Ferraùst annànz alla villa

16 08 2017

E inzò ieri amm iùt annànz à vill… anè nongivolevano fà passà, stèvn i post d blokk che nateppòk nemmàng quann anna bluccà a kokke assassìn che s vol fùij… Anè, “ragazzi si entra solo con il PASS“… ciagghij ditt: “mò se nd liv da nanz sò èij che t PASS p sop a te“.
Dìnn che si doveva prendere l’invito la mattina. Kesimmalà! Nui stèmm tandabbèll a Sipòndo, ci abbiamo arritiràto la sera iust iust p iè annànz alla villa, chi cazz aveva iè a pigghià l’invito? Anè l’invito, e che stì ò domùss o all’istuà?
E inzò, abbiamo trasuto u stèss, che se quill diceva kokkekkòs ci menavo kokke mafalon nde dind… E inzò ciabbiamo andato a send stu congèrt d Rònno, ma però stèv Lilìn che u sfuttev: “Ricchiò! mò s n zomb à parrùkk!” efèss e cum à cumbn’t ammòstr a cu povrill! Tonìn che faceva: “Oh! e candà na canzòn d Giannicelèst? Keghè sti canzùn d mmèrd!“.ferraust001
E inzò poi hanno fatto i fùk, ma però quistànn non erano cum e i fuk degli altri anni… stèv quill sop ò palk che cacava il cazzo semb a dic’ i stess fatt: “Foggia! Fate l’applauso! Foggia! Duemileddiciassètte! Quin’ciagòsto! Fate l’applauso! Splendidi fuochi! Fate l’applauso! Su le mani! Fate l’applauso! Piromania! Fate l’applauso! Fandasia piroteccnica! Fate l’applauso! E i landèrn! Fate l’applauso! E i fuk! Fate l’applauso! E u trumbettìst! Fate l’applauso!” A nu cert pund ho menato un lucculo: “Oooohhh! teeestacìtt o no? Ce cak’t u cazz tu e FATELAPPLAUSO!” piglia e va Tonino e dice: “Onèst, mò avita fà l’applaus!” e i gend tutt a ridere e mann fatt l’applaus ammè! Efèss i ris accatèn!
Pò stevn quill che tenevano u combressor cu bocchettòn che sparava i coriàndoli, che celà menati imbaccia alla signòr che stèv imbrìmafila, efèss à signòr ca voccapèrt s’avrà magn’t nu kinemmìzz di coriandoli e se ne iùt accaparrèt tropp à prssiòn!ferraust002
Pò stevn quill che ci davano i pallungìn colla luce da dendro che poi i gend l’avevna fà vulà… ma però Robbertìn che è nu zannìr selà frecato, ha sbucato u pallungìn e si ha frecato la lambedìna che stev da ind, at zannìr… che pò quell s scarkè à batterèij e si astùta, che cazz t ne fà…
E inzò stèvn sti fuk che avevna iè a rittmo di musica ma però ièvn pii cazz lor… è uscita pure la canzona del Foggia “demmasbillò! demmasbillò!” ma però pò l’hanno tolta e hann mis quella della scìgna di Frangescogabbiàno che quill assummegghij a Marcocolùmbr… i gend che si avevano cacato il cazzo che s n vulevn iè a kork.
Cenabbiamo tornato, ciamm sfunn’t d borghett e Peròn eppò ciamm fatt nu bell cannòn! Mè, onèst, ciabbiamo addivertìto.

ù Festivàl dei mmèrd e dei tubi

7 05 2017

Efèss ieri mi hanno portato alla multisala che stèv nu festival che stava un amico d Tonìn che ciaddìtt che èr tog… e inzò abbiamo andato piglia e stèv à gend che diceva che er nu festival d mmèrd ma però nz capèv pkkè dicevano che è nu festival d mmèrd. Celokkièsto a uno e quill ha fatt: “Nerd! Si dice Nerd!“. Ma però noi nu sapèmm keghè stu Nerd e quello ciaddètto che i Nerd sò quill che ci piace à tecconologgèij, ci piace i giochi fàndasi, e cos… nzomm sò quill che sò brutt e ciaciutt e collocchiàle, che nzabbushkn nind dai femmn e perciò stann semb da sul e addvèndn cambiùn imbaccia al combiùte. E se vì a vdè s sfònn’n d man’k sòp a iupòrn.
E inzò abbiamo arrivato piglia e stèvn quill vstùt da carnevale ki parrùkk blu e fùschia, quill vstùt da robbinùdd oppur quillàt vstùt da Enzo Uditòr, quill duu videggiòk dell’assassin che lucculèij, assassingrìdo. Stava uno che tnèv à bangarèll colle spade, i curtill e i pstòl, piglia e ciagghij ditt: “oh cumbà ma quest quanda colp tèn da ind?” e quill ha fatt: “non ha colpi, è una riproduzione fatta con l’uso di stampa 3D“…. Taaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Anèèèèèèèèè!!!!!! E kenammafà? à pstòl a giocattl! Ciagghij ditt: “E cumè sta stambànd treddì?” E quill ha ditt: “Le stampanti utilizzano diversi tipi di materiali plastici che ricostruiscono fedelmente la forma dell’arma
Cioè inzòmm èrn i pstòl d plastk… Cioddètto “Mè, e allòr cela porto a nipòtm… quand cost?” Piglia e quello piglia e fa “questa 50 euro” kessò? Che cazz, se vk à bangarèll du cinès co cinghèur m’accàtt nu bazzùk!!! Kesimmalà! Oppur maa fazz fà da Giuliano u cartomànd che fc’ i stàmb treddì.nerd
E inzò l’amm mann’t affangul, e cenabbiamo andato dendro che stèvn l’ati fatt… stevn quill che vendevano i giurnalètt ma no quelli d paperìn e topolìn, l’ati giurnalett che chi cazz i canòsh… pò abbasciabbàsh piglia e stevn i combiùte e quill che iucàvn ai vidioggiòk d sparatòrij, tutt accanìt… che pò se a quist ciu mitt nu firr vèr immàno si cacano sotto. Cu vidioggiòk sò tutt bun a sparà. E inzò pò stèv pur ù vidioggiòk da makn da cors che ti mettevi proprio assettato sòp ò sedìl, e stèv ù stèrz, la celeratòra, à frizziòn e u frèn. E inzò mi volevo fare il giro ma però quill ha ditt che si pagava 3 eur!!! Ciagghij ditt: “Oh pngò vid che quarrèt sta la saletta ki vidioggiòk che mitt u gettòn e iùk u stess e si paga pur d mèn!
Anè!!
E inzò abbiamo andato da quill che teneva ù cask colla realtà virtuale che tuu mitt ngp e vid i zombi turn turn, e cum se foss che le sparà e pò si dovevano ricogliere i colp da sòp ò bangòn p ricaricà à pstòl, tutto per finda pkkè quello non teneva la pistola ma teneva nu giòstik cu bttòn come la nindendouì… e noi vedevamo da ind ò monitor tuttocòso quello che vdèv quill ndo cask… Er tog u fatt ma però pure là si pagava sei eur, kesimmalà! Lilìn Manuzzèll si aveva ingandato a vdè e facèv: “Maaa, vid a quill cum stc’ nguaij’t, nn riesh a sparà ai zombi, maaa vid che nn rièsh a recuperà u caricatòr, mò u ngàppn” efèss e che at tirapìd! E i zombi u ngappàvn e si finiva la partita, e Lilìn ù sfuttèv e saa rirèv!
E inzò piglia e cioddètto: “Oh Lilì ma tand che parl, ma se stìv tu cum aviva fà a ricaricà à pstòl ca manuzzèll offès?” Piglia e va Tonìn piglia e fa: “Quill Lilìn secondo me ci menava iggostikk apprèsso allo zombi e pò partèv ki cavc’ e ki pugn a mulinèll e si carriàva appresso tutt i fìl e u combiùter pkkè quill è stubbt e se ne scordava che stèv attakkt cu fìl…” Efèss e quanda rìs che ciàmm fàtt!
E inzò agghij ngundr’t pur a Tonin Rikìll e a Carlètt che è da mò che nuu vdèv! Ciagghij ditt: “Oh Carlè, avìv addvnd’t come il pisano, che nd truàmm kiù!“. Pò stèv pur Chiaggìnsàbbi, quell della storia del Gin e della Kia… efèss à vulèv chiamà ma però ù probblèm è che angòr n’agghij capìt cum cazz si chiama… kesimmalà!!!
E inzò pò stèv a na part dal lato di dietro della multisala, arrèt ò parcoggiòk che stavano tutt i uagliùn che guardavn fòr alla porta e stèvn i stattattìnd che i bluccàvn… ciocchièsto a uno: “Oh giovanè ma qua che fann?” e quill ha fatt: “In quella sala ci sono gli youtubers” e Lilìno piglia e fa: “kessò che stànn? I tubb? E tutt stu burdèll pii tubb?
Mi ho aggiràto e stèv Tonìn p ndèrr che ridèv ki lacrm a l’ukkij… Anè i tubb… Ciagghij ditt: “Lilìno, tu sì kiù stubbt duu tùbb
Stu fatt dei tubbi adda rumanè nda stòrij…