Robb d appnèij all’isola e le lòffe d Lilìn

6 04 2016

E inzò aìressèr stèmm colla combagnìa vicìn ‘e giardinètt d borgocrò, piglia e va un’amica di Annarita dei gattarelli piglia e s mett a accundà i fatt d l’isola dii famùs. Che pò vulèss capì, appàrt a Simonavendùr chi cazz sò i famùs allà ind… Lellocàrta, quill’àt er patàta, Fiordalìs, à biònd che esh da Paolobbonòliss (che na bott cia mnàss, maa sfunnàss pròpij, bell a spìgol d scogl). Ma pò l’àt chi cazz sò? ù figghij du circotògn, à figghij d Evaènghe (che na bott s pòt pur mnà ma però se ièv à mamm èr semb megghij, che almèn stèv unabbòn e pork). Quill’àt che stann, nii canòsh, stèv kokke femmna bon ma però ànno già stato eliminato…
E inzò amm asciùt a parlà daa figghij d Evaènghe che lànn vulut caccià da sott a l’aqq che si penzavano che stev murènn affocàta ma però nn èr ruèr, e allòr cioddètto: “Questaqquà canòsh a Lilìn Manuzzèll e si ha abbituato a fars quattocìng mnùt in appnèij pkkè quannè che Lilìn allènd na Lòff nz pot rsprà! Specialmend quann allènd mendr che stc’ nda na makn. Che pò d’invèrn stann pur i fnstrìn akiùs, kettudicaffà!“.

La loffa di Lilìn

La loffa di Lilìn

E inzò ci abbiamo arricordàto quann quella vòt che Lilìn aveva allendàto una loffa nella 127 che stèmm murènn… efèss si aveva annebbiàto la vista tropp u fìt, ngia facèv nemmàng a guidà. A nu cert pund cioddetto a Tonìn: “Oh aprìm i fnstrìn sinnò amm murt!” e abbiamo acalàto i vetri di fùia di fùia, ma però siccòm che à makn è a treppòrt, nongistanno i vetri che si acalano pure dietro, e u fìt non se ne andava più, che fors Lilìn aveva menato robb d treoquàtt Lòff a congendrazziòn!!
Piglia e a nu cert pund Tonìn ha fatt: “Oh Giggì, qua m sa che amma aprì pur i spurtìll!” e ammo camminato ki spurtìll apirt, kesimmalà!
E inzò, siccome che fòr facèv fridd accatèn, stavano due imbaccia al portone andò che agabbita Mkèl ù kiarfùs piglia e va uno piglia e fà: “Ohhh, uagliù! E keghè à staggiòn dii krnùt? Keghè u tnìt mbuk’t?” e ciorrisposto: “Ma qual mbuk’t, che qua stèmm murènn tropp u fìt che i Loff d Lilìn Manuzzèll t’accìdn i sìnz!“.
Efèss e quanda rìs che ciàmm fatt! Ma però indand pò u fìt si aveva shkaffato nel sedile, che dopo di una settimana s sndèv angòr… e kekkàzz, assummegghij cum se foss che nda makn stèv l’albremmagìkk al gusto di Loffa di Lilìno… mamm duu carmn! Lilìn è nu mbestamàkn.

Annunci
La pasquetta zamarra e à kìs d firfilàto

30 03 2016

E inzò alla pasquetta ciamm fatt ammòstr! Abbiamo andato alla cambagna d Giuànn u cambagnùl che ciabbiamo portato i provvìst p nu reggimènd indèr, che se veniva la uèrra putèmm stà ammucciati là p numesemmìzz, tropp u magnatòrij che stèv… Efèss i rotoli d lasagn, pastofùrn, parmiggiàne, pat’n ò furn caa gnìll, i kìn d carn da mnà sopra alle fornacèlle, la pizza, à pizzarùstk, u babbà rustk caa salamèll da ind, à bruskètt ki pummadurìll d Giuànn e l’ugl bell daa cambagn! Pò i dolci, pizz ca ricòtt, ov d pasq, ciuccul’t a destr e a sinistr, tort d ciuccul’t, crèma normale, crèm sciambigniònn, la panna, i biscott, i ligùr, ù borghètt, a birr e u vin accatèn, u spumand… nz capèv kiunnìnd!! Efèss gli amici altolocàti di Annarita (quellallà della storia dei gattarelli) hanno portato pur u rùmm e la ssènzia, nu cos alcolico accatèn che t fc’ sballà e nd fc’ capì nind, che te lo bevi quanne che t fum pur u cannòn e part per i viaggi della storia infinita e pisikedelica… Ammòstr!!!
E inzò ciabbiamo abbiàto la matìna presto e amm iuk’t ò pallòn, pò ciamm mis imbaccia alla fornacella, na fell d carn ndo piatt per gli altri e na capuzzell d zavzikkij a noi. Ma però stèv Lilìn Manuzzèll che facèv brutt, assummigghij’v a Taz-Taz-tasmania, quill duu cartonanim’t che s magn’v tuttocòso, pur i fricciòni… stu kitekkòpp si menava nei piatti degli altri pur ca manuzzèll offès, pigghiava tuttocoso e se lo menava mmòkk, nn facèmm attìmb a frmàrl… efèss a un amico d Tonìn ciarrubbato due ovesòde da ind ò piàtt e selà menate ngànn unopèzzo tutteddòij nzìmm… ascèvn le pezzàte gialle daa vòkk che ngiafacèv a tnè tutt cos mendr che masticava, stèv accialangato brutt!
Che pò Tonìn ciaddìtt: “Oh Lilì, bastardòn! Nd frkànn l’òv sòd che pò quann mìn i loff ciaccìd a tutt quand! Cha già fètn ammòstr accussè!” Efèss e quanda rìs che maffatt fà.
Pò a nu cert pund è andato uno altolocato che quill è nu cumbàgn d Frangèsco, u cumbagnòn nustr indeliggènd che s’p tutt i cazz, piglia e ha fatt: “Ragazzi che ne direste se andassimo tutti a Siponto? Ci sta un bellissimo sito archeologico di una vecchia Chiesa paleocristiana che è stata praticamente riprodotta con una sorta di rete metallica, e l’effetto ottico che dà è bellissimo” e tutt quand che volevano andare.
Ma però Lilìn navèv capit nind e ciaddètto: “Sìnd oh, ma che veramènd ciamma iè a send à mess?” e quill si ha messo a ridere: “Ma no, è un sito archeologico, la gente va per visitarla e fare le foto. Credetemi è bella“.
E io cioddètto: “Ma ammè nn m n frèk nind, io vogghij iè andò che stann i femmn“. E quill ha fatt: “E andiamo prima a Manfredonia, ci prendiamo un bel gelato, ci facciamo un giro sul lungomare e poi al ritorno visitiamo la chiesa, così di sera è ancora più bella“.kis
Onèst! Shkitt che ha ditt “lungomare” e “Mambredònia” me ne avevo già asciùt d kp e sndèv già l’addòr d ciànn! E inzò abbiamo andato a Mambredònia e pò amm iùt alla chiesa di firfilàto, che quell stc’ fatt tuttaquand ca retìn… efèss e che at cazz d fatt!! Stèv nu sakk d gend e stevn pur i femmn accatèn! Mamm e che addòr d ciànn frustìr!! I gènd scattàvn i fotografèij ki smàrtfo e facèvn i vìdio. Mendr che stèmm vdènn la chiesa amm vist che stèv pur nu pupazzill fatt d firfilàto, cum se foss che èr la forma d nu prèvt. E inzò è iùt Tonìn e ciammìs à sigarettammòkk e ce la voleva appicciare e i gend che lo guardavano storto e facèvn: “Ma che zannìr!” e cioddètto: “Oh facìtv i cazzavùstr! Signò che tin kokkepprobblèm? Mè e allòr vutt i gàmm e vavattìnn! Kò kò!“.
A nu cert pund Lilìn teneva da cacàre e si è andato a menare arrèt alla chiesa, ndoghè che stann i còs arkiològg’k e ha allendàto nu cacatòn, ma però i gènd Lann vist e io cioddetto a Tonìn: “Oh, purtamacìll che mò quill vann a chiamà ai guardij e ci vengono a romb u cazz” e cenabbiamo andato. Mi ho ingondrato pure co Tonìno Mezzafògg’ che quill mò sta addivendando nu poc pescarès ma però è nu bun uagliòn… vulèv sapè andoghè che stèv Lilìn e celoddètto che quill teneva da cacare e vulev mnà u mrdòn in menzo alla chiesa. Efèss u tràffk d makn, amm pur fattallìt co uno che non ci voleva fà passà. Agghij ashnnùt daa makn e ciò andato a menare nu papagnòn e sè stato citt citt. Che quill fann tutt i smargiass e i uàuà, pò s’abbushkn i takkar’t e s stann cìtt. I teng fatt attuttquand!
E inzò una pasquetta che ciabbiamo fatto le rìse accatèn.

Cacatoni e telefoni

16 01 2016

Stu fatt ve lo devo accondare p ffòrz! Allòr stèmm a casa di Tonìn che avemma iucà ca pleistèscio, piglia e và Lilìn Manuzzèll e ci viene da cacare e se ne va nel bagno alla casa di Tonìn. Mò siccòm che stèmm da sùl che il padre e la madre d Tonìn non ci stavano, e siccòm che quill tiene la manozzella offèsa, non si ha chiuso da diètro (e meno male!!) e ha menàto nu cacatòn che èr quand è nù criatùr, cum se fòss che dal culo di Lilìno ha nato nu criatùr nìr nìr!!!
E inzò, qulu babbiòn d Lilìn, quannè che si ha agavizàto da sòp ò cess, ha visto il cacatòne e ci piaceva che èr rumàst allmbìd nda tazz e non se ne andava giù pkkè èr grùss grùss! Assomigliava a nu criaturill africano, cum e quill che stann l’estate sòp à spiagg’ a Margherìt!
E inzò, tand che ci piaceva che vulèv fà na fotografèij, piglia e prende il cellulare e vulev scattà, che poi ce la doveva far vedere a noi. E inzò, siccòm che quill Lilìn è nu poc ciammattòn e tiene pure la manozzèlla offèsa, è succìss che mendr che vulev scattà à cessfotografèij, cè scappato u telèfn e ha fatto u slittamènd dalla manozzella, piglia è caduto abbash e senè andato a fnèsh ndò buc duu cèss andò che stèv tutta l’aqq infètt d mmèrd. Piglia e Lilìn ha angumnz’t a lucculùà!! Piglia e faceva: “Nooooo!!! Noooo!!! Mannaggiakkitammùùù!!! ù telèfn!!!” e si ha menato che u vulèv ngappà e gastimava i murt e i stramùrt!
Noi stavamo giocando alla pleistèscio, al gioco del Callovdiùti ki fucìl a mitragliètt, bombammàno e trikkettràkk, e non sentivamo. Pò a nu cert pund è iùt Tonìn e si ha imbondàto e ha tolto la voce e amm sndùt i lucculi di Lilìn e abbiamo andato a vedere… kesimmalà! L’amm truv’t in ginokkij vicin ò cess colle mani da dendro che si aveva tutto inzivato pkkè quill ingappava u telèfn ma però ci scivolava pkkè quill tèn à manuzzèll offès e pò la mmèrd è tutta lippòsa cum se fòss il gràsso e allora ngia putèv fà! Efèss Tonìn e cum ridèv colle lacrime agli occhi! E quill cum ciavvìst faceva: “Oh aiutàtm a pigghià u telèfn”. Kessòòòò???? Camìn vattìnn vattupigghijngùl! Anè avemma mètt i m’n dendr alla merda sua, anè!
E inzò alla fine lè riuscìt a ngappà, ma però si aveva stutàto pkkè èr trasùt sicuramend l’aqq da ind! E’ andato Tonìn piglia e ha ditt: “Maaa, nn funziòn kiù… efèss e che telèfn d mmèrd che tìn!!” e mi ha fatto shkattare dalle rìse accatèn! ngia facèv kiù a parlà tropp i rìs, qulu bastàrd d Tonìn fa sembre le bettute che fann rìd!
E comunque u fìt èr ammòstr, nz putèv stà, assummigghij’v che stèmm nda cameraggàss! Abbiamo spruzzato u profùm accatèn ma però il cacatòne d Lilìn quann t mbèst ci vuole tempo p fà à decondaminazziòn!
Lilìn è tropp ciammattòn e mrdaiùl!

A Natale puoi, efèss ù burdèll

27 12 2015

E inzò, quistànn a Natale ciamm sfracan’t bùn bùn! Abbiamo accomingiàto dalla viggìglia che ci abbiamo disciutàto colladdòre dii pizz frìtt d mammà che stèv friènn tuttocòso già dalla mattina. Pò semmìs a fà allìt cu capitòn che quill se ne à zombato da fòr ò lavandìn e se ne andava fuiènno casacàsa, pigghij e pò è partìt l’inzeguimènd! ù capitòn che fuièv annànz, e mammà che ièv apprìss cu curtìll d rambo e ci lucculàva: “stuppagliùs! vinaqquà che mo m’allurd tutt ndèrr e addvènd tutt sciuuulùs!! eeehhh ma si t’agghij ngràmm tagghia fà fellafèll!!!“.
E inzò, poi mi ho ingondrato co Tonìn e ce ne abbiamo andato p Fogg’ che stèv u burdèll… efèss a tutt vànn che i gend si facevano i peritìvi accatèn che stevn tutti imbriacàti già daa matìn! Pure noi ciabbiamo sfracanàto d Peròn e borghètto. Stèv nu cumbàgn d Tonìn che si aveva fissato co stu cazz d Aperosprìzzo che a nu cert pund cioddètto: “oh fà poc u comblik’t e parl potàbbl… anè, àperosprìzz!! Fatt purtà nu grodìn o nu bittercamb’r e pass à paùr!“.
E inzò pò stèvn pur certi fmmnùn tutte aggiustàte che assummègghij che si avevna fà le sfilate della moda. A nu cert pund pass nu grupp d fèmmn che stèvn propij da combattimènd, efèss cu rossett roscio roscio e colle ògne tutt bell aggiustate che se stèv qulu rattùs d Robbertìn s’aveva affucà tropp à shkùm che ci doveva uscire da mmòkk. Piglia e questa tnèv nu cavzon d pèll tutto aderènd che s vdèv u cul tùnn tùnn e tust tust, e cioddètto: “oh, ciaccanè! efèss e quanzibbòn! e nammafanind?” piglia e questaqquà s mett a rìd colle amiche che quill stèvn tutte imbriacàte e mi dice: “grazie! grazie! ma sono fidanzata!“. Efèss, e chissà quanda còrn che tèn qulu povrìll!! ahahahah!! Atazò! Ma però non celò detto angòr che pò si ingazzava, che quill i femmn sò accussì, s vestn da buglie e pò saa pigghij’n affòrt se celo dici. E inzò quest stèv pur tutta mbrufum’t che quannè che passavannànz rimaneva à strish d profùm arrèt… efèss e quand è tog! Tonìn rirèv colle lacrime imbaccia a l’ukkij e mi sfotteva: “Và Giggì, và! Andùst! Andùst!“. Atubbastà!duetto1
E inzò alla fine ciabbiamo andato a strafocare le pizzefrìtte a casa eppò ciamm fatt natuggìr il pomeriggio, che stavano i diggèi caa mus’k a manètt annànz ò duètt e annànz ò barcairòl. Efèss e che imbiànd da settòttcìnd vàtt che tenevano mondàti… assummègghij che stèmm dendr alla 127 mia!! io mi volevo frecàre kokkekkòs ma però cum avemma fà, efèss u burdèll che stèv.
Alla fine abbiamo trovato cingue fèmmine che stèvn sfunn’t e ciamm fatt i rìs accatèn e abbiamo abballato à discodènz in mènzo alla strada, e mi ho fatto lasciare pure il numero da una che pò kokkevvòt maa fàzz!
La sera magghij fatt ù cenòn co tutt à sacrafamìgl, da papanònm pnzìn a nipòtm, efèss ù burdèll, abbiamo pure giocato e amm apìrt i regali ai uagliuttìll. Pò mi ho andato a fare la nottata a iucà ‘e cart ingambàgn da Giuànn ki cumbàgn, e ciamm fatt ammòstr coi cannoni, i borghetti e i limongèlli e tre o quatt cash d Peròn. La mattina ièmm accugghiènn ai gend che menavano i vomicatòni. Tonìn menava pure i sgurrùtt da vomicatone, e si sentiva ù rimbòmb nda cambàgn e i passarìll se ne scappavano.
Inzò ciabbiamo divertito accatèn. Angòr mò stk tutt stubbtìt. E voi che cazz avìt fatt a Natale?

L’amore zamarro

21 11 2015

-zamà! secondo te l’amore è un punto d’inizio o un punto di arrivo?
-kessòkevù?
-l’amore intendo! tu lo vedi come un punto di partenza per qualcosa che deve ancora venire, oppure è un traguardo da raggiungere?
-ciaccanè ù pund d partènz è quann accummìnz a acciaffà…ailoviu
-ma dai! quanto sei materiale!
-oh, e quill è u pund d’inìzzij, s’accummèzz semb da là…
-ah sì? e il punto di arrivo qual è?
-ù sgorgimènd!
-daiiii!!! sempre a quello pensi!
-e pkkè tu no? camìn, imicìnn a fà nu gir nda cindvindisètt!
-scemo!!
-mè che ti piace…

i femmn m fann allascianà troppassài che vonn fà semb i cos d sndmènd ma però pò ci piace ù màscul che fc’ i còs pràtk senza perd timb

sei simpatico? e allor ndabbushk nind!

31 10 2015

-oh, ma pò co quellallà? tuttappò? ke e fatt?
-sì, ciamm canusciùt
-embè?
-e nind, ciamm fatt nu gir, amm parl’t nu poc, mo vdìm se…
-aspì, fammaccapè nu fatt… kettaddìtt?
-ha ditt che sò smbàtk…
-e allòr lassaperd che ndabbùshk nind
-pkkè?
-quann t dinn che sì smbàtk, è p dirt che nongipiàci
-averamè?
-eccèrt! sinnò t dicèv che sì bell… taddìtt che sì bell?
-no
-e allòr!
-ma però non maddìtt nemmàng che sò brutt…
-e mik tuu dinn che sì brùttfatt… t dìnn che sì smbàtk
-e pkkè fann accussì?
-pkkè si mettono avvergogna di dire che nd vonn, angor che tu taa pigghij a fòrt… invece se t fann ù comblimènd che sei simbàtico è cum se foss che non ti trattano malamènd
-vabbù ma però a che serv stu fatt?
-serv che pò quann ci serve nu passagg o nu piacer, tuu ponn addummannà
-ah! e giustamènd se t dinn che sì brutt pò nd ponn addummannà kiù nemmang nu piacèr che sinnò pare bruttto
-brà! evìst che sei capito tuttocòso?
-stucà! ma tu vid nu poc a stizò! mo che à ngapp
-nongipuoi dire nind, pkkè èss attè non telà detto che sì brutt e nongipiàci
-mo u fatt… ma tu vid a stabbastàrd!
-eh, cumbà… i fèmmn sò accusì, te stà semb attìnd

La panchina è la nostra

26 10 2015

Anè, agghia ngappà semb i scèm p nanz: kokke settimana fa, abbiamo uscito co Tonìn, Lilìn, Robbertìn, Giuànn e umbò di amiche, e ci abbiamo andato a fare una camminata. E inzò, stevn sti uagliòn bellfàtt, che una era pure bona accatèn, e ci volevamo andare a bere na cusarèll da kokkeppàrt. E chi vulèv iè ò parksanfelìc’, e chi vulev iè a piazzapadrepèij, e chi vulèv iè a piazzitàlij, e chi vulèv iè ndo cul e ndo stracùl… e inzò alla fine è andato un amico nostro e ha fatt: “uagliù conosco un posto carino andò stann i giardìn e i panghìn, e stann pur i tavulìn d legn cum se fòss i còs duu pikknìkk quando si va in mezzo ai boschetti“.
Efèss e quand è tog!
Ma però kessuccìss? Che quannè che abbiamo arrivato stèvn già n’at grupp d uagliùn che si avevano frecato u tavulin nustr. E inzò un’amica nostra piglia e ha fatto: “maaa, i posti sono già occupati, vabbè andiamo da un’altra parte” e io cioddètto: “no kessò, mò sanna luà dallà“. E inzò abbiamo andato io e Tonìn e cioffatto imbaccia a quelli: “bonasèr! uagliù non mi dicète niende ma stu pòst è u nustr che amm vnùt appostappòst dalle Croci. Mè, mè!“. panchina
Piglia e quist ci guardano, pò pigghij e s guardano lor e lor… e si stann citt. Va Tonìno piglia e fà: “Mè uagliù! ciammamòv?“. Va uno che vulev fà u grùss piglia e fa: “Scusate ma questo posto mica è vostro? Noi siamo arrivati prima, era libero e ci siamo seduti“.
Maaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Efèss!! E t parèv che navemma ngappà a kokke cambiòn duu munn… Ma però siccòm che io tengo à paciènz che melà imbarato Samànd che dice che fazz semb allìt senza arraggiunà, mi ho mantenuto e ciagghij ditt: “uagliù, nn vogghij fà questiòn e nn vogghij fà allìt co nisciùn. Mò vu stk addummannànn p piacèr, e stk facènn ù brv… ma però nn facìt ngazzà… mè! vidit cum vavita mètt che qua u tavl ci abbisogna
Piglia e quist s ngazz e accummènz a fà: “e sì pkkè mo noi sim i strunz daa situazziòn che tamma fà assettà a te che sì vnut dop… semb a fà à mafij” e còs e còs… e patapìmm, e patapàmm… E inzò a nu cert pund mi ho fastidiato e ciagghij iùt a nzakkà nu mafalòn e cioddètto: “uè stubbtò! e allòr m vui fà addvndà cafòn! mò se nd n vì da qua tu e sti quatt pngùn e sti quatt zòkkl che v purt’t apprìss, v shkatt ngurp e fazz iè fuiènn scurrènn sang“. Piglia e quist cum se foss che s vulèv mnà e ha fatt à mòss. Efèss, non è stato cazz che ha putut fa, ciò inzaccato na capuzz’t mizz à crucevèij d l’ukkij e si è accappottato p ndèrr. Mi giro e ved che Lilìn èr già partit coi pugni a mulinèll… efèss l’amm fatt iè fuiènn. Pure Tonìn là ingastagnàto a uno!!
Sti cazz d uagliùn che anna semb cacà u cazz.

E inzò ciabbiamo messi assettati, piglia e dop d cing mnùt và l’amica nostra e fa: “Maaaa ragazzi però fc’ frìdd qua… ce ne andiamo da un’altra parte?“. E vabbù, sti cazz d fèmmn, dop tutt u burdèll che ciavevn fatt fà. E inzò alla fine ciagghij ditt: “tu sì na cacacàzz, me fatt pur palià a quill e pò dop cing mnut te ne hai voluto andare…” e quell ha ditt: “appàrt che avete fatto tutto voi co quelli… e comunque fa freddo, tu non senti freddo?“. Ciagghi rspùst: “Ma qual frìdd che io sò caliènd!” e quell ridèv… che cazz ridaffà! E inzò cioddètto: “Vui vdè quandè cavd? Mo t port a nu post che ti scàrfo bene bene“. E melò portata nella 127.
Mannaggia a sti cazz d femmn!

Cambovolo? No, Cambomarìn!

18 09 2015

-oh amma iè a Cambovòlo?
-ndoghè che amma iè?
-a Cambovòlo
-a Cambomarìn?
-Cambovolo!ligabue
-e keghè?
-è nu paès…
-robb d sagr? s magn?
-no, stc’ ù congèrt d Ligabbùe
-chi è?
-Ligabbùe
-e chi cazz è?
-oh che cazz nu canùsh a Ligabbùe?
-ma chi è, quill che cand “spiritttòòò, libberòòò”?
-kecciakkò quill sò i Littfìbba
-e che n sacc’, m’ambrògghij! accummènzn tuttedduij caa “L”
-oh ma stì nguaij’t! tu canush shkitt a Giggidalèss
-kessò! canosh pur a Giannicelèst, a Tommiriccio, a Vezzòso, a…
-era per dire, che tu canush shkitt i canzun napult’n
-no kessò, mi sendo pur i canzun stranìr
-peresèmbio?
-uììì uò uììì uò ràcchiu!
-efèss, shkitt quell… e le altre?
-qual vui send?
-peresembio uì ar d cèmbio
-ah, quell daa cembionzlìg… d cèèèèèmbiooooo!!!
-no kessò! semb quell dii Quìnn… uì àr d cèmbio
-ah agghij capìt… quella che fa “uì ar d uòòòò, uì ar d cèmbiooo”
-ma che cazz ciakkò, quill è maicoggèccso…
-vabbù semb quill è…
-stì proprij accìs!
-efèss chi parl…
-mè oh, amma iè a stu Cambovòl a vdè a Ligabbùe?
-camìn vattupigghijngul tu e Cambovòl! E facciu iè a pigghià ndo stracùl pur a Ligabbùij! Imicìnn a Cambomarìn che fc’ cavd e ci andiamo a menare nda l’aqq…
-e pò domenica a Benevend a vdè u Fogg?
-seicapitobbuòno!

(quistànn nongiandare a Cambovòl, vìn a Cambomarìn!!)

Ma il vaso rotto kecciakkò?

16 08 2015

-stavo pensando… in amore bisogna sempre stare attenti, non credi?
-e sì, quann ciuuppùnd te stà attind…
-cosa?
-te stà semb attind angòr si fa male!! e pò te stà pur attind angòr à femmn esh ingìnd
-ma che hai capito? sempre a quello pensi! io parlavo dell’aspetto sentimentale…
-ah… e che n sacc’…vaso rotto
-ti faccio un esempio: se un vaso cade a terra e si rompe, anche incollandolo pezzo per pezzo, porterà sempre con sè i segni delle crepe…
-il vaso? e kecciakkò?
-certo, l’esempio del vaso!! capisci l’importanza di non farlo rompere?
-e sì, eruè… efèss m’arrcord quann sè squacciato il vaso d nanònm che u tnèmm sòp ò mobbilètt che sono menato la faiòla cu supersàndoss arangiòn, efèss e quanda takkar’t che mi ò abbushkato, che il lume tnèv cinguandànn e…
-si ma che c’entra mò il vaso di tua nonna…
-è n’esèmbij, ciaccanè!
-io parlavo dell’aspetto meramente profondo e teorico della rottura, della gravità del danno che si procura nel lasciar rompere un vaso che hai tra le mani e che invece dovresti proteggere… mi capisci?
-mamm e cum a fì long!! è un vaso! e sì t scapp da mm’n paciènz! che pò n’agghij capìt pkkè è perd timb a ngullàrl… vattaccàtt ù vs nùv!
-sei il solito materialista insensibile!
-pkkè?
-come perchè? ma per te i sentimenti non valgono niente?
-kecciakkokkij ù sndmènd cu vasètt che t scapp da mm’n e s romb!!
-si parlava di amore, di sentimenti da proteggere
-eh, sì, ma però tu pò è mis mizz stu cazz d vs… ivvàso daqquà, ivvàso dallà…
-no vabbè, ci rinuncio!!
-aaahhh!! e vist che tengarraggiòn! ti cachi iccazzo pure tu a ngullà tutt i pizz natavòt a unaùn… è megghij a accattà u vs nuv
-ma dai!
-e accattatill d plastk accussì si vc’ nderr nz romb nemmang
-non hai nessuna sensibilità quando si parla di sentimenti e di amore…
-ma qual sndmènd, qual amòr!! ammè m sembr che stèmm parlann d nu vs
-oddio, non hai colto l’aspetto allegorico
-kessò? a Mambredònia?
-eh? Manfredonia? Cosa c’entra?
-e là fann il carro allegòrico a Carnevale…
-mamma mia, a volte con te mi sembra di parlare a vuoto…
-e allòr nn parl’m kiù, facìm n’at fatt
-cioè?
-la frecata
-sempre là vai a finire tu
-mè che ti piace!
-scemo!
-indand stì rirènn
-perchè sei tu che mi fai ridere
-embè, e allòr è vist che ti piace! Mèn mè, acàla stu sedìl, còò còò!

Mio nipote e i compiti – #2 – Manico, sega e fgur d mmèrd!

12 08 2015

-zio ti posso chiedere una cosa?
-ummadònn, keghè mò?
-ti devo chiedere una cosa
-già me fatt mett appaùr che quann tu mi addummanni i fatti è semb kokkekkòs d mbrugghiatòrij
-dai zio! compiti-bambini
-e mè e sì, famm send keghè u fatt?
-che cos’è il manico?
-e t parèv? kessò sti còs?
-dai zio! dimmelo!
-e sò cos da gruss, a zio…
-non è vero!
-eruèr! eruèr! anè, ma sind nu poc a stu stuppagliùs
-e mè che devo fare i còmbiti!
-i combt? cumè ci dann pur i combt che ci imbarano a fars i man’k ‘e criatùr?
-eeehhhh?
-nind, nind…. ma tu vid nu poc…
-dai zio, mi aiuti
-t’agghia aiutà? ussignòr ma che cazz è addvnd’t à scòl? i parìnd che anna aiutà i criatur a fars i man’k…
-mi devo fare i còmbiti!!
-ma che cazz d combt sò?
-devo scrivere le frasi con le parole “manico” e “sega” ma però non le so fare… che cos’è il manico?
-stucà! manico, sega… ma quist sò proprij purk…
-dai aiutami…
-e allòr, ciaccanì… il manico è na cos dii gruss… che i signori grandi se li fanno quann pigghij’n à vicìll in mano…
-ah, pure io mi prendo il piscilotto in mano quando devo fare la pipì!!
-no aspì, ma però quill è nàt fatt… cum tuu pozz spiegà… mannaggiaggiùd
-zio io devo scrivere una frase con le parole “manico” e “sega”
-eh ma quill significano la stessa cosa, solamend che à sèg è quando parli taliàno…
-non ho capito…
-aspì, chiediamo a Tonìn, che quill è indeliggènd accatèn, mò lo telefono

(telefonata)

-Prònd…
-abbushkatill mbrònd! ahahahaha!
-mè, stubbtò! keghè u fatt?
-nind, stc’ nipòtm che muu stann facènn stubbtì àà scòl
-kessuccìss?
-anè, sadda fà i combt ma però stann i fatt sporcacciòn
-i fatt sporcacciòn?
-e sì, uì mò t fazz parlà k iss… tè oh, parl tu!

(ci passo il telefono a mio nipote)

-prondo? cià Tonino! devo fare una frase con le parole “manico” e “sega” ma però zio Gino non mi sa spiegare che cos’è il manico… com’è? aaaahhh!! Sì! ho capito! ah, vabbène! E la frase? Ah! Sì, ho capito! Grazie! Sì, mò ho capito! Grazie! Ciao Tonino!

(fine telefonata)

-mè? che ti ha detto Tonìn?
-mi ha detto che devo scrivere così: “Il falegname prende la sega dalla parte del manico e taglia la legna“. Va bene? è giusta?
-aaaahhhh!!! Ekk keghèr uù fatt!!!sega
-Che cosa?
-no no, nind nind…
-ma va bene così?
-Sì sì, evò che va bene accussì! è perfett!
-ma però Tonìno non mi ha detto il fatto del piscilotto…
-lassapèrd! lassaperd! nind piscilòtt, scurdatill qulu fatt!
-perchè?
-nind nind, mi avevo imbrogliato k natufàtt…
-che fatto?
-ndennarètt!! ciaccanì le vuoi le fonzi?
-Sìììì!!!!
-e mè andiamo…
-Sìììì!!! Grazie zio Gino! Sei il mio zio più super che ci sta!
-ma però me promett che stu fatt del piscilotto che ti ho detto nge le dic’ a nisciùn! Sinnò t paliè!
-va bene, promesso!

Efèss e che cazz d fgùr d mmèrd che stèv ascènn co nipotm… meno male che teng a Tonìn che m rsòlv i probblèm!