4 anni di blog, bongombleànn!

26 10 2016

Uagliù, il blog dello zamarro compie 4 anni!!!
Efèss m’arrcòrd angòr quannè che s’è accumnz’t tuttocòso… stev nzimm a Tonìn che stèmm vdènn sop all’indernètt tutt sti siti dii gènd che facevano i blògghi che accondn tutt i cazzalòr.
E inzò cioddètto a Tonìn: “oh mo l’agghia fà pur èij!” e lui mi ha detto: “seee e tu che cazz e scriv sòp ò blogg?” e cioddètto: “evò!! co tutt i cazz che succèdn ogne iurn e co tutt i stubbtarèij che vann facènn Lilìn Manuzzèll e Robbertìn Ukkijsturt evogghij a anghiè ù blògg d stubbtarèij“.4anni
Piglia e l’agghij fatt!!
E inzò avemma nvndà nu nòm e Tonìn ha fatt: “oh, siccòm che scrìv semb indialètt, e scrìv i fatt da zannìr, chiamalo ù zamàrr“. E io poi cioddètto: “eruè! eggiùst! pkkè io sò nu zamàrr“.
Ma però pò, dopo del blòggo, agghij fatt pure la paggina sop a fèisbucc e nzeccapìt kiunnìnd!! Efèss, quand avvendùr co Tonìn, co Lilìn Manuzzèll, co Robbertìn Ukkijstùrt, co Giuànn u cambagnùl… i storij co Samànd, le frecàte, i trasfèrt duu Fogg’ quannè che stèmmangòr inzerieddì che ièmm a Puteolana e a Frangavìll… i fatti da ridere accatèn, e chi sì scord kiù!
Onèst, io non mi penzàvo che aveva succèd tutt stu burdèll ma però pò ndaqquattànn abbiamo arrivato a ottmileqquattcìnd “mi piace”… significa che stann ottmileqquattcìnd babbiùn che hann mis “mi piace” imbaccia alla paggina e s vann a legg’ tutt i stubbtarèij che scrivo sop ò blogg e sòp alla paggina, fann i condivisiòn, taggano i cumbàgn lòr.
Stann pur i kitemmùrt che invece d fà i condivisiùn si frecano le cose dalla paggina e i mettn sòp alle paggine loro… stibbastàrd v’agghij crisciùt e v’agghij perz!!
E inzò, alla fine agghij asciùt pur sòp al giornale che sta una giornalista che ha scritt l’articolo sòp à gazzètt du mizziùrn dop che agghij fàtt ivvidio di Donaltràmb e Illariclìndo che accòndn i fatt d Sandànn… kesimmalà!
Secondo me quell ha vist che facèv iccombleànno e mavvulùt fà irregalo!

Mè, vist che stìm, mi ho andato a vedere l’inizio del blog, quannè che agghij scritt le prime storie, a ottòbbr del 2012… Accumnz’t pure voi dallà e leggetevi tutt i storij da quelle kiù vekkij pnzìn a quelle più nuove, accussè capìt nu poc megghij chi sò i personagg’ e che vann facènn, che quassòp ci sta iffìlo conduttòre d tutt cos!

L’inizio del blog è questoqquà: https://sonuzamarr.wordpress.com/2012/10/

Buona lettura e grazie a tutt quand per il sostegno: ù zamàrr v vòl bbèn accatèn!

u zamàrr sòp alla gazzetta

25 10 2016

E inzò, è succìss nu burdèll… ho uscito sop à gazzètt duu mizziùrn!!

aab

Grazzij a tutt quill che hanno menato i condivisiòn accatèn e mann fatt arruà il vidio a tutt vànn! E grazzij pur ò giurnalìst che ha scrìtt u fatt imbaccia al giornale!
V vogghij bèn!

Questo è il video: