malamènd
-vabbù ma però a che serv stu fatt?
-serv che pò quann ci serve nu passagg o nu piacer, tuu ponn addummannà
-ah! e giustamènd se t dinn che sì brutt pò nd ponn addummannà kiù nemmang nu piacèr che sinnò pare bruttto
-brà! evìst che sei capito tuttocòso?
-stucà! ma tu vid nu poc a stizò! mo che à ngapp
-nongipuoi dire nind, pkkè èss attè non telà detto che sì brutt e nongipiàci
-mo u fatt… ma tu vid a stabbastàrd!
-eh, cumbà… i fèmmn sò accusì, te stà semb attìnd

Cambovolo? No, Cambomarìn!

18 09 2015

-oh amma iè a Cambovòlo?
-ndoghè che amma iè?
-a Cambovòlo
-a Cambomarìn?
-Cambovolo!ligabue
-e keghè?
-è nu paès…
-robb d sagr? s magn?
-no, stc’ ù congèrt d Ligabbùe
-chi è?
-Ligabbùe
-e chi cazz è?
-oh che cazz nu canùsh a Ligabbùe?
-ma chi è, quill che cand “spiritttòòò, libberòòò”?
-kecciakkò quill sò i Littfìbba
-e che n sacc’, m’ambrògghij! accummènzn tuttedduij caa “L”
-oh ma stì nguaij’t! tu canush shkitt a Giggidalèss
-kessò! canosh pur a Giannicelèst, a Tommiriccio, a Vezzòso, a…
-era per dire, che tu canush shkitt i canzun napult’n
-no kessò, mi sendo pur i canzun stranìr
-peresèmbio?
-uììì uò uììì uò ràcchiu!
-efèss, shkitt quell… e le altre?
-qual vui send?
-peresembio uì ar d cèmbio
-ah, quell daa cembionzlìg… d cèèèèèmbiooooo!!!
-no kessò! semb quell dii Quìnn… uì àr d cèmbio
-ah agghij capìt… quella che fa “uì ar d uòòòò, uì ar d cèmbiooo”
-ma che cazz ciakkò, quill è maicoggèccso…
-vabbù semb quill è…
-stì proprij accìs!
-efèss chi parl…
-mè oh, amma iè a stu Cambovòl a vdè a Ligabbùe?
-camìn vattupigghijngul tu e Cambovòl! E facciu iè a pigghià ndo stracùl pur a Ligabbùij! Imicìnn a Cambomarìn che fc’ cavd e ci andiamo a menare nda l’aqq…
-e pò domenica a Benevend a vdè u Fogg?
-seicapitobbuòno!

(quistànn nongiandare a Cambovòl, vìn a Cambomarìn!!)