Il referendum condr i trivellazziùn

16 04 2016

-oh uagliù mo ke domani s vòt ò referendum dii trivèll
-statt citt che l’ata sèr agghij fatt na trivèllazziòn a na femmn, efèss starà angòr shkamànn tropp che ceppiaciùto
-oh e tu pinz semb a frkà! Quist è nu fatt kiù serij…
-kiù serij daa ciaccanèll nongistanniènde, fà u sèrij
-no no, fà u serij tu… che qua se non andiamo a vutà, è trist u fatt
-e pkkè amma iè? quill nda televisiòn dinn tutt quand che ngiamma iè a vutà
-e tu appriss a Rènz e Napolitano te ne vai? Ma u vid che ognevvòt che t fann fà na cos, pò tuubbùshk semb ngul?
-eruè…trivelle
-e tu fà u cundràrij, và a vutà
-e che amma vutà?
-Devi votare SI
-SI alle trivelle?
-no no, kessò… i trivèll sò malamènd, si rovina il mare…
-Allòr amma vutà NO
-no no, e vutà SI
-oh m stì facènn stubbtì… agghia vutà SI o NO?
-SI
-e cum cazz? è a favòr dii trivèll? finemmò amm ditt che sò malamènd
-e sì… per dire NO alle trivelle devi votare SI
-madò… nz capish kiunnìnd…
-e lo so… ma però nd proccupànn, l’imbortànd è ke vì a vutà perchè si deve raggiungere il quorum
-ù còr?
-il QUORUM!!! No u còr che tin mbìtt!!!
-e keghè stu quorum?
-significa che va a votare più della metà dellaggènde
-ah… e se va di meno?
-allòr il referendum non vale più, pur che vince il SI
-e che succèd se non vale più?
-che le cose rimangono taleqquale, e tutt quili nzvùs ponn cundnuà a trivellà nel mare… ecco perchè t dinn che non ci devi andare a votare
-e vabbù, ma a noi che ce ne freca?
-cumè tu non vai al mare?
-sì ma ì vk a Mambrdònij, a Matn’t, a Vièst, a Sipònd, a Cambomarìn…
-e se succèd kokkekkòs e s romb à piattafòrm daa trivèll, esce tutto ippetròlio nel mare
-e arrìv pnzìn e Sipònd?
-arrìv a tutt vann…
-Tagghia iè ngùl!!! mo ke domani vk a vutà subbt subbt… e pò m n vk pur al mare!
-Bravo! ecapìt bun! E purt pur a l’ati gend a vutà

(Sarà anche che  sò nu zamàrr, ma però nn sò nu pngòn. VAI A VOTARE ANCHE TU AL REFERENDUM CONTRO LE TRIVELLE, E VOTA “SI”. Nd facènn frkà!)

Robb d appnèij all’isola e le lòffe d Lilìn

6 04 2016

E inzò aìressèr stèmm colla combagnìa vicìn ‘e giardinètt d borgocrò, piglia e va un’amica di Annarita dei gattarelli piglia e s mett a accundà i fatt d l’isola dii famùs. Che pò vulèss capì, appàrt a Simonavendùr chi cazz sò i famùs allà ind… Lellocàrta, quill’àt er patàta, Fiordalìs, à biònd che esh da Paolobbonòliss (che na bott cia mnàss, maa sfunnàss pròpij, bell a spìgol d scogl). Ma pò l’àt chi cazz sò? ù figghij du circotògn, à figghij d Evaènghe (che na bott s pòt pur mnà ma però se ièv à mamm èr semb megghij, che almèn stèv unabbòn e pork). Quill’àt che stann, nii canòsh, stèv kokke femmna bon ma però ànno già stato eliminato…
E inzò amm asciùt a parlà daa figghij d Evaènghe che lànn vulut caccià da sott a l’aqq che si penzavano che stev murènn affocàta ma però nn èr ruèr, e allòr cioddètto: “Questaqquà canòsh a Lilìn Manuzzèll e si ha abbituato a fars quattocìng mnùt in appnèij pkkè quannè che Lilìn allènd na Lòff nz pot rsprà! Specialmend quann allènd mendr che stc’ nda na makn. Che pò d’invèrn stann pur i fnstrìn akiùs, kettudicaffà!“.

La loffa di Lilìn

La loffa di Lilìn

E inzò ci abbiamo arricordàto quann quella vòt che Lilìn aveva allendàto una loffa nella 127 che stèmm murènn… efèss si aveva annebbiàto la vista tropp u fìt, ngia facèv nemmàng a guidà. A nu cert pund cioddetto a Tonìn: “Oh aprìm i fnstrìn sinnò amm murt!” e abbiamo acalàto i vetri di fùia di fùia, ma però siccòm che à makn è a treppòrt, nongistanno i vetri che si acalano pure dietro, e u fìt non se ne andava più, che fors Lilìn aveva menato robb d treoquàtt Lòff a congendrazziòn!!
Piglia e a nu cert pund Tonìn ha fatt: “Oh Giggì, qua m sa che amma aprì pur i spurtìll!” e ammo camminato ki spurtìll apirt, kesimmalà!
E inzò, siccome che fòr facèv fridd accatèn, stavano due imbaccia al portone andò che agabbita Mkèl ù kiarfùs piglia e va uno piglia e fà: “Ohhh, uagliù! E keghè à staggiòn dii krnùt? Keghè u tnìt mbuk’t?” e ciorrisposto: “Ma qual mbuk’t, che qua stèmm murènn tropp u fìt che i Loff d Lilìn Manuzzèll t’accìdn i sìnz!“.
Efèss e quanda rìs che ciàmm fatt! Ma però indand pò u fìt si aveva shkaffato nel sedile, che dopo di una settimana s sndèv angòr… e kekkàzz, assummegghij cum se foss che nda makn stèv l’albremmagìkk al gusto di Loffa di Lilìno… mamm duu carmn! Lilìn è nu mbestamàkn.