I femmn, i sigarètt e … l’inglese!

28 01 2013

Madò che atu fatt allucinànd…
E inzò stèmm io e Tonìn che avemma iè a fà nu servizzij che ciavemma vdè co uno che conosce lui perchè siccom teng nu stèrij che agghij fatt l’altra settimana, l’aveva vènn. E allòr ciavevamo dato l’appundamend a piazzitàlij imbaccia ò marciappìd da scòl, che là stànn nu sakk d uagliùn che vann à scòl. Che pò dinn che fann i scòl fattìzz ma pò a l’att pràtk stànn arr’bb’ll’t e nzann fà nind. Sò na mass d pngùn allmbìd.
Mè vabbù, e inzò stèmm là che avemma aspettà a stu cumbagn d Tonìn e a nu cert pund s’er fatt l’orarij che uscivano i uagliùn daa scòl. Mammammà kesimmalà, stevn certi femmn che ern proprij bbòn, k sti pandacòlla stritt stritt e sti kosh bell bell e sti cul tùnn tùnn. Efèss stava una che tnèv u còs aderènd che s’èr inzippato fin e ngùl, mamm dù carmn!!
E io facevo vicin a Tonìn: “Tonìì!! Andùst Tonìì!!” ahahah efèss e quanda risate che ciamm fatt.
E mendr che stèmm accussì a stubbtià, piglia e vengono due femmine che putevn tnè sidc’ diciassètt ann, tutt aggiustate, cu stu capputtìll, sta cartèll elegand, tutt lòr… e quest tnèv sti sort d pròvl che s vdèvn pùr da sott ò cappòtt che avevna ess gross a catèn. Quell’at invece er brutt cum e a mort e cum e u dìbbt. E cioddetto a Tonìn: “oh tu t pigghij à brutt e io mi prendo a quell’at”.
Inzò, va questa qua tutta bòn, e fa: “scusate ragazzi ci offrireste una sigaretta?” co sta facc’ da purkakkiòn, cu rossètt… siga
Taaaaaa!!!! Ess vulèv a sigarètt… sapìss e che sig’r cubb’n che t fazz ascì da sott!!! e vabbù, sono cacciato u pacchètt d palmall rosh da dìc’ e celò data… pigghij e quell fc’: “avete anghe da accendere?” e ciagghij ditt: “oh che t serv pur nu polmòn p fumaratìll?” e celò accesa caa teccnologgèij che mi ha regalato Samànd.
Và questa pighij e fà: “Tenghiù!”
Kessò??? Ciagghij ditt: “Se io m’agghia nghiùd tu che e fà? ma t sì vist?” Anè, statabbùglij, ciagghij d’t na sigarètt, ce l’agghij appiccij’t e nn m dic’ mang grazzij e m dic’ che m’agghia nghiùd… makkedeè… E Tonìn che ha accumnz’t a rid cum e nu pacc’!!!
Che poi, dopo che quell s n’hann iùt, me l’ha spiegato… ha fatt: “oh, Giggì, vid che quell ha ditt ‘Thank you’ che singifica ‘grazie’ in inglès…”
Efèss qua s’hann mis tutt a parlà in inglès, nn sann mang l’italiano… Qua m sa che pur èij m’agghia mbarà l’inglès accussì pozz fà nu poc d parànz annanz a kokke fèmmn… ma pò vuless capì se quann frekn s mettn a shkamà in inglès… e sinnò che cazz su mbar’n a fà? S’ambaràssr a fà i pumbìn che è megghij! At che kiakkij’r…

Mio nipote, checcitiène!

23 01 2013

– Zio Gino!
– oh… cheghè?
– Ti posso chiedere una cosa?
– Vid che nn tii ccàtt i fònzi, che l’ata vòt m’è nzv’t tutt ù sedìl daa cindvindisètt…
– no, non mi volevo essere combrato le fonzi…
– ah, e cheghè ù fatt?
– ti posso chiedere un fatto?
– dì dì… famm assènd…
– che cos’è l’amore?
– kessò ke vù?
– l’amore che cos’è?
– ciaccanì, sì angòr piccinùnn p capì sti còs, lassaperd…
– dai, zio!
– e madò, che t’agghia dic’… l’amore è quando vedi a una femmina e ti piace e te la vuoi baciare e vuoi fare le cose dei grandi…
– le cose dei grandi? che sono le cose dei grandi?
– eh… ma vid nu poc a quist mò… che atu cazz d trascùrz che agghij ngapp’t..
– dai zio!
– e dai ò cazz… sò cos da gruss, ciaccanì! Tu sei piccolino per capire queste cose
– aaaahhh! Ho capito!!! le cose sporche!!!
– Eh, i còs spork…
– Quelle che fanno mamma e papà quando si penzano che sto dormendo?
– Ummadonnasànd! Non si fa così, a zio, non si spia…
– No, non spio… io sto nel letto ma si sentono i rumori… ma che fanno?
– Non si dice, a zio, non si dice…
– Ma è una cosa brutta?
– No, a zio, non è una cosa brutta… però tu sì angòr criatùr e non le devi sapere ste cose…
– Io penzo che è una cosa brutta
– No, pkkè?
– Perchè mamma grida e io mi penzo che papà ci dà le botte sul culetto… si sente pure il rumore degli schiaffi. E poi si sente che sbattono vicino al muro… Però mamma dice sempre sììì sììì
– no, a zio… non ci dà le botte… sò shkaffètt a carèzz, che sò bell…
– Non sono belli, quando mi dà le botte a me sul culetto mi fa male!!!
– è diverso, a zio, è diverso…
– Ma tu a Samanta ci dai le botte?
– kecciakkokkij mò Samànd
– tu non fai le cose dei grandi co Samanta?
– fatt i fatta tuij!!! Ma vid nu poc a quist…
– Maaaa!!! Ti sei fatto rosso rosso!!!
– Mè, oh avàst!! Le vuoi le fonzi?
– Sììì!!! Ma hai detto che non me le compri
– Tii ccàtt, tiii ccàtt!! Bast che a fnìsh!!!

Mio nipote, che c’ tèn!!!

Ma quanda cazz d Frangavìll stànn? mokkakkitammù!

14 01 2013

Chi cazz m l’aveva dic’ a me d iè appriss a quili quatt mattignùn… m’hann fatt abbalì. E’ vnùt Tonìn a casa che io tenevo ù raffrddòr e ha fatt: “Oh Giggì, dum’n amma iè a Frangavìll a vdè ù Fogg?” Kessò ke vù? Anè finellà… che pò ndo cazz è stu frangavìll. E quill ha fatt: “no, c’è Saverio che lo sa, abbiamo già parlato”. Saverio è qulu pngòn che ciamm pers quando siamo andato a Gruttàglij’, ecapì…
E cioddètto: “Vabbù ma se sàp à strd cum a sapèv quann amm iùt a Gruttaglij amma vdè ndo cazz amma iè a fnèsh”
Però uì, Tonìn ha ditt che quill sapev la strada, che è facile, non ci vuole niente  e patapìmm e patapà. E vabbù, m’ha convind. Ciamm vist la mattina presto che siamo andato a fà colazziòn ò bàr e pò nu gìr da Colònn che tèn certi cornètt che sò quand e a k’pa mèij, che t magn ùn d quill e stì appòst p tre iùrn. Stava pure un’amica bona d Tonìn che tnèv nu cos tutt aderènd, mamm e che cul tust tust. E pò tnèv doij pròvl quand e doi pall da bùling. Ciu vulèv dic, “oh e cum t chiamàvn, granaròl o parmalàtt?” ahahaah
E inzò ce ne siamo andato che è vnùt qulu pngòn du cumbàgn, e stava pure un altro amico che quill è un bùn, s vèd che è nu fatigatòr e che è nu brv uagliòn. E inzò amm mis ù gass che quill tèn ù gippièll e sparagn a catèn, e pò ciamm abbiato.

francavilla

quanda cazz d Frangavill stann?

Mò quist s’è menato sop a vèij d sanzvèr e amm arruv’t nat poc fin e cambomarìn e meno male che m’ha chiam’t ù boss p natu fatt!! E inzò m’ha kìst andò stèmm e cioddètto che stèmm a cambomarìn e papà ha fatt: “oh ma ndo cazz stì iènn che quill frangavìll andò iòk ù Fogg è da l’ata vànn, avita iè a vèij d sott!”
Maaaadò! Stùùùùcà! L’agghij fatt frmà e già m’agghij tukk’t d nirv. E quill facev: “ma Francavilla è vicino Chieti e Pescara, ho gli amici che vanno al mare l’estate, sono anche andato a trovarli qualche volta”. A pòst, quist n’ha capit nu cazz d nind. E ognevvòt è semb ù stess fatt.
Nzomm Tonìn ha fatt nu gir d telefon’t e ciann ditt che avemma iè da l’ata part. E siccom che s’er fatt tard amm vulut pigghià pure l’autostrada, percò io ce l’agghij ditt che non ci davo mang na lir a stu pngòn pkkè è colpa suij che ha sbagliato strada.
E vabbù ciamm mis a fuij cum e i pacc’ e amm fatt tutt na tirata, mang na pisciata all’autogrill m’agghij fatt, che pò m vulev pur frkà kokkekkòs a l’autogrill ma ièmm tropp d presh.
Alla fine l’ho paliàto. Aveva sbagliato strada natavòt… Quill è asciùt da l’autostrada e stèv ù cartìll p Frangavìll e ù pngòn s’è menato da là ma er nat Frangavìll angòr!!! Vafammòkk a iss e Frangavìll, ma quanda cazz d Frangavìll stànn?
Meno male che stk èij che fazz le telefonate e m fazz dic’ andò che amma iè, ù fatt èr angòr a lung, pkkè avemma arruà sop a na mundagn. Nzomm, camìn da qua e camìn da là, siamo arrivato a stu cazz d paès. Mamm e che shkfèzz, quatt mundan’r… ciamm kìst a ùn “scusa, lo stadio?” e quill ha capìt l’autostrada. Mamm, sciaqquàtv ì rèkkij à matìn che stànn kièn kièn d ptrusìn!

ù cambètt

ù cambètt

Pò nge stèv nisciùn pàà str’d che erano le tre. La partita èr pur accumnz’t e nzapèmm mang che facev ù fogg.
Quill’at che vulèv iè a fà ù bigliètt, ciagghij dìtt: “oh, magneddù, vid che à trasfèrt è vietata, nu pui fà ù bigliètt, amma anghianà sop ò palàzz”. Stava la signora che ci guardava dal balcone e cioddetto “signò se fai salire ti diamo cinguand eùr, e facìm pur i brv” e quell s’è mis a rìr e ha ditt kokkekkòs in dialètt, sacc cum cazz parln, però ciaffatt nghianà sopasòp e nn vulèv mang i sold. Ci volevo dire: “pngò, vid che stèv pazziànn, chi cazz ti vol dà i sold”. Ahahahah
E inzò quill s’hann mis a vdè à partìt e io m’agghij fatt nu cannòn e na mezza buttigl d borghètt. Però a sta bott ù gol d Giglio mu sò vist, sol che n’agghij capìt quand stèvn. Però Tonìn ha ditt che il Foggia ha vind, e frishk a l’anm du priiatòrij, che quist’ann amm semb pers. Efèss e che fgùr d mmèrd a Puteolana.
Pò s’è fnùt à partìt e ce ne siamo andato, però onèst tnèv na cialàng e siamo passato p nu barrètt tabbacchìn du paès e mi sono frecato nu mars mendr che Tonìn s’accatt’v i sigarètt e la signora stava girata.
Turnann turnann ciagghij ditt ò cumbagn d Tonìn: “oh, mò se sbàgl natavòt à str’d t fazz ascènn da makn e m n vk e t lass là”
E non ha sbagliato più. Onèst, stavòt ù ccidèv daveramènd.

Saldi, mafalùn e panìn… E à sòr d Samànd che è angòr kiù bòn

6 01 2013

Ngia pozz fà. Aìressèr siamo uscito a fà nu gìr pu cendr e insieme a me e a Tonìn è venuta pur Samànd che ha ditt che vulèv vdè nu poc d ròbb da accattà che mò stann i sald e s sparàgn a catèn. E inzò stèvn tutt stì crstij’n che ièvn pii negozzij cum e tanda addann’t, caa shkùm imbaccia alla vokka, stava uno che facèv brutt, tenèv tutt ì robb ammènd ammènd quand custavn prim e quand costn mò, e ciavev fatt ì fotografèij cu telefonìn. Cioddètto: “ooohhh! e se p nu cavzòn e na magliètt fì accussè brutt, mo ke te ccattà na makn e na k’s che e fà? te fà vnì na malatèij?”. Però io stèv pazziànn e quill s l’ha pigghij’t a fort e ha rspùst malamend. E a me quann m rspùnn malamènd è à morta tuij, ciagghij mn’t na capuzz’t mmìzz à crucevèij d l’ukkij ma celò menata piano piano, sol che quill sè sfrandum’t ù sett nas’l e pur ù ott e ù nòv, tutt cos… efèss se l’hanno portato scurrènn d sang. Ciagghij ditt: “mè, mò vattaccàtt pùr ù giubbòtt nùv kii sàld, che quist ù pui ittà che è lurd d sang”
Però poi ce ne siamo andato pkkè Tonìn ha ditt che stèvn troppi facc’ d ciannarìll e nvamùn che putèvn chiamà ì sbìrr e pò Samànd s’è ngazz’t k me perchè ha ditt: “Luigi però per colpa tua non mi sono vista i negozi, tu te calmà”. Lo so che tiene arraggiòne però quill a me m’ha rspust malamènd, che aveva fà? Mìche m putèv stà ferm, facèv à part du vilakkiòn. Kesimmalà!panino cu pngòn
Inzòmm pò ce ne siamo andato fin a l’upìmm che mò non si chiama più così, però ì robb facevn shkìf. Sò megghij quill che tèn Tummasìll Cuprtòn mìzz ‘e pèzz ò venerdì, che pò cost pur d men.
Alla fine Samànd teneva fame e ciamm iùt a fà nu panìn al camioncino che s’è mis alla girata del cinema in piazzètt, a spigolo d marciappìd. E inzò e quill è ù cuggìn d Lilìn, mamm e che bell panìn che ciàffàtt, io mi sono frecato pur i patatìn cu cecàpp e caa maionès. Il panino di Tonìno assumigghij’v che stèv il pingone da dentro. Ciagghij ditt: “oh Tonì, vid là, mò s mòv, è vivo vivo”, efèss e quanda risate che ciamm fatt.
A nu cert pund agghij canushùt alla sorella di Samanta, che è passata con le amiche e me l’ha fatt canòsh. Mamm e quand è bòn, è angòr kiù bòn d Samànd. Solamend che è piccinònn, fors è pur verginèll, però Tonìn ha ditt che secondo iss, quell stokk e mèn abbash.
Cioddètto: “oh, come ti chiami?” e ha ditt: “Dèbbora, ma scritto con l’acca” e che cazz, è na cos d famiglij a mett sta cazz d àkk mizz ai nùm?
E inzò mendr che stemm là, è venuto uno e ha fatt imbaccia al cuggino d Lilìn: “oh capò! à tìn a licènz p stà quà cu camiungìn?” e iùt quill da ind ò camiònn e ha ditt: “sì aspì che mo ta fazz avdè à licènz”, pigghij e è ascennùt do camungìn, è iùt da quill e cià inzaccato un mafalone mbacc’ e a nu cert pund nzè capit kiù nind, i patatìn che vulàvn, buttiglji d birr che s squacciavn… mamm e che burdèll. Noi ce ne siamo scappato ke stèvn i fèmmn. Che quell Samànd s’è pure shkandata che tenèv appaùr angòr la sorella si abbushkava qualche cos appriss. Quand è bell, vol ben a tutt quand e si preoccupa sempre. Mi piace a catèn.
Però pur à sòr è bòn, efèss e che sòrt d fmmnòn! Però m’agghia stà ferm che è piccola.

Capodanno a magnà, vèv, sparà, e… frkà!

1 01 2013

Ieri sera amm fatt ù vigliòn a casa mia, co tutt à sacra famìglij, nzè capìt nind. Mammà che stèv cum e una pàccia dalla matìna a cucinà, co sti capitoni che ièvn fuiènn pii stanz e quell che i fuièv apprìss cu curtìll d rambo p farl fellafèll.
Nzomm abbiamo mangiato cum e i purk, capitone d tutt manèr, fritt, cu zùg, ca past, u baccalà, l’andipast, ù prim ù secònd, ù zambòn, i pizz frìtt, cazz cucuzzìll e ov, nzè capìt kiù nind, a pànz che mò shkatt’v! E papanonm affiang a mè che s’è mbriak’t e accundv i fatt daa guèrr e luccul’v e gastm’v i murt e i stramùrt! Poi abbiamo giocato a carte a naso e prmèr che quill papanonm l’ati iùk ni capish, nè bun mang a truvà i nùmr alla tombola, che eshn e quill nz n’addòn e ni ved…
Agghij pers nu poc d sold però l’agghij fatt appòst che pò papanonm e ù boss e pure mio zio, quann perdn sa sendn a catèn e fann allìt e allòr l’agghij fatt venge.
Poi vabbè ciamm sfunn’t d dolcetti cartellate, shkaròl, menole atterrate, pizz ca ricòtt, mustacciùl efèss e che dammaggio, ù panettòn colla cioccolata da sop e ca crem da ind, spumand a catèn, limongèll, liquore, burdèll… ù stomk s vulev mnà mbacc’, kesimmalà.

I fuochi che abbiamo sparato a Capodanno

I fuochi che abbiamo sparato a Capodanno

Pò a mezzanòtt amm asciùt ca bust e ki cartùn d tricchettràkk e amm accumnz’t a sparà, efèss i fuk, fundanèll, minèrv, buttcèll, frshkett, cipòll, mamm e quanda burdèll che amm fatt! Pò è vnùt Lilìn manuzzèll nzimm a Tonìn che tenevano l’arsen’l da guèrr, missili, razz, bazzùk, mamm du carmn nzè capìt kiù nind, efèss ù fùm, peggio della nebbia. Tonìn facèv pur à tòss! Amm fatt nu pok d stellètt chi magnùmm a ripetizziòn, che spettàkl!! A nu cert pund, mizz ò burdèll è partit nu razz e sè iùt a mnà ind ò mundòn d munnèzz, e s ne iùt a fùk tutt cos, mamm efèss ù fit da plastk che s’abbruciàva…
E inzò ce ne siamo scappato e all’unemmèzz sò iùt a pigghià a Samànd e ce ne amm iùt a fà nu girètt ind a fogg’ p vdè che stèv… mè che le persone sa sò fatt la camminata, facèv fridd però stèv nu poc d gend. Solo che Samànd avev avùt à frev gli altri giorni e allòr ciagghij ditt: “Samà ciamma mètt ind à makn che è kiù cavd?” e quell ha ditt: “Sì Luigi, ho freddo, portami via”… taaaa!!! Sta pork, quell vulèv natavot ù bscòtt!! E inzò siamo andato nella 127 e ciagghij ditt: “mè, Samà, amma fà nu bbìs d l’ata sèr in cambagn da Giuànn? E quell rideva e dicèv: “ma sei un porco, sempre a quella cosa pensi!” però ridèv e s vdèv che vulèv ess inzippàta bùn bùn… e inzò m n’agghij iùt sgummànn sgummànn e ce ne siamo andato sòp à vèij d l’ambassadòrr che là s vann a mbuscà i makn, sono cacciato le pezze p’accumigghià i vètr e ho calato i sedili. Mammamà, efèss e quand è tog Samànd quando sta originale!!! l’ata vot stèmm mbriachi ma stavòt tnèmm kiù forz, agghij mnt fuk, mi ha stinginato, m’ha fatt rumanè abbalìt. Tropp à fòg, agghij mn’t nu sgorgimènd a sprùzz che s’è pur allurd’t ù spicchiètt retrovisòr, mannaggiaggiùd murt!
Ciagghij ditt: “oh, ciaccanè, e mènum’l che tnìv à frèv, e se stiv bun che aviva cumbnà?” e quell semb rirènn rirènn ha fatt: “e la prossima volta t fazz vdè!”
Quando fa così maa vulèss magnà appìzz appìzz p quand è bòn! Stabbastà!