L’autografo in tedesco

19 01 2018

E inzò stammatìn abbiamo andato allo stadio che stèvn iggènd accatèn che iffòggia facèv l’allenamenDo di rifinitura eppò se ne andavo al ritìro cu pullmànn che pò mo ke domani sta la partita condr al Pescara.
Piglia e stèvn tutt i tfùs fòr daa tribbùn che si facevano la chiacchiera, e stèvn i giurnalìst che avevna fà à conferenzastàmb a Stroppa. Stèv pur quill che l’altro giorno s vulev palià con uno fuori alla tribbuna pkkè quill ciavev ditt i paròl e s stèvn pigghiànn a taccaràte ma però pò è vnùt Fares nzimm a Linozzingarè e ciaffàtto fare la pace che si sono dati la mano. Anè se stavo io usì quanda papagnùn che s’aveva abbushkà u giurnalìst!
E inzò a nu cert pund si ha finita la conferenzastàmb d Stroppa, piglia e tutt quand stèvn ascènn, piglia e agghij vist a Robbertìn Ukkijstùrt che si aveva abbiàto cum e nu robbottìn e ci usciva à shkum da mmòkk, e agghij subbt capìt che aveva visto a kokke fèmmn e ci era partito ù skizz duu rattusiamìnd, e infatti si aveva fatta già la schiuma mmòkk… e inzò l’agghij vulut inzeguì p frmarl perchè quill è cum e nu gatt ingalòr che se ne scappa quann vèd a na gattafèmmn e la inzègue! Che quill nn vèd nu cazz pkkè tèn gli occhi storti che guardammè e neruèr, ma però quann s tratt d ciànn tiene i radar che i vèd pur da cindmètr! Eppò agghij vist che vulèv trasì dendro ai cangelli della tribbuna che stèvn due giornaliste femmine e ciagghij ditt: “Oh Robbertì nd facènn accanòsh pur qua che t n vì facènn semb fgùr d mmerd a tutt vànn, e pulizzt quela shkum da mmòkk che assummiggh n’epilèttk!“.
Efèss tutt quand si hanno fatto le rìse accatèn e quill p ammuccià tuttocòso vulev fà find che aveva andato che vulèv l’autografo, ma neruèr… quill avev vist a nateùn che stava là ca penn e cu fogl e ha trovato la scusa. E inzò a nu cert pund piglia e esce Kraggòl, u ainzvaiiucatòr nuv, quello tedesco che tèn ù uaglionabbòn che ha fatt iggrandefratello e ittaleqqualesciò, quill che tèn l’occhiale che angòr namm capìt se adda iucà coll’occhiale oppure ki lendaccundàtt oppur senza nind che accussè nn vèd nemmang u pallòn. Vabbù, che ce ne freca a noi, e inzò piglia e va sto ragazzo e ci chiede l’autografo e quill celo scrive imbaccia al foglio. Piglia e và Robbertìn piglia e fà: “Oh ma l’autogrf quist cum u scrìv? in italiano o in tedèsk?“. Efèss Tonìn già stèv nderr colle lacrime imbaccia a l’ukkij, tutto indomacàto tropp i rìs… io nongelafacevo nemmang kiù a parlà, kesimmalà… e quill Robbertìn che ngapèv e ci guardava e facèv: “Oh che cazz ridete a fare? Che agghij ditt d malamènd?
Ngia pot fà, ngia pot fà!!!! Anè  l’autogrf in tedesk…
Mè, dai, ciamm fatt i rìs pur sta vòt.

Ferraùst annànz alla villa

16 08 2017

E inzò ieri amm iùt annànz à vill… anè nongivolevano fà passà, stèvn i post d blokk che nateppòk nemmàng quann anna bluccà a kokke assassìn che s vol fùij… Anè, “ragazzi si entra solo con il PASS“… ciagghij ditt: “mò se nd liv da nanz sò èij che t PASS p sop a te“.
Dìnn che si doveva prendere l’invito la mattina. Kesimmalà! Nui stèmm tandabbèll a Sipòndo, ci abbiamo arritiràto la sera iust iust p iè annànz alla villa, chi cazz aveva iè a pigghià l’invito? Anè l’invito, e che stì ò domùss o all’istuà?
E inzò, abbiamo trasuto u stèss, che se quill diceva kokkekkòs ci menavo kokke mafalon nde dind… E inzò ciabbiamo andato a send stu congèrt d Rònno, ma però stèv Lilìn che u sfuttev: “Ricchiò! mò s n zomb à parrùkk!” efèss e cum à cumbn’t ammòstr a cu povrill! Tonìn che faceva: “Oh! e candà na canzòn d Giannicelèst? Keghè sti canzùn d mmèrd!“.ferraust001
E inzò poi hanno fatto i fùk, ma però quistànn non erano cum e i fuk degli altri anni… stèv quill sop ò palk che cacava il cazzo semb a dic’ i stess fatt: “Foggia! Fate l’applauso! Foggia! Duemileddiciassètte! Quin’ciagòsto! Fate l’applauso! Splendidi fuochi! Fate l’applauso! Su le mani! Fate l’applauso! Piromania! Fate l’applauso! Fandasia piroteccnica! Fate l’applauso! E i landèrn! Fate l’applauso! E i fuk! Fate l’applauso! E u trumbettìst! Fate l’applauso!” A nu cert pund ho menato un lucculo: “Oooohhh! teeestacìtt o no? Ce cak’t u cazz tu e FATELAPPLAUSO!” piglia e va Tonino e dice: “Onèst, mò avita fà l’applaus!” e i gend tutt a ridere e mann fatt l’applaus ammè! Efèss i ris accatèn!
Pò stevn quill che tenevano u combressor cu bocchettòn che sparava i coriàndoli, che celà menati imbaccia alla signòr che stèv imbrìmafila, efèss à signòr ca voccapèrt s’avrà magn’t nu kinemmìzz di coriandoli e se ne iùt accaparrèt tropp à prssiòn!ferraust002
Pò stevn quill che ci davano i pallungìn colla luce da dendro che poi i gend l’avevna fà vulà… ma però Robbertìn che è nu zannìr selà frecato, ha sbucato u pallungìn e si ha frecato la lambedìna che stev da ind, at zannìr… che pò quell s scarkè à batterèij e si astùta, che cazz t ne fà…
E inzò stèvn sti fuk che avevna iè a rittmo di musica ma però ièvn pii cazz lor… è uscita pure la canzona del Foggia “demmasbillò! demmasbillò!” ma però pò l’hanno tolta e hann mis quella della scìgna di Frangescogabbiàno che quill assummegghij a Marcocolùmbr… i gend che si avevano cacato il cazzo che s n vulevn iè a kork.
Cenabbiamo tornato, ciamm sfunn’t d borghett e Peròn eppò ciamm fatt nu bell cannòn! Mè, onèst, ciabbiamo addivertìto.

ù Festivàl dei mmèrd e dei tubi

7 05 2017

Efèss ieri mi hanno portato alla multisala che stèv nu festival che stava un amico d Tonìn che ciaddìtt che èr tog… e inzò abbiamo andato piglia e stèv à gend che diceva che er nu festival d mmèrd ma però nz capèv pkkè dicevano che è nu festival d mmèrd. Celokkièsto a uno e quill ha fatt: “Nerd! Si dice Nerd!“. Ma però noi nu sapèmm keghè stu Nerd e quello ciaddètto che i Nerd sò quill che ci piace à tecconologgèij, ci piace i giochi fàndasi, e cos… nzomm sò quill che sò brutt e ciaciutt e collocchiàle, che nzabbushkn nind dai femmn e perciò stann semb da sul e addvèndn cambiùn imbaccia al combiùte. E se vì a vdè s sfònn’n d man’k sòp a iupòrn.
E inzò abbiamo arrivato piglia e stèvn quill vstùt da carnevale ki parrùkk blu e fùschia, quill vstùt da robbinùdd oppur quillàt vstùt da Enzo Uditòr, quill duu videggiòk dell’assassin che lucculèij, assassingrìdo. Stava uno che tnèv à bangarèll colle spade, i curtill e i pstòl, piglia e ciagghij ditt: “oh cumbà ma quest quanda colp tèn da ind?” e quill ha fatt: “non ha colpi, è una riproduzione fatta con l’uso di stampa 3D“…. Taaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Anèèèèèèèèè!!!!!! E kenammafà? à pstòl a giocattl! Ciagghij ditt: “E cumè sta stambànd treddì?” E quill ha ditt: “Le stampanti utilizzano diversi tipi di materiali plastici che ricostruiscono fedelmente la forma dell’arma
Cioè inzòmm èrn i pstòl d plastk… Cioddètto “Mè, e allòr cela porto a nipòtm… quand cost?” Piglia e quello piglia e fa “questa 50 euro” kessò? Che cazz, se vk à bangarèll du cinès co cinghèur m’accàtt nu bazzùk!!! Kesimmalà! Oppur maa fazz fà da Giuliano u cartomànd che fc’ i stàmb treddì.nerd
E inzò l’amm mann’t affangul, e cenabbiamo andato dendro che stèvn l’ati fatt… stevn quill che vendevano i giurnalètt ma no quelli d paperìn e topolìn, l’ati giurnalett che chi cazz i canòsh… pò abbasciabbàsh piglia e stevn i combiùte e quill che iucàvn ai vidioggiòk d sparatòrij, tutt accanìt… che pò se a quist ciu mitt nu firr vèr immàno si cacano sotto. Cu vidioggiòk sò tutt bun a sparà. E inzò pò stèv pur ù vidioggiòk da makn da cors che ti mettevi proprio assettato sòp ò sedìl, e stèv ù stèrz, la celeratòra, à frizziòn e u frèn. E inzò mi volevo fare il giro ma però quill ha ditt che si pagava 3 eur!!! Ciagghij ditt: “Oh pngò vid che quarrèt sta la saletta ki vidioggiòk che mitt u gettòn e iùk u stess e si paga pur d mèn!
Anè!!
E inzò abbiamo andato da quill che teneva ù cask colla realtà virtuale che tuu mitt ngp e vid i zombi turn turn, e cum se foss che le sparà e pò si dovevano ricogliere i colp da sòp ò bangòn p ricaricà à pstòl, tutto per finda pkkè quello non teneva la pistola ma teneva nu giòstik cu bttòn come la nindendouì… e noi vedevamo da ind ò monitor tuttocòso quello che vdèv quill ndo cask… Er tog u fatt ma però pure là si pagava sei eur, kesimmalà! Lilìn Manuzzèll si aveva ingandato a vdè e facèv: “Maaa, vid a quill cum stc’ nguaij’t, nn riesh a sparà ai zombi, maaa vid che nn rièsh a recuperà u caricatòr, mò u ngàppn” efèss e che at tirapìd! E i zombi u ngappàvn e si finiva la partita, e Lilìn ù sfuttèv e saa rirèv!
E inzò piglia e cioddètto: “Oh Lilì ma tand che parl, ma se stìv tu cum aviva fà a ricaricà à pstòl ca manuzzèll offès?” Piglia e va Tonìn piglia e fa: “Quill Lilìn secondo me ci menava iggostikk apprèsso allo zombi e pò partèv ki cavc’ e ki pugn a mulinèll e si carriàva appresso tutt i fìl e u combiùter pkkè quill è stubbt e se ne scordava che stèv attakkt cu fìl…” Efèss e quanda rìs che ciàmm fàtt!
E inzò agghij ngundr’t pur a Tonin Rikìll e a Carlètt che è da mò che nuu vdèv! Ciagghij ditt: “Oh Carlè, avìv addvnd’t come il pisano, che nd truàmm kiù!“. Pò stèv pur Chiaggìnsàbbi, quell della storia del Gin e della Kia… efèss à vulèv chiamà ma però ù probblèm è che angòr n’agghij capìt cum cazz si chiama… kesimmalà!!!
E inzò pò stèv a na part dal lato di dietro della multisala, arrèt ò parcoggiòk che stavano tutt i uagliùn che guardavn fòr alla porta e stèvn i stattattìnd che i bluccàvn… ciocchièsto a uno: “Oh giovanè ma qua che fann?” e quill ha fatt: “In quella sala ci sono gli youtubers” e Lilìno piglia e fa: “kessò che stànn? I tubb? E tutt stu burdèll pii tubb?
Mi ho aggiràto e stèv Tonìn p ndèrr che ridèv ki lacrm a l’ukkij… Anè i tubb… Ciagghij ditt: “Lilìno, tu sì kiù stubbt duu tùbb
Stu fatt dei tubbi adda rumanè nda stòrij…