La pisciata del cane sulla ruota della 127

24 01 2015

L’altro giorno ho paliàto a ùno. Anè, che at cazz d fatt, i gènd stànn propij d fòr con la capa accatèn!
E inzò avevo andato a fà nu s’rvìzzij ca cindvindisètt che siccòm che teniamo nu settòtt stèri p nanz che celànno dati a noi che se li avevano frecàti e mò lamma appiazzà che sono buoni coll’emmeppittrè e ca kiavètt, che teniamo i cumbàgn che ci serve sempre kokke stèrio nuovo. Onèst, sò cum se fòss nuovi. Chissà chi cazz sì stc’ kiagnènn.
E inzò, siccom che avevo arrivato prima dell’appundamènd, mi ò parcheggiato e agghij rumàst dentro alla 127 a cummàtt cu smàrtfo, che mò siccòm che teniamo la pplicazziòna che facìm i vidio sopra alle canzoni napoletane cum se foss che le cantiamo noi e poi ce li mandiamo per farci le rìse accatèn, mi avevo messo a fà nù vèdij ca canzòn d Giannicelèst quella che fa senzetè nn pozz stà pkkè tu m’appartieeeenooooo che ce lo dovevo mandare a na uagliòn che mi ho conosciuto, che mò amma vdè se esh kokkekkòs una sera di queste.
E inzò, mendr che stèv accussì nda makn piglia e pass nu pngòn che stèv purtànn u canagghiòn a cacà e a piscià. A nu cert pund vèd ch stu cazz d canagghiòn viene imbaccia alla 127, s mett a addurà a ròt piglia e agàvz a gàmm che s’aveva fà stu pisciatòn imabccia alla ruota.canepiscia Maaaaaa!!! Kesimmalààà!! Mi ho ingazzato accumekkè e mi ho addivendato biond cum a Goku quann s mètt a supersaiànn!! Ciò inzaccato un lucculo: Zàààààààà!!!! Kitammù! Zàààààà!!! e agghij apìrt ù spurtìll piglia e il cane cum se fòss che sè shkandato ma però pò subbt ha fatto cum se foss che s vulèv mnà imbacciammè che abbaiava e ciagghij akiùs u spurtìll mbacc’!
E inzò è vnùt qulu pngòn du padrùn, pigghij e ha fatt: “ehi! Cuccia! Vieni qua!” e io cioffàtto: “Oh, mò t le purtà a stu k’n che m stèv pisciànn mbacciaaaròt!“. Va quello piglia e dice: “Sì scusa, non mi ero accorto che c’era qualcuno nella macchina“. Kessò??? Kessòòò??? Ciagghij ditt: “Ah, e inzò siccome che stèv nda makn è iut accussì, ma però se non ci stava nessuno ciu facìv fà u pisciatòn imbaccia alla 127?
E quello sè avvilacchiato e ha fatt. “no, no…
Cum’è no no? Quill stèv pisciànn e se nn er p mè che l’agghij luccul’t mò evogghij che tnèv ù nguakkiatòn sop à ròt! E ciagghij pur mìs u nerogòmm! Anè
Piglia e quello a nu cert pund dice: “ma dai, tutt stu casìn per un po’ di pipì… secondo me neanche te ne saresti accorto
Kesssòòòòòò!!???!?!?! Kessòòòòò????!!! Efèss naffattattìmb nemmang kiù a akiùd à vokk che ciò menato nu mmafalòn che la capa sè girata ò cundrarij e ciòddetto “e d quist t n sì accòrt? ah? t n sì accòrt?
E quill che facèv: “Oh ma che sì pacc’!” piglia e ciò menato n’àt mmafalòn: “e quist’àt? t n sì accòrt mò?
A nu cert pund il cane sè menato sopammè p difend ò padrùn… efèss ciò inzaccato nu cavc’ che l’ho spisilàto da ndèrr che starà angòr inariàto cum e na mongolfìr!!
E inzò, cane e padrone tand si ànno salvato pkkè è arrivato u cumbagn mèij che tenevo l’appundamènd.
E cioddètto a quello: “mò daqquà vavattìnn! e à prossma vòt che t’angapp a fà piscià il cane imbaccia alla 127 t car’kèij!
Anè, ù pisciatòn imbaccia alla ruota daa cindvindisètt…

La figura di merda di Robbertìn a parco san Felice

21 01 2015

Efèss i fatt allucinand! Le rise accatèn ci abbiamo fatto l’altro giorno. Quando ci accocchiamo co Tonìn, Lilìn Manuzzèll e Robbertìn Ukkijstùrt esce sempre kokkekkòs che dobbiamo ridere. E inzò stèmm per la strada che avemma iè a fà nu s’rvìzzij e quill Robbertìn si mette sempre a sfòtt ai fèmmn pkkè è nu poc rapcòn e ci esce la schiuma ognevvòt che vèd a na fèmmn… e allora piglia e s mètt a fà ù scèm che ci dice alle femmine: “ciao bella, che fai?“, oppure “che amma fà? nammafanind?“, oppure “Mamm e quand sì bòn” e còs e còs… Efèss una volta aveva ingappato a nu pizz d ciànn che questa èr propij bòn accatèn che stava tutta truccata da purkakkiòn e si aveva fatto na prmèr d luss, e Robbertino ha fatt “pssss!” ma però siccòm che quest aveva èss propij na zannìr da combattimend piglia e ciaffàtto: keghè è buk’t a ròt kitammù?. Efèss le rise che ciavèmm fatt quella vòt!
E inzò a stabbòtt abbiamo andato dalla via di parco san felice che putemm tagghià mizz p mizz alla pezza arata, piglia e va Robbertìn piglia e fà: “Mamm e quand è bòn quèll, oh!!“. E stava quest che l’abbiamo vista da lontano che cum se foss che aveva finito d iè a fùij e mò si aveva messo a fare ù strècci… figur e inzò va Robbertino pigghij e si è abbiàto cum se foss che stèv in tranz, ngapèv kiù nind e ièv ritt ritt dalla parte di questaqquà. E inzò quest stèv d spall e tnèv i capìll lung ricci ricci e stu pandacòlla tutt aderend elasticizzato che a Robbertìn ci usciva la schiuma accatèn. Piglia e mendr che facèv ù strècci, si acàla per fare l’esercizio e Robbertìn ci guarda il culo piglia e fà: “Oh, signorina! Mamm du carmn e che sòrt d cùl a televisiòn che tìn! E nammavdè nind?” Piglia e questa si gira e ci esce il vociakkiòne e fa: Ke tagghia fà vdè? à ndènn che tèng sòtt? Camìn vattìnn da qua angòr mò t cavcièij!! Maaaadòòòò!!! Nn èr na fèmmn! èr nu màscul ki capìll lung!! E si aveva pure ingazzàto!!! Kesimmalà!!! Efèss Robbertìn è rumàst cum e nu babbiòn!! Noi ci abbiamo shkattato dalle rìse, Tonìn stèv ki làcrm a l’ukkij.
Efèss e come l’abbiamo sfottuto a Robbertìn! Io ci dicevo: “Mamm Ukkijstù! Cert che tu tìn na vìst che fc’ paùr! Ma cum cazz è fatt a scagnà nu màscul p na fèmmn?” e gli altri che ridevano accatèn. E inzò alla fine ognevvòt che passava un maschio che stèv facènn fùting andavamo noi e facèmm imbaccia a Robbertìn: “Oh Ukkijstù, vid a quèll! oh!” e ci facevàmo le rìse. Efèss e come se la sentiva che u sfuttèm. Ma però è troppo cecagghiòne s’adda mbarà a vdè nu poc kiù megghij che sìnnò fc’ semb fgùr d mmèrd. Anè, che ci sta!

Rènz, Renzo, Renzi… semb ngul s l’adda pigghià

15 01 2015

-oh uagliù! Avìt sndùt ù fatt d Rènz?
-kessò kessò
-Ha ditt che i famigl in italij si hanno fatto più ricchi di prima
-seee, u cazz!!!
-daveramènd…
-camin vattìn, facciu iè a pigghià ndo cul a ìss e a Donabbòndij
-nzimm a chi è?
-Donabbòndij!!
-e chi cazz è?
-efèss! sind a quist… e cum s vèd che nn tìn i scol fattizz!! Canùsh a Rènz e nn canùsh a Donabbò…
-ma chi è? nu minìstr?
-ma qual ministr! è nu prèvt!
-e ke cazz ciaccòkkij?
-cumè kecciakkò… ù prèvt che l’aveva spusà
-a chi?
-a Renzo!
-Renzo Arbore?
-ma qual renzoàrbr!!! Renzo dii promessispòs!! Quill che s’aveva spusà a Lucia… ma stu ciùcc’!
-sì ma mò kecciakkò?
-oh, tu è ditt Renzo…
-Renzi!!!
-Renzi? Quill daa polìtk?
-Eeeehhhh!!!
-E dìll prim!!!
-E che agghij ditt?? Sì tu che capish semb nu cazz p n’àt
-Ma che cazz n sacc… vabbù comunque facciu iè a pigghià ngul a iss e a Berluscòn!!

Gli amici miei ngia ponn fà…

Le risate al bowling

13 01 2015

L’altro giorno abbiamo andato a iucà ò bulìng, efèss e quanda rìs che ci abbiamo fatto. E inzò quill stèv Lilìn che ognevvòt facèv semb à parànz che dice che lui sa giocare più meglio di noi pkkè iss s’p fà i tiri all’effetto. Ciagghij ditt: “Camìn vattinn che tu co quella manuzzèll offès e vdè apprìm se cia fì a pigghià a pall in mano p mnàrl sop ‘e birìll“.
Che quill là, imbaccia a quili cazz d pall stann i bùk che uno avessa shkaffà i diti da dendro, ma però siccòm che ogneppàll tiene i buchi a cazza suij, ognettànd angàpp certi pall che nz ponn angappà bun e non ce la fai a tirare bene. Che pò alla fine chi cazz è che angàpp i pall dai buchi? Stann quill che à ngappn da sott e la menano dritt p dritt e pass à paùr!
E inzò abbiamo andato che stèmm io, Tonìn, Lilìn Manuzzèll, Robbertìn Ukkijstùrt, Giuànn ù cambagnùl, e pò stèvn tre amiche d Tonìn che queste l’avemm canusciùt quannè che abbiamo andato una volta a uno sposalìzzio vicino alle Ngornàte. Efèss e quand sò bòn, e secondo me sò pur pork e vonn fà kokkekkòs commè e co Tonìn. Kesimmalà, stèv Robbertìn Ukkijsturt che faceva la ricotta e ascèv à shkum da mmòkk tropp che stava allupato pkkè questeqquà si avevano messo robb d minigònn, stualètt, cavzòn aderènd che s vdèv ù cul bell tust tust e pò tenevano pure le provole a prssiòn che cum se foss che vulevn ascì da fòr!! E io ci facevo a Tonìn: “Oh tonì! Vid che mò s n zomb ù bttòn daa cammsèll a quell!!! Efèss e cum vonn ascì!! Mò s men’n mbacc’!!” e Tonìn che si ha fatto le rise accatèn!bowling
E inzò, mendr che stèmm arruànn piglia e va Robbertino e fa la prima figura dimmèrda: stava trasendo andò che s iòk ma però là non si può andare colle scarpe normali che te mett i scarpett che ti danno quelli là, e inzò è andato quello che fatìga là e ha fatto: “Scusi signore, non si può andare con le scarpe normali” e Robbertìn si ha distratto per sentire a quill del bulìng e siccome che non vede bene che tiene l’ukkij stùrt, piglia e ha ingiambicàto imbaccia al gradino e se nè iùt ritt ritt d muss ndèrr! SBADABAMM!! Efèss si ànno girato tutt quand, mamm e che fgùr d mmèrd che ha fatt! Tonìn stèv già ki lacrm che a quill ci viene pure il dolore di pancia pkkè quando ride si indomachèia tuttquand e nn pot rsprà tropp alle rìse.
E inzò finisce stu fatt piglia e ci andiamo a mettere le scarpe. A nu cert pund si leva le scarpe Lilìn e s’accummènz a sènd nu fìt d prvlòn!! Mamm i pìd e cum cazz ftèvn!! Va Tonìn piglia e dice: “Oh Lilì e che cazz kokkevvòt tii putarrìst pur lavà i pìd! Ci stai uccidendo i sìnz!” e io cioddètto: “Ma tu ognevvòt cacci un fito! E stìm nda makn e fai le loffe e fètn. E t liv i scarp e s send ù tàmb dii pìd. Se fì nu sgurrutt arrìv à zaff’t d fugnatùr che nemmang si ven Fredèll a pot aggiustà. Ekkekkàzz! Fà subbt a mett i scarp“.
Ma indànd a nu cert pund quill non trovava nemmang i scarp col numero giusto e sè pers n’àt timb… mammamà si aveva imbestàto tutt u bulìng, efèss u fìt, cì cì!!!
E inzò alla fine si ha messo le scarpe e amm iùt a iucà. Abbiamo tirato i primi tiri e amm fatt i stràikk io e Tonìn. Pò ha tirato Robbertìn e che tuu dicaffà, quill tèn l’ukkij sturt, guardammè e neruèr e ha tirato ritt ritt nda canalìn di lato, efèss e cum stc’ accìs Robbertìn. Ma però quill ngapish nind pkkè stèv semb a guardà i femmn e non si aveva congendrato bene.
E inzò alla fine aveva tirà Lilìn. Piglia e prende la palla che vulev fà ù gruss e vulèv ficcà i diti da dentro e ci scappa da immàno e se la abbushka sop ò pìd: efèss e che bòtt! Accummèzz a gastmà e tutti che si ànno girato, efèss e che fgùr d mmèrd che ha fatt. Tonino rideva accatèn e io cioddètto: “Oh Lilì mo però nd luànn natavòt à scarp ca scus che ti hai fatto male, che sinnò daveramènd amma murì tropp u fìt. Pur i birìll i fì cadè senza tirare nemmang à pall, se ne cadono pù fìt” e Tonìn si ha indomacàto tropp i rìs. Pure Giuànn u cambagnùl rideva accatèn.
E inzò va Lilìno prende la palla e fà: “mo v fazz avdè nu tir all’effètt“. Pigghij à ringòrs e fc u buffungìll: “Eeeee Vualà!!“. Mò siccòm che Lilìn pès cindcinguanda kìn e tnèv i scarpètt mongospàstk du bulìng e tiene pure la manozzella offesa, piglia e ha fatt na manòvr caa ringòrs che nzèccapìt che cazz ha fatt, e inzò sta pall dabbùling invece di andare rasotèrr si ha inariàta e ha volato storto e piglia e ha andato a finire prim nella canalina, ma però siccòm che qulu stubbtòn aveva tirato tropp fort, ha fatto cum se foss nu rimbalz piglia è iut a fnèsh nell’altra pista andò che stèvn iucànn n’ati uagliùn!! E ci ha menato i birill ndèrr a quill!!! Kesimmalà!! Efèss le rìse accatèn che ci abbiamo fatto. Ridevano pure le amiche nostre.
E inzò piglia e va Lilìn è andato da questi e ha fatt: “oh siccom che la palla mia è andata nella vostra pista, mo m’avita dà na pall accaparrèt che l’agghia tirà nella mia pista” piglia e ci freca la palla a quello che aveva tirà e se la prende lui che saa vulev tirà natavòt nella sua pista.
Maaaaaaaaa!!! Kesimmalà!! Quill sè ngazz’t e ciaddìtt kokkekkòs che non ho sentito pkkè stèv tropp ridendo. E inzò si ànno messo a fà allìt e a nu cert pund agghij vist a Lilìn che s stèv ngazzànn e sono andato pure io e melò portato pkkè sinnò quill partèv coi pugni a mulinèll e i facèv vulà dind alla pista pure a loro.
A Lilìn à prossma vòt nn mu port kiù a iucà al bùling. Però onèst, ci abbiamo fatto le rìse accatèn pur stavòt!